Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Fotograf
Platnost standardu: Od 9.12.2010 do 14.5.2021
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 14.5.2021.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování negativů, diapozitivů a fotografií z černobílého i barevného negativního i inverzního filmu na automatických a poloautomatických linkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný postup pro konkrétní činnost Ústní ověření
b Vysvětlit volbu a funkci vybraného zařízení a realizovat zadaný úkol Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracovávání fotografií z digitálního záznamu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost práce s digitální technikou Praktické předvedení
b Vysvětlit volbu a funkci vybraného zařízení pro zadaný úkol Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava vyvolávacích, ustalovacích a ostatních chemických lázní pro zpracování všech druhů fotografického materiálu ve fotolaboratoři

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit správný roztok dle zadaného úkolu Ústní ověření
b Prokázat znalost funkce roztoků pro zadaný proces Ústní ověření
c Připravit roztok pro zadaný proces Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování ekologických požadavků pro používání chemických látek a likvidaci veškerých odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost při používání chemických látek včetně jejich označování a balení Ústní ověření
b Prokázat znalost při nakládání s nebezpečnými odpady Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulace se světlocitlivým fotografickým materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob manipulace s nevyvolaným fotografickým materiálem Praktické předvedení
b Připravit a založit negativní materiál do vyvolávacího zařízení Praktické předvedení
c Připravit a založit inverzní film do vyvolávacího zařízení Praktické předvedení
d Připravit a založit fotografické papíry do vyvolávacího zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění základní barevné korekce barevných obrazů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést korekci barevných fotografií hustotně i barevně na minilabu Praktické předvedení
b Provést barevné i jasové korekce fotografických obrazů na monitoru počítače Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Skládání barev - aditivní i subtraktivní způsob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní principy barevné reprodukce, barevný kruh Ústní ověření
b Vysvětlit princip aditivního skládání barev Ústní ověření
c Vysvětlit princip subtraktivního skládání barev Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Způsob senzitometrické kontroly vyvolávacích strojů a kopírovacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést měření optické hustoty černobílých materiálů Praktické předvedení
b Provést měření optické hustoty barevných materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Při zadávání se doporučuje např.:

- zjistit předchozí aktivity, související s povoláním fotograf

- ověřit, zda je zkoušený schopen obsluhovat zařízení zcela samostatně

- ověřit, jakým způsobem manipuluje s negativy, případně s jinými zákaznickými médii

- ověřit, jakým způsobem manipuluje s hotovými zakázkami

- zjistit, zda umí doplňovat potřebné chemikálie

- zjistit, zda umí odbírat odpadní roztoky

- ověřit, jak manipuluje s chemikáliemi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné

- sledovat, jak zkoušený zachází s ostatním, běžným odpadem.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou služeb, v níž byly zastoupeny:

Společenstvo drobného podnikání

Střední podnikatelský stav

Česká asociace úklidu a čištění

Česká komora služeb ochrany osob a majetku

Unie kosmetiček

Asociace technických bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM, o. s.

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Svaz účetních

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze