Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Paznehtář
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace základních anatomických a zootechnických poznatků při zabezpečování zdraví končetin skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu, vysvětlit anatomii končetin skotu pod karpem a tarzem, tj. kostra, šlachy, krevní a nervový systém, chrupavky, synoviální útvary, rohové pouzdro, vysvětlit funkci paznehtů Písemné ověření
b Klasifikovat tvary stájových paznehtů včetně patologických tvarů Písemné ověření
c Popsat postoje končetin skotu, klasifikovat normální a vadné postoje včetně jejich možných příčin a následků Písemné ověření
d Popsat vliv stájového prostředí na zdravotní stav a postoj končetin skotu Písemné ověření
e Popsat rozdíl mezi volným a vazným ustájením z pohledu kvality a nárůstu paznehtů Písemné ověření
f Popsat vliv podlahovin na obrus paznehtů Písemné ověření
g Objasnit vliv výživy a poruch metabolismu na zdravotní stav končetin skotu, popsat základní postup při řešení výživářských problémů s paznehty Písemné ověření
h Vyhodnotit nárůst mléčné užitkovosti dojnic ve vztahu ke kvalitě a případným onemocněním paznehtů a zatížení pánevních končetin Písemné ověření
i Popsat vliv genetických faktorů na kvalitu paznehtů Písemné ověření
j Popsat a předvést základní péči o končetiny a paznehty skotu Praktické předvedení a ústní ověření
k Popsat specifika zacházení s masným skotem při péči o paznehty Písemné ověření
l Popsat specifika zacházení s plemennými býky při péči o paznehty Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava pracoviště a fixace ošetřovaných zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a upravit pracoviště z hlediska organizace předpokládaných činností a bezpečnosti práce (určit místo pro fixační klec podle způsobu ustájení zvířat) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést základní běžné polohy a způsoby fixace skotu při ošetřování paznehtů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní faktory pro výběr vhodné fixační klece Ústní ověření
d Popsat předložený sortiment fixačních klecí a nářadí paznehtáře Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a předvést nahánění a navádění zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a předvést navádění plemenných býků Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat a předvést zařízení na zvedání nemohoucích kusů skotu Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat pracovní postup při zvedání ulehlé krávy Ústní ověření
i Popsat a předvést manipulaci s velmi neklidnými zvířaty a použití vhodných zklidňujících prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
j Provést kontrolu pracoviště z hlediska vybavenosti nářadím, pracovními pomůckami a strojním zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
k Popsat a dodržovat zásady BOZP při práci se zvířaty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Praktická úprava paznehtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit úhlování končetin a nárůst paznehtů zvířete před úpravou Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vhodnou fixaci zvířete Praktické předvedení
c Provést očištění paznehtů a posoudit jejich tvar a zdravotní stav Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést druhy praktických způsobů úpravy paznehtů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vybrat vhodné nářadí a popsat rizika použití nevhodného nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést zkrácení špičky Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit nejzazší mez úpravy podle vizuálního vnímání bílé čáry Ústní ověření
h Provést korekci chodidlové a stěnové části paznehtu Praktické předvedení a ústní ověření
i Provést miskovité vybrání chodidlové plochy a vysvětlit jeho důvody Praktické předvedení a ústní ověření
j Provést úpravu nezatěžovaných částí chodidla Praktické předvedení a ústní ověření
k Provést kontrolu meziprstního prostoru Praktické předvedení a ústní ověření
l Provést poslední kosmetické úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
m Popsat cyklus ošetření při ortopedických úpravách paznehtů u skotu Písemné ověření
n Klasifikovat nejčastější možná poranění zvířat vzniklá při úpravě paznehtů a popsat ošetření v rámci první pomoci Písemné ověření
o Klasifikovat nejčastější chyby při úpravě paznehtů Písemné ověření
p Charakterizovat vliv osobnosti paznehtáře a jeho pomocníků na psychický stav zvířete a možné důsledky jeho stresu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Klasifikace a ošetřování nemocných paznehtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit kondici a kulhavost zvířat před ošetřením Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit hranici úpravy nebo léčebného zákroku u paznehtu z hlediska platné legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a charakterizovat nemoci paznehtů skotu včetně onemocnění podléhajících povinnosti oznámení kompetentním úřadům, objasnit ekonomické aspekty těchto onemocnění Písemné ověření
d Charakterizovat a ošetřit hnilobu patek Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat a ošetřit nehnisavý zánět paznehtního lůžka Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat a ošetřit hnisavý zánět paznehtního lůžka Praktické předvedení a ústní ověření
g Charakterizovat a ošetřit zánět paznehtního lůžka – Rusterholzův vřed Praktické předvedení a ústní ověření
h Charakterizovat rozdíl mezi dermatitis digitalis a interdigitální dermatitidou Praktické předvedení a ústní ověření
i Charakterizovat poruchy bílé čáry Ústní ověření
j Charakterizovat nekrotické postižení Ústní ověření
k Charakterizovat a ošetřit hnisavě volnou stěnu Praktické předvedení a ústní ověření
l Charakterizovat a ošetřit hnisavě dvojité chodidlo Praktické předvedení a ústní ověření
m Charakterizovat a ošetřit onemocnění kůže v meziprstním prostoru (tylom, dermatitida, nekrobaciloza) a zvlášť vyhodnotit důvod vyříznutí tylomu Praktické předvedení a ústní ověření
n Charakterizovat a ošetřit laminitidu paznehtu Praktické předvedení a ústní ověření
o Rozlišit laminitidu od přirozených pigmentových skvrn na chodidlové části Praktické předvedení a ústní ověření
p Charakterizovat a ošetřit zlomeninu kosti paznehtní, zajistit součinnost s veterinářem Praktické předvedení a ústní ověření
q Popsat a předvést chemické podkování paznehtu Praktické předvedení a ústní ověření
r Přiložit obvaz paznehtu včetně jeho špičky a plastovou botičku na ochranu léčeného paznehtu Praktické předvedení a ústní ověření
s Zhodnotit odlehčení a korekci vnějšího paznehtu na pánevní končetině Praktické předvedení a ústní ověření
t Odlehčit nemocný prst Praktické předvedení a ústní ověření
u Klasifikovat preventivní opatření onemocnění paznehtů (dezinfekční vany, stání, rohože, postřiky) Písemné ověření
v Vyjmenovat používané dezinfekční prostředky Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posouzení ošetřovaných zvířat a prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit požadavky chovatele zvířat na ortopedickou úpravu paznehtů skotu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit technologické a zoohygienické podmínky (plemeno, pohlaví, věk, počet zvířat, typ ustájení, kvalitu podlahovin, způsob chovu skotu a druh podestýlky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat závěrečnou zprávu a metodická doporučení pro chovatele Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence související s paznehtářskou činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro hlavní činnosti související s povoláním paznehtář Praktické předvedení
b Předvést postup při sjednávání zakázek se zákazníkem Praktické předvedení
c Uvést ekonomické aspekty onemocnění paznehtů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování kompetencí musí probíhat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému paznehtářskému úkonu, který zahrnuje požadavky na zlepšení pohybových schopností a celkové welfare skotu.

