Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pracovník horské služby
Platnost standardu: Od 7.2.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Prokázání fyzické zdatnosti v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uběhnout trať 10 000 m dlouhou s převýšením okolo 340 m v časových limitech odpovídajících věkovým kategoriím: do 35 let 55 min, do 45 let 60 minut, do 55 let 65 minut a nad 55 let 70 minut Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Horolezectví v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat dovednost práce s lanem, navazování kotevních lan, uzlové techniky (uzel osmičkový, lodní, půllodní, UIAA, rybářský, Prusíkův, ambulantní, zadrhávací a jejich varianty) Praktické předvedení
b Spouštět transportní prostředek (vak, ferno, evakuační sedačku) Praktické předvedení
c Vybudovat jisticí stanoviště – pavouk Praktické předvedení
d Vybudovat postupové stanoviště, uplatňovat prvky postupového jištění Praktické předvedení
e Absolvovat jako prvolezec výstupy 4. stupně obtížnosti Praktické předvedení
f Slaňovat se samojištěním, s využitím pomůcek – slaňovací osma, grigri, rocker, I-D blokant, Stop, Petzl Praktické předvedení
g Vysvětlit pádový faktor včetně vzorce Ústní nebo písemné ověření
h Popsat horolezecký materiál a jeho použití (lana, smyčky, karabiny, úvazky, blokanty) Ústní nebo písemné ověření
i Chytat pád na skále, prusíkování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění techniky záchranných prací v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci Praktické předvedení
b Postupovat podle metodických pokynů při záchranné akci Praktické předvedení
c Znát zásady provádění letecké záchrany Ústní nebo písemné ověření
d Vybrat vhodné místo pro přistání vrtulníku a navigovat vrtulník na přistání na základě znalosti základních povelových signálů Ústní nebo písemné ověření
e Používat radiové spojení a zabezpečit radioprovoz v systému horské služby v souladu s pravidly radiotelefonního provozu při používání RDS Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
f Organizovat záchranné práce, aplikovat zásady techniky záchranných prací Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
g Ovládat transportní prostředky – nosítka, rakouský vozík Praktické předvedení
h Vyrobit a použít improvizované transportní prostředky Praktické předvedení a ústní nebo písemné ověření
i Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky půllodního uzlu, Tyromontu Praktické předvedení
j Použít Tyromont Wind, EVAK v exponovaném terénu Praktické předvedení
k Vykonat záchranu po pádu prvolezce s využitím Straussovy metody, kladkostroje Praktické předvedení
l Koordinovat záchranné a pátrací akce v horském terénu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování zdravotní pomoci v letním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti z anatomie a fyziologie člověka Ústní nebo písemné ověření
b Předvést a popsat celkové vyšetření a monitorování základních životních funkcí Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
c Popsat fixační a obvazovou techniku, předvést ošetření ran a krvácení Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
d Předvést a popsat první pomoc u šokových stavů a bezvědomí, u náhlých stavů interních, chirurgických, neurologických, u náhlých stavů v gynekologii a porodnictví Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
e Provést a popsat základní kardiopulmonální resuscitaci Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
f Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u traumat (hlava) Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
g Předvést a popsat první pomoc u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (vis na laně, uštknutí hadem, kousnutí hmyzem, termická poranění – popáleniny, úžeh, úpal, úraz elektrickým proudem, zásah bleskem) Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
h Prokázat znalost hygieny a epidemiologie při poskytování první pomoci Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v organizaci horské služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v historii horské služby v ČR Ústní nebo písemné ověření
b Vysvětlit základní dokumenty Horské služby ČR – statut a stanovy, popsat orgány Horské služby ČR, formu členství, jeho vznik a zánik Ústní nebo písemné ověření
c Charakterizovat organizaci horské služby v ČR Ústní nebo písemné ověření
d Aplikovat právní předpisy při práci horské služby, definovat právní odpovědnost záchranáře Ústní nebo písemné ověření
