Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemik laborant
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v pracovních instrukcích pro obsluhu zařízení v chemických laboratořích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat typy jednotlivých zařízení, která se běžně používají v chemických laboratořích Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst analytickou dokumentaci a návody pro práci s laboratorní technikou Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se ve schválených dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit zásady práce v podmínkách systému řízení kvality zkušební laboratoře Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování technických a technologických podmínek a parametrů pro obsluhu přístrojů a zařízení v chemických laboratořích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a V souladu s dokumentací dodržovat postup chemické analýzy, stanovit návaznost jednotlivých pracovních operací a procesů v konkrétní chemické analýze Ústní ověření
b Podle dokumentace vybrat vhodné chemické látky pro chemickou analýzu Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle dokumentace připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje, přístroje a zařízení pro realizaci chemické analýzy v souladu s laboratorním postupem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava chemických látek pro procesy chemických analýz podle výrobní a analytické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné chemické látky pro chemickou analýzu dle předložených dokumentů, vyhledat a interpretovat, jaké mají mít vlastnosti a parametry Praktické předvedení a ústní ověření
b Odebrat a navážit připravené chemické látky a upravit je k chemické analýze dle předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Objasnit důvody, vlastnosti a způsoby úpravy použitých chemických látek s ohledem na metodu analýzy a analyzovaný vzorek Ústní ověření
d Předvést a vysvětlit způsob nakládání se vzorky matric od odběru vzorků až po příjem vzorků v laboratoři jeho uskladněním, úpravou, zpracováním a likvidací zbytků vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění kvalitativní a kvantitativní provozní a laboratorní kontrolní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kvalitativní chemickou analýzu vzorku v provozním nebo laboratorním měřítku Praktické předvedení
b Provést kvantitativní chemickou analýzu vzorku v provozním nebo laboratorním měřítku Praktické předvedení
c Rozpoznat možnou příčinu nesprávného výsledku analýzy, provést samokontrolu jednotlivých kroků postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dělicích procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle dokumentace způsob provedení dělicí operace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit s ohledem na dělicí operaci vhodné zařízení a přístroje k jejich řízení, kontrole a posuzování průběhu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat, navážit, připravit a upravit chemické látky k dělicímu procesu podle dokumentace: filtraci nebo krystalizaci nebo destilaci nebo sublimaci nebo extrakci Praktické předvedení
d Objasnit vlastnosti a způsoby úpravy použitých chemických látek s ohledem na dělicí proces Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření fyzikálně-chemických veličin v chemických výrobách a laboratořích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřené veličiny a jejich jednotky, provést potřebné výpočty a vysvětlit principy základních měřicích přístrojů Písemné a ústní ověření
b Připravit chemické látky, měřicí přístroje, zařízení a pomůcky podle dokumentace Praktické předvedení
c Provést měření, zaznamenat a vyhodnotit výsledky měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení předepsané dokumentace v různých typech chemických laboratoří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh chemické analýzy vykonávané příslušným zařízením, uvést její parametry, podmínky apod. Písemné a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s laboratorním předpisem údaje o chodu zařízení, spotřebě energie, doplňování hmot, provedených úkonech běžné údržby apod. Písemné ověření
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách laboratorních zařízení Písemné ověření
d Provádět a evidovat příjem, skladování, expedici, balení a značení chemických látek dle typu chemické laboratoře včetně nakládání s odpadem a vkládat data do počítačového systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a seřizování laboratorní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést potřebné úkony při obsluze přístrojů a zařízení používaného při chemických analýzách, při úpravě analyzovaného vzorku, při cejchování závaží, teploměrů a kalibračních kapalin, tj. uvést je do chodu, udržovat, přerušit a zastavit chod, seřídit chod, provést běžnou údržbu apod. Praktické předvedení
b Dodržet a řídit pracovní režim přístroje či zařízení používaného při chemických analýzách podle předepsaných laboratorních podmínek Praktické předvedení
c Operativně reagovat adekvátním zásahem při běžném provozu, popř. při výskytu havarijního stavu na změnu zobrazovacích jednotek, měřicích přístrojů a signalizačního zařízení používaných při laboratorních operacích Praktické předvedení
d Dodržet při obsluze a provozu stroje či zařízení používaného při chemických analýzách bezpečnostní a požární předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické laboratoři

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady bezpečné práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením v laboratorním i provozním měřítku Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat hygienické předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy v oblastech BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30983&kod_sm1=34)

 

Ověřování představuje komplex navazujících činností zahrnujících odběr a úpravu vzorku pro měření včetně potřebných výpočtů, chemickou analýzu vzorku s využitím standardních metod a technik, zpracování výsledků měření, vypracování protokolu a vyhodnocení výsledů analýzy. Při ověřování způsobilostí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, k dodržování zásad bezpečné práce s chemickými látkami a chemickými přípravky v podmínkách různých typů chemických laboratoří a k dodržování ekologických principů. Při práci je třeba hodnotit nejen dosažený výsledek, ale i přesnost a pečlivost, dodržování předepsaného postupu práce a časové hledisko zvládání jednotlivých operací. Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úlohy, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více způsobilostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SPŠCH Pardubice

Synthesia, a. s.

Cerea, a. s.