Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník pronájmu prádla
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků pro pronájem prádla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat materiálové složení textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést spalovací zkoušku s rozpoznáním bavlněné a polyesterové tkaniny Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozeznat základní druhy textilií a identifikovat vazbu plátnovou, keprovou a atlasovou Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozeznat základní vlastnosti tkanin z hlediska gramáže, stálobarevnosti a srážlivosti, použít stupně barevné stálosti 1 až 5 Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit technologický postup údržby bavlněných a směsových výrobků včetně podmínek praní, sušení a žehlení výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
f Rozeznat tkaniny z tzv. mikrovláken a identifikovat vlastnosti polyesterové tkaniny z tzv. mikrovláken Praktické předvedení a ústní ověření
g Zvolit technologický postup údržby tkanin z tzv. mikrovláken včetně podmínek praní, sušení a žehlení výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
h Rozeznat materiálové složení a zvolit technologický postup údržby v případě operačních plášťů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v sortimentní skladbě textilií pro pronájem prádla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat hlavní skupiny zdravotnického prádla a roztřídit prádlo podle skupin; roztřídit alespoň tři sortimentní skupiny podle velikostních skupin a odhadnout přibližné rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat hlavní skupiny hotelového prádla a roztřídit prádlo podle skupin; identifikovat základní vlastnosti hotelového prádla, zejména z hlediska gramáže, vazby a kvality Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit pracovní oděvy podle zařazení do velikostních skupin s použitím tzv. německého a francouzského třídění Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozeznat základní typy uzávěrů ložního prádla a identifikovat jejich přednosti a nedostatky Praktické předvedení a ústní ověření
e Rozeznat hlavní velikostní skupiny pracovních oděvů, změřit základní míry postavy v případě pracovních kalhot, pracovní košile a pracovního pláště Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat základní normy při výběru zdravotnického prádla rovného i tvarového Praktické předvedení a ústní ověření
g Dodržovat základní normy a kritéria při výběru oděvů používaných v potravinářství Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržovat základní normy a kritéria při výběru oděvů používaných ve zvláštních odvětvích (pro záchrannou službu, záchranný hasičský sbor, svářeče, chemický průmysl, dopravní službu) Praktické předvedení a ústní ověření
i Rozeznat základní vlastnosti a navrhnout vhodný technologický postup pro údržbu dalších pronajímatelných výrobků (mopů, čisticích hadrů, rohoží) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základních technologiích praní a žehlení pronajímaných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat základní požadavky a normy na hygienu prádla, praní a provozu prádelny; zvolit technologický postup pro odstranění tzv. mikrobiologického znečištění; zvolit technologický postup pro tzv. kontaminované prádlo, zejména s přihlédnutím k možným hygienickým nebezpečím Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady a normy pro tzv. dezinfekční praní zdravotnického, potravinářského a hotelového prádla a zvolit technologický postup pro tzv. termodezinfekční a chemotermodezinfekční praní Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady osobní hygieny pracovníka pronájmu prádla v expedici, zejména s přihlédnutím k možným nebezpečím při práci s kontaminovaným prádlem Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit pro konkrétní sortiment tvarového prádla určeného k pronájmu vhodný způsob praní a žehlení Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit technologický postup pro žehlení různých sortimentů pronajímaného prádla Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat předpisy pro různé sortimentní druhy zdravotnické techniky, identifikovat textilní materiály těchto výrobků a navrhnout technologický postup pro jejich prádelenské zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a kontrola toku pronajímaného prádla v rámci jeho údržby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat tok nemocničního prádla od sběrného místa do prádelny a zpět (oddělení, skříňka, jednotlivé kroky a činnosti kliniky, sběrné místo, svoz, příjem, třídění a značení až po expedici) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit objednávkový formulář základními údaji (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s klecovým kontejnerem a provést jeho dezinfekci Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat základní hygienické zásady pro používání vozidel pro přepravu pronajímaného prádla, zejména nemocničního Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění, opravy a expedice prádla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat základní znaky a vlastnosti prádla při příjmu pronajímaného prádla z prádelny do výdejny (velikosti, žehlení, složení, zapínání, funkčnost pružinek) Praktické předvedení a ústní ověření
b Roztřídit přijaté prádlo z prádelny (sortiment, velikost) Praktické předvedení
c Připravit kompletní dodávku pro zákazníka včetně balení, kompletace kontejneru, dokladů Praktické předvedení
d Posoudit a provést nejčastější a nejjednodušší opravy (výměna knoflíku, zašití dírky, oprava švu), odhadnout stav (pevnost) materiálu a stáří s přihlédnutím k dalším opravám Praktické předvedení
e Posoudit neodeprané skvrny na prádle a určit jejich původ (krev, rez, mastnota, žluté skvrny na kuchyňském prádle, propisovací tuha) a rozhodnout o dalším postupu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria. U kritéria d) zvolit jeden druh poškození.
3

