Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Točíř keramiky
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený postup práce u předloženého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti s využitím výtvarné a technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vytváření keramických výrobků točením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště, materiál a pomůcky pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav formy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytočit keramický dutý nebo plochý výrobek podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slučování keramických výrobků za syrova s následnou retuší a čištěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit vhodný díl k připravenému výrobku, zhotovený díl upravit a za použití vhodného spojovacího materiálu sloučit díl s připraveným výrobkem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné pomůcky a nástroje, ručně očistit (retušovat) výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opracovávání a manipulování s keramickými výrobky v kožovitém i v suchém stavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dokončit dutý nebo plochý keramický výrobek, předvést techniku začišťování, opracovat výrobek v kožovitém i v suchém stavu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Sušení a konečná úprava keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ložení keramických výrobků k sušení Ústní ověření
b Provést sušení výrobků a kontrolu vad po sušení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést konečnou úpravu výrobků po sušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha točírenských strojů a linek při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečné obsluhy strojního zařízení pro točení keramických výrobků Ústní ověření
b Popsat strojní točení a čištění keramických výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit výrobek podle kvality Praktické předvedení a ústní ověření
b Klasifikovat vady výrobku a případně je odborně odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101582&kod_sm1=35).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

Uchazeč prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech. Vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě. Autorizovaná osoba určí druh točírenského výrobku (dílenské točení, průmyslové točení – zatáčení do sádrové formy atd.), ke kterému budou vztaženy zadané úkoly, a jeho parametry, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.

Množství výrobků určí zkoušející podle obtížnosti zadané techniky a druhu výrobku.

Ověřování kritérií v odborné kompetenci Obsluha točírenských strojů a linek při výrobě keramiky se realizuje v reálném provozu jako ústní ověřování nad dokumentací, na pracovních místech u strojů a linek, na modelové situaci, kterou připraví autorizovaná osoba.

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci v návaznosti na technické vybavení, kterým disponuje autorizovaná osoba v místě konání zkoušky

V odborné kompetenci Opracovávání a manipulování s keramickými výrobky v kožovitém i v suchém stavu, kritérium a) a Posuzování kvality keramických výrobků, kritérium a), b) při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar. V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek.V odborné kompetenci Posuzování kvality keramických výrobků se jedná o ověření znalostí vad keramiky způsobených nedodržením technologického postupu. Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, je kladen důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad.Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je také estetická stránka výrobku, kreativita a manuální zručnost uchazeče.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

Český porcelán, akciová společnost

Laufen CZ, s. r. o.

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.

Lasselsberger, s. r. o.

Střední škola Horní Bříza

Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s. r. o.