Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Brašnář
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé dílce a komponenty pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, koženek, textilu a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou, brašnářskou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu konkrétních dílců a výsledného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodný pracovní postup a technologické podmínky pro výrobu předloženého vzorku brašnářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit z předložených materiálů odpovídající druh usně a vhodný podšívkový materiál pro zhotovení stanoveného vzoru brašnářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést předběžný výpočet spotřeby materiálů pro výrobu zadaného výrobku s použitím výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba šablon pro výrobu brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady pro konstrukci a modelování základního vzoru brašnářského výrobku Ústní ověření
b Popsat pomocí vybrané základní techniky technologický postup zhotovení modelářských a krájecích šablon pro konkrétní brašnářský výrobek Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit kritická místa jednotlivých strojů z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba dílců brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vhodně umístit šablonu na materiál, provést přesné obkreslení šablony včetně pomocných značek na materiál, vykrojit dílce podle krájecí šablony či podle zakreslení u konkrétního výrobku s použitím výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Připravit podšívkový materiál pro konkrétní výrobek, popsat kvalitu a přednosti podšívkového materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obsluhu zařízení pro vysekávání dílců s ohledem na BOZP Ústní ověření
d Provést vyseknutí případně ruční vykrojení dílců Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést štípání a kosení usňových dílců včetně seřízení strojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sesazování, spojování a šití dílců a součástí brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Roztřídit a zkontrolovat kvalitu dílců, označit díly konkrétního výrobku, provést rozbor kvality Praktické předvedení a ústní ověření
c Oštípat, okosit, slepit a založit díly výrobku u předložených vzorků, zdůvodnit použitý druh lepidla a techniku zakládání dílů Praktické předvedení a ústní ověření
d Prošít, sešít, našít a lemovat díly na šicích strojích u předložených vzorků různými technikami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojové šití usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést šití stanovenými technikami u konkrétního výrobku, předvést šití na rovném, ramenovém či sloupovém šicím stroji podle zadání Praktické předvedení
b Charakterizovat práci na stanovených šicích strojích, předvést šití s vodičem i bez vodiče a zdůvodnit přednosti těchto provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úpravy a zdobení dílců a hotových brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připevnit podle výrobní dokumentace kování a ozdoby u konkrétního výrobku tak, aby byly splněny požadavky estetiky i pevnost provedení Praktické předvedení
b Provést konečnou úpravu hotového výrobku podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=39&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby. Autorizovaná osoba určí druh brašnářského výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly, a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů, kritérium a), autorizovaná osoba zadá pro ověření kritéria počet vzorků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého materiálu), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (brašnářská výroba) a místa konání zkoušky. Autorizovaná osoba určí u kompetence Výroba dílců brašnářských výrobků, kritérium a), zda uchazeč vykrojí dílce podle krájecí šablony nebo podle zakreslení u konkrétního výrobku; u kritéria d), zda uchazeč provede vyseknutí nebo ruční vykrojení dílců.

Autorizovaná osoba určí u kompetence Strojové šití usňových výrobků, druh stroje (na rovném nebo ramenovém nebo sloupovém šicím stroji), na kterém bude uchazeč předvádět šití konkrétního výrobku.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení se přihlíží především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí. Ověřování kompetencí, kde je způsob ověření praktické předvedení, bude probíhat v reálném procesu kožedělné výroby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leoš Duda - Leon SHOES

ORTO plus, s. r. o.