Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce sádrových forem
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při výrobě sádrových forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Určit postup práce pro výrobu sádrové formy k výrobku určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený postup práce u předložené sádrové formy odpovídá výrobní a technické dokumentaci a danému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat základní vlastnosti a druhy sádry, uvést možnosti úpravy pro lití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování forem keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a vybrat vhodné nástroje a pomůcky pro zhotovení a opracování sádrové formy podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný postup při sušení sádrové formy Ústní ověření
c Zvolit vhodné uskladnění formy, popsat značení a evidenci forem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování forem pro keramické výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné pomůcky a materiály pro zhotovení formy Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit rozmnožovací zařízení a vysvětlit způsob separace vztyčných ploch Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit licí sádrovou suspenzi podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést odlití sádrové formy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Rozebrat rozmnožovací zařízení a vyjmout sádrovou formu Praktické předvedení a ústní ověření
f Odborně odstranit na sádrové formě případné vady Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést značení sádrové formy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených forem pro keramické výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu přesnosti dosedacích ploch a lícování spár Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu povrchu sádrových forem Praktické předvedení a ústní ověření
c Definovat možné vady sádrových forem, určit možné příčiny vad sádrových forem Ústní ověření
d Navrhnout řešení vedoucí k odstranění vad sádrových forem ve výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro odlévání forem pro výrobu keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nástroje a stroje určené k odlévání forem pro keramické výrobky, dodržovat zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat obsluhu a údržbu strojního zařízení pro odlévání forem Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha zařízení na sušení forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat průběh sušení v sušárně, uvést vznik vad při sušení Ústní ověření
b Usušit zhotovené sádrové formy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Skladování, manipulace, vedení evidence forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vhodné ošetření sádrových forem a údržbu rozmnožovacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vhodné uskladnění sádrových forem, popsat značení a evidenci forem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101585&kod_sm1=35).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

Uchazeč prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech. Vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě. Autorizovaná osoba určí druh a parametry sádrové formy, ke které se budou vztahovat zadané úkoly, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.

V odborné kompetenci Obsluha zařízení pro odlévání forem pro výrobu keramických výrobků se ověřování kritérií realizuje v reálném provozu jako ústní ověřování nad dokumentací, na pracovních místech u strojů a linek, na modelové situaci, kterou připraví autorizovaná osoba.

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci v návaznosti na technické vybavení, kterým disponuje v místě konání zkoušky. V odborné kompetenci Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených forem pro keramické výrobky, kritérium a), b), c) a Skladování, manipulace, vedení evidence forem, kritérium a), při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar.V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek. Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, je kladen důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je také manuální zručnost zkoušeného.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

Český porcelán, akciová společnost

Laufen CZ, s. r. o.

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.

Lasselsberger, s. r. o.

Střední škola Horní Bříza

Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s. r. o.