e Definovat povinnosti a práva člena horské služby Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizační a koordinační činnosti na stanici horské služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplatňovat metodický pokyn při organizování a koordinaci činnosti horské služby Praktické předvedení
b Koordinovat záchranné a pátrací akce v dané oblasti v době nepřítomnosti náčelníka horské služby Praktické předvedení
c Vést záchrannou akci za pomoci záchranných družstev Praktické předvedení
d Plnit úkoly dispečera Praktické předvedení
e Zajišťovat spolupráci s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a dalšími institucemi Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
f Identifikovat druh záchranné akce, vést předepsanou dokumentaci (vyplnit protokol o záchranné akci) Písemné a ústní ověření
g Sledovat statistiku úrazovosti, provádět rozbor úrazovosti a navrhovat opatření Písemné a ústní ověření
h Poskytovat informace o povětrnostních a sněhových podmínkách Ústní nebo písemné ověření
i Poskytovat informace o bezpečném pohybu na horách Ústní nebo písemné ověření
j Konat kontrolní činnost v terénu Praktické předvedení
k Zajišťovat vzdělávací aktivity a aktivity k zajištění fyzické kondice Praktické předvedení
l Popsat druhy záchranných akcí Ústní nebo písemné ověření
m Stanovit podle metodických pokynů postup při záchranné akci Ústní nebo písemné ověření
n Popsat vazby na složky integrovaného záchranného systému při záchranné akci Ústní nebo písemné ověření
o Popsat osvětlovací a signalizační techniku horské služby Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
p Vysvětlit a popsat základní pojmy o radiospojení v horské službě – druhy stanic, radiokomunikační řád, pravidla komunikace Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v topografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit základní topografické pojmy Ústní nebo písemné ověření
b Číst funkčně v topografických mapách (orientace, mapy, legenda, měřítko) Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
c Definovat a určit azimut Praktické předvedení
d Orientovat se v terénu, předvést znalost místopisu oblasti Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit světové strany pomocí technických pomůcek i bez pomůcek Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení na modelu
f Určit vzdálenost v terénu Praktické předvedení
g Pracovat s GPS, určit polohu Praktické předvedení na modelu
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prokázání fyzické zdatnosti v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Absolvovat etapu 6000 m na skialpinistických lyžích v časových limitech odpovídajících věkovým kategoriím: do 35 let 60 minut, do 45 let 65 minut, do 55 let 70 minut a nad 55 let 75 minut Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Horolezectví v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat dovednost práce s lanem, navazování kotevních lan, uzlové techniky (uzel osmičkový, lodní, půllodní, UIAA, rybářský, Prusíkův, ambulantní, zadrhávací a jejich varianty) Praktické předvedení
b Vybudovat jisticí stanoviště – pavouk Praktické předvedení
c Vybudovat postupové stanoviště, uplatňovat prvky postupového jištění v zimních podmínkách Praktické předvedení
d Prokázat dovednost dynamického jištění na sněhu Praktické předvedení
e Brzdit cepínem Praktické předvedení
f Pohybovat se v exponovaném terénu se stoupacími železy a cepínem na svahu o sklonu okolo 45° Praktické předvedení
g Absolvovat lezení v ledu s pomocí želez a cepínů Praktické předvedení
h Vysvětlit pádový faktor včetně vzorce Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění záchranných prací v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci Praktické předvedení
b Vybudovat jistící stanoviště – pavouk a jeho varianty Praktické provedení
c Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky – půllodní uzel, pákování, kladkostroj atd. Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
d Ovládat transportní prostředky – kanadské sáně, akia člun, nosítka Praktické předvedení
e Stanovit podle metodických pokynů postup při záchranné akci Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování zdravotní pomoci v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést zajištění bezpečnosti na místě nehody Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
b Provést přivolání odborné pomoci Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
