Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Podkovář , Zemědělský kovář
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava pracoviště zemědělského kováře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a upravit určené pracoviště z hlediska organizace předpokládaných činností Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu pracoviště z hlediska připravenosti nářadí, pracovních pomůcek a strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu strojního zařízení co do úplnosti a funkčnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Čtení a použití technických podkladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v technických normách a technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat zadané údaje z katalogů strojů, dílenských příruček apod. Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat zadané technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit zadaný úkol na technickém výkresu nebo schematickém náčrtu Praktické předvedení a ústní ověření
e Číst výkresy výrobků a výkresy jednodušších strojních součástí a sestavení Praktické předvedení a ústní ověření
f Využít pracovní postupy a další technickou dokumentaci pro výrobu výkovků Praktické předvedení a ústní ověření
g Nakreslit pro zadanou tvarově jednoduchou strojní součást náčrt polotovaru zhotoveného volným kováním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat k zadanému pracovnímu (výrobnímu) úkolu technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout ke zvolenému technologickému postupu potřebné nástroje, stroje a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Doporučit ke zvolenému technologickému postupu nejvhodnější metodu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů nejméně u tří technologií na konkrétním výrobku s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s pomocí vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů nebo renovaci součástí (při soustružení, frézování, obrážení, broušení) nejméně u tří technologií na zadaném výrobku s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s pomocí vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP pro strojní obrábění technických materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a ohřevu v kovářských pecích a výhních, vykování podkov a dalších jednoduchých výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit z pracovních podkladů nebo z materiálových tabulek rozmezí kovací teploty zpracovávaných materiálů a dle druhu použitého materiálu potřebnou dobu jejich ohřevu Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit postup výroby zadaného tvarově a technologicky jednoduchého volně kovaného výrobku, určit potřebné stroje, zařízení, nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Správně zvolit a používat pomůcky a zařízení pro ruční tváření kovů za tepla Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést správný postup při ohřevu (v kovářské peci a výhni) a ochlazování strojního materiálu Praktické předvedení
e Popsat zařízení pro strojní tváření kovů za tepla (strojní buchar, lisy) a vysvětlit postup práce (kování výkovků, lisování výlisků) Ústní ověření
f Předvést určené základní kovářské postupy při výrobě podkov a dalších výrobků ručním kováním Praktické předvedení a ústní ověření
g Dodržet zásady BOZP pro tváření kovů za tepla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tepelné zpracování materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Správně zvolit a používat pomůcky a zařízení pro tepelné zpracování oceli a pro kontrolu a registraci teploty Praktické předvedení
b Odhadnout teplotu ohřátého materiálu podle barvy Praktické předvedení
c Provést základní operace při tepelném zpracování zadaného nářadí nebo strojní součásti a provést kontrolu tvrdosti tvrdoměrem nebo jiskrovou zkouškou Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet zásady BOZP pro tváření kovů za tepla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání základních renovačních metod při obnově součástí zemědělských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou renovační metodu (navařování, lepení, pokovování) pro obnovu zadané součásti (ozubených kol, čepů, kladek) Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit technickou účelnost a ekonomickou efektivitu navrhované renovace Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést použití vhodné renovační metody pro obnovu zadané součásti Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž, montáž a seřizování strojů a zařízení v zemědělské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady jednotlivých způsobů demontáže a montáže Ústní ověření
b Provést určené běžné demontážní, montážní a seřizovací práce při opravách zemědělské techniky Praktické předvedení
c Předvést obsluhu ručního zvedáku a určených zařízení pro manipulaci s materiálem Praktické předvedení
d Předvést použití určených přípravků pro demontáže a montáže mechanismů bez poškození součástí Praktické předvedení
e Dodržet zásady BOZP pro provádění montážních prací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržbářských a opravárenských prací na zemědělských strojích a strojních zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém údržby a oprav zemědělských strojů a zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit příčiny poruch strojů a popsat opotřebení strojních součástí Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu zadaného mechanizačního prostředku nebo zařízení Praktické předvedení
d Určit příčinu zadané poruchy a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
e Opravit a seřídit zadané mechanizační prostředky (pluhy, samosběrací vozy, rozmetadla) nebo zařízení podle agrotechnických nebo zootechnických požadavků na jejich činnost Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržet zásady BOZP pro opravárenské práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit určené opravárenské pracoviště nebo provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativním následkům Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení evidence související s kovářskou praxí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné denní pracovní záznamy vedené pro činnosti zemědělského kováře Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést postup při sjednávání zakázek se zákazníkem včetně vypracování návrhu zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží řidičské oprávnění v rozsahu skupiny T nebo skupiny C a svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111 W 01 nebo ZK 135 W 01) a svařování plamenem a řezání kyslíkem (v rozsahu oprávnění ZK 311 W 01). Autorizovaná osoba dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

 

Ověřování kompetencí probíhá v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému obrazu zemědělského kováře.

 

Zkouška obsahuje následující činnosti:

Číst různé druhy technické dokumentace, orientovat se ve výběru norem, pracovat se servisními příručkami apod.

Zvolit a použít vhodné materiály pro zadaný úkol

Zvolit pracovní postup operace, druh pracovního stroje, nářadí, přípravky a měřidla, připravit si pracoviště a pracovní pomůcky, upnout nářadí a seřídit stroj pro třískové obrábění, kování výkovků, zařízení pro svařování menší technologické náročnosti apod.

Uvést do chodu obráběcí stroje, kovací a svařovací zařízení apod., řídit a kontrolovat jejich chod a vykonávat na nich všechny základní práce při výrobě, opravách, renovacích součástí a údržbě zemědělských strojů a zařízení menší technologické složitosti a hmotnosti

 

U zkoušky autorizovaná osoba zadá konkrétní jednoduchý výrobek: strojní součásti (čep. klín, táhlo, nýt), motyčka, sekera, ostří pluhu (želízko), podkovářský rýhovník, zákolník, tesařská skoba, lavičník, výhňové kleště "vlčí tlama", podkovářský kříž, podkovářský znamenák atd.

 

Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce i časovému hledisku zvládnutí operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Živnostenské společenstvo podkovářů

Mendelova zemědělská univerzita Brno

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Ing. Jindřich Vinčálek (OSVČ)

SSDOS Moravský Krumlov

Š CH K - KUBIŠTA, s. r. o. (Šlechtitelský chov koní)