Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Lamač
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v báňských předpisech pro těžbu kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v základních báňský předpisech pro těžbu a dobývání kamene a jejich využívání v praxi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Orientace v technologických postupech těžby kamene v lomu a na povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologické postupy těžby a dobývání kamene v lomu a na povrchu Ústní ověření
b Zvolit technologický postup podle zadání v lomu a na povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné vázací prostředky a postupy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, používání a údržba pracovních pomůcek, nářadí, strojního zařízení a manipulačních prostředků pro těžbu a dobývání kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní pomůcky, nářadí, strojní zařízení a manipulační prostředky pro těžbu a dobývání kamene podle zadání Praktické předvedení
b Obsluhovat a udržovat pracovní pomůcky, nářadí, strojní zařízení a manipulační prostředky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit nutnost dodržování zásad BOZP v kamenické výrobě, uvést hlavní zásady bezpečnosti práce a popsat pracovní ochranné pomůcky při těžbě a dobývání kamene Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů těžby kamene v lomu a na povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy základních skupin hornin využitelných v kamenické výrobě a uvést jejich vlastnosti Ústní ověření
b Popsat druhy základních hornin a jejich vlastnosti z hlediska těžby a dobývání Ústní ověření
c Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Ústní ověření
d Uvést předpisy pro práci s trhavinami a popsat základní využití trhacích prací při těžbě kamene Ústní ověření
e Uvést základní postupy při rozpojování kamene s využitím trhavin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozpojování kamene ručně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat prostředky pro rozpojování kamene ručně Ústní ověření
b Předvést ruční rozpojování kamene podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozpojování kamene termicky a hydraulicky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zařízení pro rozpojování kamene termicky a hydraulicky Ústní ověření
b Předvést obsluhu zařízení na rozpojování kamene podle zadání a podle typu technologie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluhování vrtacích strojů v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vrtací stroje v kamenické výrobě Ústní ověření
b Předvést obsluhu vrtacího stroje podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulování s vytěženou surovinou v kamenické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ruční manipulaci se surovinou v kamenické výrobě Ústní ověření
b Popsat mechanizovanou manipulaci se surovinou včetně zařízení pro nakládání a dopravu v kamenické výrobě Ústní ověření
c Popsat vhodné vázací prostředky a jejich použití Ústní ověření
d Manipulovat surovinou ručně podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Manipulovat surovinou mechanizací podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Těžení bloků kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup těžení bloků kamene Ústní ověření
b Popsat prostředky pro těžení kamene Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100245&kod_sm1=41)

 

Uchazeč musí před zahájením zkoušky předložit Vazačský průkaz.

Technologický postup při těžbě a dobývání kamene musí být vypracován a dodržován v souladu s § 32 Vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti na určitém úseku kamenické výroby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je kladen důraz:

•na bezpečné provádění všech pracovních úkonů

•organizaci práce

•volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

•dodržování předepsaných technologických postupů

•kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů

•samostatnost při rozhodování

•ekonomické hledisko při zpracování kamene

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kamenické služby B. Chomout

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Akademie, Vyšší odborná škola, gymnázium a Střední škola uměleckoprůmyslová

Světlá nad Sázavou - Lipnice

Kámen Engineering, s. r. o.

Kamenictví Foit, Praha