c Předvést a popsat vyproštění, polohování a transport zraněného Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
d Předvést a popsat první pomoc u traumat (končetiny, hrudník, břicho, páteř, polytrauma) Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
e Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů u dětí Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
f Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (omrzliny, podchlazení, laviny) Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
g Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u intoxikací, u náhlých stavů v psychiatrii Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
h Prokázat znalost právní odpovědnosti a etiky při poskytování první pomoci Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v meteorologii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalosti z meteorologie – základní pojmy, atmosféra země Ústní nebo písemné ověření
b Popsat a vysvětlit základní meteorologické prvky a jevy Ústní nebo písemné ověření
c Popsat a vysvětlit základní pojmy předpovědi počasí Ústní nebo písemné ověření
d Popsat specifika počasí na horách Ústní nebo písemné ověření
e Popsat zdroje informací pro předpověď počasí Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat dovednost jízdy na lyžích v pluhu Praktické předvedení
b Bruslit na lyžích Praktické předvedení
c Odšlapovat Praktické předvedení
d Provádět krátký i dlouhý oblouk Praktické předvedení
e Pohybovat se na lyžích v neupraveném terénu Praktické předvedení
f Zvládnout jízdu přes terénní vlnu Praktické předvedení
g Prokázat bezpečnou jízdu s transportními prostředky – prázdné i plné Praktické předvedení
h Vystupovat a sjíždět v neupraveném terénu na skialpinistických lyžích Praktické předvedení
i Prokázat bezpečný pohyb na lyžích v exponovaném terénu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Záchranné práce v lavinách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní rozdělení lavin a princip jejich uvolnění Ústní nebo písemné ověření
b Prokázat znalosti o sněhu – vznik sněhu, druhy sněhu, přeměna sněhu Ústní nebo písemné ověření
c Popsat podmínky pro vznik lavin – sklon a orientace svahu, povrch terénu, srážky, teplota, vítr, sluneční svit Ústní nebo písemné ověření
d Vysvětlit lavinovou prevenci – struktura, stupně lavinového nebezpečí, pohyb v lavinovém terénu, sněhový profil, testy sněhové stability Ústní nebo písemné ověření
e Vysvětlit pojmy: kamarádská pomoc – bezpečnostní vybavení, jeho použití, pravděpodobnost přežití, první pomoc Ústní nebo písemné ověření
f Popsat lavinovou záchrannou akci – organizace, sondování, použití psa Ústní nebo písemné ověření
g Předvést a popsat základy měření – sněhový profil, provedení testu sněhové stability Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést práci s lavinovým vyhledávačem, sondování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základy pedagogiky v praxi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Osvojené poznatky a praktické dovednosti předávat dalším osobám – forma prezentace, metodického vystoupení, instruktáže, výklad, vysvětlení, praktické předvedení Praktické předvedení
b Používat názorné pomůcky a přednáškovou techniku (PC, dataprojektor, zpětný projektor) Praktické předvedení
c Připravit instruktáž na jedno nebo více ze zadaných témat Praktické předvedení
d Odpovídat na dotazy věcně správně a pohotově Ústní nebo písemné ověření
e Sledovat novinky v horské záchranné činnosti a postupně je implementovat do praxe Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce ve výšce nad volnou hloubkou (VH). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP: http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30595&kod_sm1=6).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Činnosti horské služby jsou různé pro různá roční období. Způsobilosti určené pro letní období jsou ověřovány v letním období, způsobilosti určené pro zimní období jsou ověřovány v zimním období. Získání kvalifikace cvičitel horské služby je podmíněno splněním všech způsobilostí. Zkoušky probíhají v době konání základní školy horské služby a závěrečném kurzu ve vysokohorském prostředí.

Ke zkoušce může přistoupit osoba, která je již minimálně 2 roky zaměstnancem Horské služby ČR, o. p. s., nebo 3 roky sezónním zaměstnancem a splnila dílčí kvalifikaci člen horské služby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.