Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Opravář obuvi a kožedělného zboží
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem a výdej oprav obuvi a kožedělného zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odborný příjem opravy obuvi a kožedělného zboží, zhodnotit její proveditelnost při simulované situaci Praktické předvedení
b Stanovit kalkulaci ceny prováděné opravy podle platných ceníků, spotřeby materiálu a potřebného času k provedení Praktické předvedení a písemné ověření
c Provést výdej opravené obuvi a kožedělného zboží s důrazem kladeným na schopnost jednat se zákazníkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
b Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé dílce a komponenty pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro opravu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat pracovní postup pro opravení předloženého kožedělného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit druh předloženého usňového materiálu a stanovit způsob jeho využití při opravě konkrétního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat vhodný materiál pro konkrétní opravu, výběr zdůvodnit Praktické předevdení a ústní ověření
d Stanovit technologické podmínky pro používání základních lepidel, popsat technologické postupy s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit nářadí a stroje potřebné pro opravení konkrétní zakázky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést určenou pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit pracovní operace při výrobě lepené obuvi, vyjmenovat a popsat funkci a účel strojů, které budou na jednotlivé operace použity Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Používání ručního obuvnického nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané ruční nářadí pro opravy obuvi Ústní ověření
b Předvést práci s ručním obuvnickým nářadím na konkrétní opravě Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vykrajování a vystřihování dílců v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit jednoduchou šablonu pro rekonstruovaný dílec Praktické předvedení
b Ručně vykrojit podle připravené šablony potřebné dílce Praktické předvedení
c Vystřihnout podle šablony spodkové dílce na zapracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pracovní operace na šicím stroji při opravě obuvi a kožedělného zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spojit a našít dílce nebo součásti na vhodném šicím stroji při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
b Opravit poškozené kožedělné výrobky šitím, zkontrolovat kvalitu zapravení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Připevňování spodkových dílců obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit styčné plochy opravovaných výrobků pro spojení, zdůvodnit účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat správné lepidlo pro opravovaný materiál a při dodržení technologických zásad pro lepení dílce, opravované součásti spojit a popsat zvolený postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit obuv pro výměnu patníku a provést vlastní výměnu Praktické předvedení
d Vysvětlit technologii zapracování špičky do poškozené podešve Ústní ověření
e Provést montáž podrážky, vysvětlit rozdíl mezi podešví a podrážkou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava vzhledu opravované obuvi a kožedělného zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu vzhledu vnitřní části opravovaného výrobku, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést celkové ošetření opravovaného výrobku a konečnou úpravu vzhledu jeho vnější části Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30930&kod_sm1=30).

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Příjem a výdej oprav obuvi a kožedělného zboží, kritéria a) a c), druh oprav a jejich parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní opravny obuvi a místa konání zkoušky (počet vzorků: minimálně 1 pár obuvi a 1 ks kožedělného zboží pro odborný příjem, minimálně 1 pár obuvi a 1 ks kožedělného zboží pro odborný výdej); autorizovaná osoba připraví modelovou situaci v návaznosti na ověřovanou kompetenci.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví, kritérium a), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní opravny obuvi a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro opravu obuvi, kritérium a), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní opravny obuvi a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha obuvnických strojů, kritéria a) a b), typ stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly (výběr provede z těchto strojů: opravárenský kombinovaný stroj, obuvnické a galanterní šicí stroje, brousící stroj) podle konkrétní opravny obuvi a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení, kritéria a) a b), typ stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly (výběr provede z těchto strojů: opravárenský kombinovaný stroj, obuvnické a galanterní šicí stroje, brousící stroj) podle konkrétní opravny obuvi a místa konání zkoušky.

Uchazeč bude volit u odborné kompetence Používání ručního obuvnického nářadí, kritérium b), z drobného ručního nářadí potřebného k opravě obuvi a kožedělného zboží, podle konkrétní opravy zadané autorizovanou osobou a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Vykrajování a vystřihování dílců v obuvnictví, kritéria a) a c), druh dílce a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle konkrétní opravny obuvi a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Pracovní operace na šicím stroji při opravě obuvi a kožedělného zboží, kritérium a), druh dílce, součásti a jejich parametry, podle konkrétní opravny obuvi a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Pracovní operace na šicím stroji při opravě obuvi a kožedělného zboží, kritérium b), počet vzorků (v minimálním počtu 1 - maximálně 3 vzorky), a to podle konkrétní opravny obuvi a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Připevňování spodkových dílců obuvi, kritérium a), počet vzorků (v minimálním počtu 1 - maximálně 3 vzorky), a to podle konkrétní opravny obuvi a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Úprava vzhledu opravované obuvi a kožedělného zboží, kritérium a), počet vzorků (v minimálním počtu 1 - maximálně 3 vzorky), a to podle konkrétní opravny obuvi a místa konání zkoušky.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

Ověřování kompetencí, kde je způsob ověření praktické předvedení, bude probíhat v reálném procesu při opravách obuvi a kožedělného zboží.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie,Trnava