Identifikace a značení prádla a vytváření systémů logistiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat osobní prádlo pomocí čárových kódů a čipů s přihlédnutím k jejich výhodám a nevýhodám Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat se základními informacemi uloženými v kódu nebo čipu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést upevnění čárového kódu na textilním výrobku (nažehlení) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zavést (zařadit) nového zákazníka do existujícího logistického systému a přidělit prádlo novému zákazníkovi (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Pracovat se základními položkami logistického systému pronájmu prádla (nákup, vyřazování, sklad, evidence, inventura a návaznosti na ekonomiku firmy), vypracovat vyřazovací protokol (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit životnost prádla, obrátku a gramáž ve vztahu k životnosti a nákladům na praní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednání se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést jednání se zákazníkem, vést rozhovor se zákazníkem, který se zajímá o pronájem prádla z hlediska platné legislativy pro daný obor činnosti zákazníka Praktické předvedení
b Předvést reklamační řízení a dodržovat reklamační řád a související zákony a předpisy Praktické předvedení
c Předvést obchodní jednání se zákazníkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení a ústní ověření
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky) Praktické předvedení a ústní ověření
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=100884&kod_sm1=29).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou. Autorizovaná osoba dále připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence, kde je u kritéria hodnocení uvedeno, že se jedná o modelovou situaci, přičemž se předpokládá, že při ověřování odborné kompetence "Jednání se zákazníkem"se všechna kritéria hodnocení mohou ověřit na modelových situacích, pokud situace v reálném provozu neumožní provést ověření při reálném jednání se zákazníkem.

 

Ověřování bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby pronajímání prádla nebo praní a čištění prádla a oděvů v souvislosti s pronajímáním prádla. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuální zakázky firmy.

 

Při ústním ověřování spojeném s praktickým předvedením uchazeč stručně vysvětlí pojem nebo jev, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu. V případě požadavku nakreslení schématu tak uchazeč učiní formou náčrtu na předem označený list čtverečkovaného papíru, přičemž není třeba používat pravítko ani jiné pomůcky.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

Při ověřování kritérií hodnocení a), b), d), e), f) a h) odborné kompetence Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků pro pronájem prádla uchazeč určí 3 vzorky dle zadání každého kritéria, při ověřování kritéria hodnocení c) určí 2 vzorky plátnové vazby, 2 vzorky keprové vazby a 2 vzorky atlasové vazby.

 

Při ověřování kritérií hodnocení a) až i) odborné kompetence Orientace v sortimentní skladbě textilií pro pronájem prádla roztřídí uchazeč minimálně 50 kg prádla, přičemž v něm musí byt zastoupen celý sortiment uvedený v těchto kritériích.

 

Pro hodnocení odborné kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita a manuální zručnost uchazeče, jeho orientace v textilních materiálech, sortimentu prádla a oděvů a použitých prádelenských technologiích. Důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren ČR

MAGNIFIC, spol. s r. o.

LEDER TEX, s. r. o.