Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pěstitel základních plodin
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit zadaný doklad evidence příjmu a výdeje komodit Praktické předvedení
b Popsat vedení evidence chemických látek (včetně hnojiv) Ústní ověření
c Popsat vedení evidence spotřeby pohonných hmot Písemné ověření
d Popsat vedení evidence osiva Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zemědělská doprava, údržba a drobné opravy zemědělské mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řídit traktor v zemědělské dopravě v rozsahu řidičského oprávnění skupiny T Praktické předvedení
b Provést technickou údržbu traktoru, seřízení a jednoduchou opravu Praktické předvedení
c Ovládat zadané samojízdné zemědělské stroje, provést jejich údržbu, seřízení a jednoduchou opravu Praktické předvedení
d Provést údržbu, seřízení a drobné opravy zadaného zemědělského mechanizačního prostředku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování půdy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předseťové zpracování půdy, vyjmenovat druhy nářadí a mechanizačních prostředků používaných k tomuto účelu a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
b Připojit vhodný mechanizační prostředek pro zpracování půdy k traktoru, provést jeho seřízení pro dané podmínky, předvést ho v činnosti a provést jeho údržbu Praktické předvedení
c Zhodnotit kvalitu zpracování půdy (urovnání pozemku a rozdrobení hrud, hloubka zpracování) Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést výhody sdružování pracovních operací při zpracování půdy a příklady řešení kombinovaných mechanizačních prostředků pro tyto účely Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hnojení a ochrana rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit rozmetadlo organických hnojiv k traktoru, provést jeho kontrolu a denní údržbu Praktické předvedení
b Přestavět stroj do přepravní polohy a předvést přejezd na pracovní místo, nastavit požadované dávkování a připravit rozmetadlo k práci Praktické předvedení
c Naložit organické hnojivo na rozmetadlo a provést jeho rozmetání, ošetřit stroje po skončení práce Praktické předvedení
d Připojit rozmetadlo minerálních (průmyslových) hnojiv k traktoru, provést jeho kontrolu a denní údržbu Praktické předvedení
e Nastavit požadované dávkování na rozmetadle a předvést rozmetání určeného minerálního (průmyslového) hnojiva Praktické předvedení
f Popsat činnost strojů pro chemickou ochranu rostlin a předvést seřízení a obsluhu postřikovače Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat základní pravidla pro zacházení s chemickými látkami a příslušná pravidla bezpečnosti a hygieny práce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Setí a sázení zemědělských plodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit semena základních zemědělských plodin ze skupin obilniny, olejniny, luskoviny Praktické předvedení
b Připojit secí nebo sázecí stroj, popř. kombinaci pro zadanou plodinu Praktické předvedení
c Přestavět stroj do přepravní polohy a přejet na pozemek, přestavět stroj do pracovní polohy, naplnit zásobník osivem nebo sadbou, nastavit požadovaný výsevek nebo nastavit sazeč na výsadbu Praktické předvedení
d Předvést setí nebo sázení zadané plodiny, ošetřit stroj po skončení práce a přestavět ho do přepravní polohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování rostlin během vegetace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat vývojovou fázi minimálně dvou zemědělských plodin Praktické předvedení
b Určit 15 zadaných jednoděložných a dvouděložných plevelů Praktické předvedení
c Předvést ošetření porostu za vegetace podle zadání agronoma Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava zemědělských plodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii sklizně, posklizňové úpravy a skladování obilnin nebo olejnin (včetně použité mechanizace) Ústní ověření
b Popsat technologii sklizně a uskladnění okopanin Ústní ověření
c Popsat technologii sklizně, konzervace a uskladnění pícnin a krmných plodin (včetně používané mechanizace) Ústní ověření
d Provést údržbu a seřízení určených mechanizačních prostředků pro sklizeň a posklizňovou úpravu (sklízecí mlátičky nebo sklízecí řezačky) Praktické předvedení
e Provést sklizeň, posklizňovou úpravu a konzervaci dvou zadaných zemědělských plodin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení řidičského průkazu skupiny T.

Autorizovaná osoba bude ověřovat kompetence uvedené v této profesní kvalifikaci na minimálně dvou skupinách základních plodin. Pro účely ověřování byly stanoveny tyto skupiny základních plodin: obilniny a olejniny, okopaniny a pícniny.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek.

Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

U kompetence Zemědělská doprava, údržba a drobné opravy zemědělské mechanizace v kritériu hodnocení ad d) budou požadované práce provedeny u jednoho z uvedených mechanizačních prostředků: traktor, samojízdný stroj, mechanizační prostředek pro zpracování půdy, rozmetadlo, secí nebo sázecí stroj.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZD Rosice

Školní statek Humpolec

Agrární komora ČR