Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožešník
Platnost standardu: Od 27.8.2010 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožešnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti podle příslušné dokumentace Slovní zdůvodnění
b Pracovat se základní dokumentací při konstrukci a výrobě konkrétního kožešinového výrobku Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Aplikovat znalost pravidel a zásad při zjišťování tělesných rozměrů pro zhotovení střihů, zjistit základní rozměry pro zhotovení střihů na postavě Praktické provedení
b Modelovat a upravovat zhotovený střih pro jednotlivé materiály a technologie, upravit a vymodelovat střih podle zadaných požadavků Praktické provedení
Je třeba splnit obě kriteria.
3

Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat barevné odstíny vlasu kožešin, rozdíly jejich výšky, hustotu a lesk vlasu, provést třídění předložených druhů kožešin z hlediska jejich barevných odstínů Praktické provedení
b Roztřídit jeden druh kožešiny porovnáním hustoty jednotlivých vzorků kožešin Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Krájení, napínání a sesazování kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakrájet jednotlivé kožešiny kožešnickým nožem a opracovat je tak, aby bylo možné je sesadit do tvaru daného střihu Praktické provedení
b Provést sesazování a přesazování kožešin podle pravidel, provádět výpočty a značení rozsazovaných nebo přesazovaných kožešin Praktické provedení a písemně numerické výpočty
c Provést mezioperační kontrolu před napínáním, zhodnotit, zda materiál splňuje podmínky pro napínání Praktické provedení
Je třeba splnit všechna uvedená kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100231&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku kožešnické výroby. Kritéria hodnocení jsou komplexnějšího charakteru, zkoušející se může zaměřit na určitý stěžejní úkon, který je nosný pro ověřovanou kompetenci.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Je-li způsobem ověření kritéria slovní vysvětlení nebo vyjádření nebo komentář, je tím míněno stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s technologickým postupem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Expertním týmem kožedělného průmyslu, v němž byly zastoupeny:

Česká obuvnická a kožedělná asociace

Baťa, a. s.

Krol, Olga Králíková

Snaha v. d. Jihlava

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR