Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Sklenář
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci pro provádění sklenářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v dokumentaci sklenářských prací Ústní ověření
b Pracovat s technickou dokumentací montážních prací - číst a vysvětlit dokumentaci Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulování se sklenářskými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby manipulace se skleněnými materiály a výrobky Ústní ověření
b Popsat manipulační prostředky Ústní ověření
c Manipulovat se skleněnými materiály při dopravě, skladování a zasklívání Praktické předvedení s vysvětlením
d Manipulovat s dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly při dopravě, skladování a zasklívání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Navrhování pracovního postupu při zasklívání stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup při zasklívání stavebních konstrukcí - výplní otvorů, prosklených stěn, výkladců a vitrín podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření skleněných, dřevěných a kovových materiálů při provádění sklenářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zvolit pomůcky pro měření Praktické předvedení
b Naměřit rozměry skleněných materiálů při provádění sklenářských prací Praktické předvedení
c Naměřit rozměry dřevěných, kovových a plastových materiálů při provádění sklenářských prací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řezání tabulového skla a skla s drátěnou vložkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit nářadí a pracovní pomůcky pro řezání skla Praktické předvedení s vysvětlením
b Naměřit rozměry a tvary dle zadání Praktické předvedení
c Nařezat tabulové sklo a sklo s drátěnou vložkou na požadované rozměry a tvary Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabrušování tabulového skla a skla s drátěnou vložkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky pro zabrušování skla Praktické předvedení s vysvětlením
b Zabrousit sklo ručně (tabule cca 0,5 m2) Praktické předvedení
c Zabrousit sklo strojně (tabule cca 0,5 m2) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vrtání tabulového skla a skla s drátěnou vložkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit nářadí, strojní zařízení a pracovní pomůcky pro vrtání skla Praktické předvedení s vysvětlením
b Naměřit polohu minimálně 4 otvorů dle zadání Praktické předvedení
c Vyvrtat otvory dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava zasklívacích lišt při sklenářských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
b Vybrat lišty dle účelu použití Praktické předvedení
c Naměřit rozměry lišt Praktické předvedení
d Nařezat a upravit lišty ručně a strojně Praktické předvedení
e Naměřit rozměry těsnicích prvků Praktické předvedení
f Nařezat těsnicí prvky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zasklívání oken jednoduchým sklem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit zasklívané okno Praktické předvedení
c Připravit okno o rozměru min 0, 5 m2 k zasklívání Praktické předvedení
d Naměřit a řezat sklo Praktické předvedení
e Připravit tmel ke tmelení Praktické předvedení
f Zasklít okno jednoduchým sklem na tmel do dřevěného, plastového nebo kovového rámu Praktické předvedení
g Ošetřit a uložit tmel po skončení prací Praktické předvedení
h Zasklít okno jednoduchým sklem na lišty do dřevěného, plastového nebo kovového rámu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zasklívání oken izolačním dvojsklem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
b Připravit okno k zasklívání Praktické předvedení
c Naměřit a připravit lišty k zasklívání Praktické předvedení
d Osadit izolační dvojsklo pomocí lišt do dřevěného rámu okna Praktické předvedení
e Osadit izolační dvojsklo pomocí lišt do plastového rámu okna Praktické předvedení
f Osadit izolační dvojsklo pomocí lišt do kovového rámu okna Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Upravování zrcadel řezáním, zabrušováním a vrtáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit nářadí a pracovní pomůcky pro řezání, zabrušování a vrtání Praktické předvedení s vysvětlením
b Naměřit rozměry zrcadla Praktické předvedení
c Nařezat zrcadlo na zadané rozměry a tvary Praktické předvedení
d Nařezat zrcadlo podle šablon Praktické předvedení
e Vyvrtat otvory do zrcadla Praktické předvedení
f Zabrousit zrcadlo Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rámování a zasklívání obrazů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
b Vybrat rámařskou lištu Praktické předvedení
c Naměřit, nařezat a obrousit lištu Praktické předvedení
d Zhotovit rám Praktické předvedení
e Začistit rám Praktické předvedení
f Naměřit a řezat sklo Praktické předvedení
g Zasklít rám Praktické předvedení
h Provést prachotěsnou úpravu zarámovaného obrazu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zasklívání stavebních konstrukcí bezpečnostním sklem s drátěnou vložkou a lepeným sklem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit konstrukci k zasklívání Praktické předvedení s vysvětlením
b Zvolit a připravit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
c Naměřit a řezat bezpečnostní sklo lepené a s drátěnou vložkou Praktické předvedení s vysvětlením
d Zasklít svislou nebo vodorovnou konstrukci do tmelu a lišt Praktické předvedení
e Zasklít střešní konstrukci (světlík) do tmelu a lišt Praktické předvedení
f Dodržet pravidla BOZP při práci na lešení a výškách s přihlédnutím k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování dvojskel a trojskel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel a vlastnosti dvojskel a trojskel Ústní ověření
b Vysvětlit konstrukci a postup zhotovování dvojskel a trojskel Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v bezpečnostních sklech a jejich úpravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy bezpečnostních skel, popsat jejich vlastnosti a způsoby použití Písemné ověření
b Vysvětlit a popsat způsoby řezání bezpečnostních skel Ústní ověření
c Vysvětlit a popsat způsoby ostatních úprav bezpečnostních skel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu množství spotřeby skla a ostatních materiálů Ústní ověření
b Vypočítat velikost zasklívané plochy z výkresu nebo naměřených údajů dle zadání Praktické předvedení s výpočtem
c Vypočítat spotřebu skla a ostatních materiálů dle zadání Praktické předvedení s výpočtem za použití ceníků
d Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Praktické předvedení s rozpočtem za použití ceníků
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, používání a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu a údržbu nářadí, zařízení a pracovních pomůcek Písemné a ústní ověření
b Připravit a ošetřit ruční nářadí (řezáky, brusky, vrtáky, stůl) a pracovní pomůcky před a po provedení prací Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při sklenářských pracích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, PO a hygieny práce Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP na pracovišti Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemné a ústní ověření
e Popsat první pomoc při úrazech Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby skladování nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2132&kod_sm1=41).

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem a obuví, může použít vlastní osobní ochranné pracovní prostředky, základní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících technických norem:

ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení; v platném znění.

 

Při praktickém ověřování kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek a kvalitu provedení prací. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech malířů a lakýrníků České republiky, o. s.

Pavel Žatečka, OSVČ