Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Přípravář keramických hmot
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci při přípravě keramických hmot, glazur a engob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technické dokumentaci při přípravě keramických hmot, glazur a engob Ústní ověření
b Posoudit, zda zvolený postup práce při přípravě keramické hmoty, glazury, engoby odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování vlastností surovin při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní vlastnosti keramických surovin používaných při výrobě keramických hmot, glazur a engob Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Příprava keramických hmot, glazur a engob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby keramických hmot, glazur a engob Ústní ověření
b Připravit a navážit materiál pro přípravu keramické hmoty, glazury nebo engoby podle předepsané receptury a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Odebrat vzorky pro průběžnou kontrolu zpracovávaných surovin a hmoty, zdůvodnit odstranění nežádoucích příměsí z keramických surovin před dalším zpracováním, zdůvodnit nutnost odležení surovin pro homogenizaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce při výrobě a skladování keramických surovin, hmot, glazur a engob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost dodržování BOZP při výrobě a skladování keramických surovin, hmot, glazur a engob Ústní ověření
b Popsat použití pracovních ochranných pomůcek při výrobě keramických surovin, hmot, glazur a engob Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Skladování keramických surovin, hmot, glazur a engob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodné uskladnění a evidenci keramických surovin, hmot, glazur a engob Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Obsluha strojního zařízení pro výrobu keramických hmot, glazur a engob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodné strojní zařízení a manipulační prostředky pro zadanou přípravu keramické hmoty, glazury a engoby Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat obsluhu strojů pro výrobu keramické hmoty podle zadání (např. mlecí bubny, rozplavovače, míchače, síta, čerpadla, kalolisy, sušárny) Ústní ověření
c Obsluhovat stroje pro výrobu keramické hmoty, glazur a engob podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit technický stav strojního zařízení užívaného pro přípravu keramických hmot, glazur a engob podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101581&kod_sm1=35).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.Uchazeč prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech. Vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě.

Autorizovaná osoba určí druh keramické hmoty a její parametry (např. pro výrobu cihlářských výrobků, kameniny, porcelánu, technické keramiky, žáruvzdorných materiálů, glazur a engob příp. dalších), ke které budou vztaženy zadané úkoly, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.

U kompetence Příprava keramických hmot, glazur a engob autorizovaná osoba zadá počet vzorků (v minimálním počtu 5 - maximálně 10 vzorků) podle druhu keramické hmoty a podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.

U kompetence Obsluha strojního zařízení pro výrobu keramických hmot, glazur a engob, kritérium b), c), d) autorizovaná osoba určí druh zařízení, na kterém se bude kompetence ověřovat (mlecí bubny, rozplavovače, míchače, síta, čerpadla, kalolisy, sušárny a další).

V odborné kompetenci Příprava keramických hmot, glazura a engob, kritérium b), c) při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar.V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek. Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, je kladen důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

Český porcelán, akciová společnost

Laufen CZ, s. r. o.

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.

Lasselsberger, s. r. o.

Střední škola Horní Bříza

Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s. r. o.