Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel a ošetřovatel prasat
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Evidence a označování prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést záznamy patřící do prvotní evidence v živočišné produkci a uvést, kdo je pověřen vedením této evidence Ústní ověření
b Charakterizovat způsoby označování prasat, připravit potřebné pomůcky týkající se evidence a označování, provést označení určených prasat Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat provádění vedení evidence prasat (stájový registr prasat, hlášení do ústřední evidence hospodářských zvířat) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba stájí, posouzení mikroklimatu v objektech pro prasata

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu a případné drobné opravy v určeném objektu pro prasata Praktické předvedení
b Předvést čištění a dezinfekci zadaných stájových prostor Praktické předvedení
c Provést běžný úklid v chovu prasat Praktické předvedení
d Posoudit mikroklima v zadaném objektu a navrhnout opatření pro zlepšení zoohygienických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat systémy ustájení pro prasata Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zacházení s prasaty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést správný přístup k prasatům Praktické předvedení
b Charakterizovat zásady bezpečnosti při práci s jednotlivými kategoriemi prasat a vysvětlit nutnost jejich dodržování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a dávkování krmiva pro prasata

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit techniku krmení, vyjmenovat základní kategorie a druhy krmiv Ústní ověření
b Rozpoznat přidělené vzorky krmiv, senzoricky posoudit jejich kvalitu a vhodnost pro zkrmování Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést zadaný způsob úpravy krmiv (čištění, krouhání, šrotování, míchání) Praktické předvedení
d Popsat použití vhodných druhů krmiv pro jednotlivé kategorie prasat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení a krmení prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat způsoby uskladnění a dopravy krmiv do skladů a stájových prostor, předvést práci s určeným typem dopravníku a provést jeho údržbu Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat způsoby krmení prasat s ohledem na jednotlivé kategorie Písemné a ústní ověření
c Popsat stroje a zařízení pro krmení a napájení v dané stáji Písemné a ústní ověření
d Objasnit zásady napájení zvířat, vyčistit napáječky a odstranit případné závady Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést vlastní krmení určené kategorie prasat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat péči o zdraví prasat a uvést preventivní opatření, popsat prevenci proti zavlečení chorob Písemné a ústní ověření
b Rozpoznat příznaky onemocnění a změny v chování nemocného zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady poskytnutí první pomoci při zranění zvířete Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Reprodukce prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat techniku plemenitby u prasat Písemné a ústní ověření
b Vyhledat prasnici v říji a popsat projevy říje Praktické předvedení
c Popsat povinnosti ošetřovatele při inseminaci Písemné a ústní ověření
d Předvést fixaci plemenice při inseminaci, připravit pomůcky k inseminaci Praktické předvedení
e Uvést délku březosti a způsoby zjišťování gravidity u prasat Ústní ověření
f Uvést specifika péče o březí prasnice v jednotlivých fázích březosti Písemné a ústní ověření
g Rozpoznat příznaky blížícího se porodu Praktické předvedení a ústní ověření
h Charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu a předvést činnosti ošetřovatele při porodu Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést péči o prasnici a selata bezprostředně po porodu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o narozená selata a o jejich správný růst

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, jak se liší selata od ostatních mláďat po narození Písemné a ústní ověření
b Předvést péči o selata po narození Praktické předvedení
c Popsat označování selat a krmení prasnice a selat po porodu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha mechanizačních prostředků v chovech prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit výkaly, případně chlévskou mrvu s použitím určeného mechanizačního prostředku, provést jeho údržbu Praktické předvedení
b Předvést obsluhu a údržbu vybraného zařízení pro čištění, dopravu, míchání a úpravu krmiv Praktické předvedení
c Popsat zařízení nejčastěji používaná pro přípravu krmiv a dopravu Písemné a ústní ověření
d Uvést zásady bezpečnosti při práci s mechanizačními prostředky Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště s chovem prasat. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování pohody zvířat (welfare). Uchazečům jsou zadávány komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Společnost mladých agrárníků ČR

VYKO, spol. s r. o. se sídlem ve Velkých Kolodějích

Soukromě hospodařící rolnik - Ing. Eduard Kadrnka