 

V rámci zkoušky musí uchazeč:

- Zjistit požadavky chovatele zvířat na ortopedickou úpravu paznehtů skotu a zhodnotit cyklus ošetření v konkrétním stádě.

- Zhodnotit technologické a zoohygienické podmínky ustájených zvířat.

- Určit plemeno, kategorii a věk zvířat, počet kusů v sekci a navrhnout dobu ošetření paznehtů s přihlédnutím k provozním podmínkám zejména s ohledem na dobu dojení, krmení, úklid stájí a další provozní záležitosti apod.

- Vyhodnotit kvalitu podlahovin vzhledem k obrusu chodidlové části paznehtu.

- Odhadnout kulhavost stáda a závažnost onemocnění končetin skotu.

- Vybrat vhodné místo pro umístění fixační klece a pokusit se využít technologických možností vybavení stáje u chovatele. V případě nevhodného řešení u chovatele navrhnout jiné a prosadit jeho realizaci.

- Zajistit bezpečnost práce (neklouzavá podlaha, dostatek osvětlení, volný prostor pro pohyb a práci paznehtáře, možnost odstranění výkalů, bezpečný přívod elektrické energie).

- Vyřešit optimální skupinu zvířat připravených k ošetření před vstupem do fixační klece a jejich následný odchod.

- Při nahánění zvířete do fixační klece posoudit jeho pohyb, zaznamenat kulhání a tvar paznehtů.

- Do fixační klece dostat zvíře v klidu, nevhodným chováním nevyvolávat stres zvířat.

- Fixovat zvíře ve fixační kleci a zhodnotit možnou míru stresu.

- Zvolit a provést vhodný způsob korektury paznehtů, zvolit vhodné nářadí a pomůcky.

- Objasnit rozdíl tvaru a nárůstu paznehtů u hrudních a pánevních končetin skotu.

- Zajistit kladnou interakci ve vztahu člověk – zvíře.

- Dát pozor na syndrom posledních zvířat ve skupině.

- Vyvarovat se chyb při úpravě a přizpůsobit se konkrétním technologickým a zoohygienickým podmínkám.

- Řešit onemocnění paznehtu s ohledem na získané zkušenosti bez porušení platné legislativy.

- Správně identifikovat onemocnění paznehtu a charakterizovat příčinu.

- Zvážit možnost předat zvíře k léčbě či ošetření veterinárnímu lékaři a provést o tom záznam.

- Zapsat evidenci nemocných zvířat a připravit zprávu pro chovatele.

- Zhodnotit preventivní opatření proti infekčním chorobám a doporučit vhodný preventivní postup.

- Předvést kontakt s chovatelem při hodnocení a řešení problémů s paznehty.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je nutné přihlížet nejen k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování hygieny práce, ale především ke správnosti a kvalitě ošetření a úpravy paznehtů tak, aby byla zajištěna maximální pohoda zvířete. Je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci se zvířaty podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠCHK - KUBIŠTA, s. r. o.

Ing. Markéta Kvapilová - OSVČ (poradenství v chovu skotu)

Ing. David Bendák - OSVČ, soukromý zemědělec

Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F, OSVČ, podkovář