Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Glazovač keramiky
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený postup práce u předloženého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti s využitím výtvarné a technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční glazování keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní glazovací a zdobicí techniky Ústní ověření
b Připravit vhodné nástroje a pomůcky pro glazování, připravit a zkontrolovat glazuru podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést metodu glazování podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit, zda provedená glazura odpovídá požadovanému zadání a výkresové dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha glazovacích strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečné obsluhy glazovacích strojů a zařízení Ústní ověření
b Popsat nastavení a obsluhu glazovacích strojů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit výrobek podle kvality Praktické předvedení a ústní ověření
b Klasifikovat vady výrobku a případně je odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101578&kod_sm1=35).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.Uchazeč prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech. Vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě. Autorizovaná osoba určí druh výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly a jeho parametry, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.Množství výrobků určí zkoušející podle obtížnosti zadané techniky a druhu výrobku.Ověřování kritérií v odborné kompetenci Obsluha glazovacích strojů a zařízení, kritérium a), b) se realizuje v reálném provozu jako ústní ověření nad dokumentací, na pracovních místech u konkrétních strojů, na modelové situaci, kterou připraví autorizovaná osoba.

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci v návaznosti na technické vybavení, kterým disponuje v místě konání zkoušky.

V odborné kompetenci Ruční glazování keramických výrobků, kritérium b), c), d) při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar.V odborné kompetenci Posuzování kvality keramických výrobků se jedná o ověření znalosti vad keramiky způsobených nedodržením technologického postupu.V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek. Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, je kladen důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je také estetická stránka výrobku, kreativita a manuální zručnost zkoušeného.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

Český porcelán, akciová společnost

Laufen CZ, s. r. o.

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.

Lasselsberger, s. r. o.

Střední škola Horní Bříza

Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s. r. o.