Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik kolejových vozidel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách Ústní ověření
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a technologické podmínky pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výběr nástrojů, pomůcek a materiálu na obrábění a tvarování Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit postup práce při sestavení, opravě, renovaci a údržbě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole rozměrů součástí elektrických lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu součástí elektrických lokomotiv v průběhu provozu a po opravě částí elektrických lokomotiv měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit a zkontrolovat jakost povrchu součástí a přípravků komparačními měřidly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvarů pomoci nářadí, přípravků, měřidel a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů Praktické předvedení a ústní ověření
c Využít ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování konstrukčního celku elektrické lokomotivy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci konstrukčního celku Ústní ověření
b Sestavit součásti konstrukčního celku vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat vzájemné polohy spojovacích součástí, měřit rovinnosti a rovnoběžnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit pomocí servisní knížky vhodný způsob funkčních zkoušek konstrukčního celku, pomůcek a určení jejích podmínek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologickém postupu opravy podvozku elektrické lokomotivy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit použití manipulačního, zdvihacího a jiného pomocného zařízení a prostředků k vyvázání podvozku elektrické lokomotivy Ústní ověření
b Popsat pracovní postup při odpojení mazacího systému pro mazání okolků Ústní ověření
c Popsat pracovní postup při kontrole opotřebení či závad podvozku elektrické lokomotivy, včetně určení potřebného nářadí, přípravků, měřidel, pomůcek a jejich částí Ústní ověření
d Zvolit způsob opravy či renovace součástí podvozku elektrické lokomotivy, včetně určení potřebného nářadí, přípravků, měřidel, pomůcek a jejich částí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Mezi součásti konstrukčních celků elektrické lokomotivy patří:

 • sběrač elektrického proudu (např. pantograf, polopantograf)
 • odpojovače
 • uzemňovače
 • usměrňovače
 • měniče
 • elektromotory
 • přepojovače
 • kontroléry, odpory
 • brzdová zařízení elektrické lokomotivy
 • vlakový zabezpečovač
 • podvozky elektrické lokomotivy

 

Při ověřování kritérií formou praktického ověření je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

K dispozici bude výkresová dokumentace a návod k údržbě, kterou poskytne autorizovaná osoba a podle ní se zvolí postup práce, potřebné nástroje, pomůcky a náhradní díly. Pro měření rozměrů součástí se použijí komunální měřidla délky( posuvné měřítko, mikrometr, číselníkový dutinoměr, mikrometrický odpich a mezní měřidla). Pro kontrolu jakosti povrchu materiálu se použije drsnoměr a u šroubových spojů, kde je předepsaný utahovací moment, se použije momentový klíč. Všechna měřidla a zkušební zařízení musí mít platnou kalibraci. Dále na zkoušce se vyrobí ručním obráběním a zpracováním jeden kus součástky např. plech táhla žaluzie, anebo rozvinutý tvar součástky obdobné velikosti a náročnosti na ruční zpracování.

 

Specifikace podmínek ověřování některých specifických kompetencí, u kterých je primární samostatná orientace v dokumentaci týkající se komponentů el. lokomotiv.

 

Orientace v technologickém postupu opravy podvozku el. lokomotivy

Uchazeč před zahájením zkoušky obdrží následující informace:

- součástí opravy není v rámci této kompetence řešena elektrická část, proto lokomotivní podvozek má před opravou odpojeny el. přívody trakčních motorů, atd.

- součástí technologického postupu opravy podvozku bude i průvodní dokumentace k mazacímu systém (např. Delimon), z kterého musí být zřejmé jak má být provedena kontrola mazacího zařízení, tak aby uchazeč byl schopen vysvětlit, v jakých stavech se může zařízení nacházet a stanovit postup seřízení a opravy.

 

Sestavování konstrukčního celku elektrické lokomotivy

Konstrukční zařízení pro elektrickou lokomotivu může být sběrač elektrického proudu (např. polopantograf), nebo silový vypínač, stykač - cokoliv, co vlivem provozu mění vlastnosti, nebo je potřeba seřídit pro první použití na elektrické lokomotivě.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CZ LOKO, a.s.

VOŠ a SŠT Česká Třebová

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

VIZA AUTO CZ, s.r.o.