Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Obráběč keramiky
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při obrábění keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti, určit a popsat použitý stroj a nástroje podle příslušné výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený postup práce u předloženého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat odlišnosti technologií užívaných při obrábění vysušených a vypálených výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit materiál, nástroje, pomůcky a strojní zařízení podle výrobního předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti s využitím technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vytváření keramických výrobků obráběním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit keramický výrobek obráběním konkrétního tvaru a velikosti podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Opracovávání výrobků a manipulování s výrobky při obrábění keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a nastavit zařízení určené k obrábění Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést obrábění keramického výrobku podle technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Dokončit, případně sloučit výrobek, předvést techniku začišťování Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmout výrobek ze stroje, odstranit upínací přípravek a připravit k transportu na další pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést broušení keramického výrobku po výpalu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit výrobek podle kvality Praktické předvedení a ústní ověření
b Klasifikovat vady výrobku a případně je odborně odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101579&kod_sm1=35).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.Uchazeč prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech. Vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě. Autorizovaná osoba určí druh výrobku, ke kterému budou vztaženy zadané úkoly a jeho parametry, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky. Množství výrobků určí zkoušející podle obtížnosti zadané techniky a druhu výrobku. V odborné kompetenci Opracovávání výrobků a manipulování s výrobky při obrábění keramiky, kritérium c), d), e) při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar.V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek.V odborné kompetenci Posuzování kvality keramických výrobků se jedná o ověření znalostí vad keramiky způsobených nedodržením technologického postupu. Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, je kladen důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je i manuální zručnost uchazeče.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

Český porcelán, akciová společnost

Laufen CZ, s. r. o.

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.

Lasselsberger, s. r. o.

Střední škola Horní Bříza

Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s. r. o.