Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zjišťování půdních a klimatických podmínek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci zemědělských plodin Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pojem bonitovaná půdně-ekologická jednotka (BPEJ) a jeho význam, využití v praxi a složení pětimístného kódu; charakterizovat půdní typy a druhy a jejich vliv na výživu a růst rostlin; vysvětlit pojem půdní úrodnost a způsoby jejího udržování a zvyšování Písemné a ústní ověření
c Zjistit předpověď počasí a zhodnotit vliv zjištěných povětrnostních podmínek na růst a vývoj plodin; provést prognózu opatření za vegetace s ohledem na předpověď počasí u jedné ze zadaných skupin plodin – obilniny, okopaniny, olejniny Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování osevních sledů a plánů hnojení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat pětiletý osevní sled při zadané struktuře zemědělských plodin – pšenice, ječmen, kukuřice, řepka, brambory; zohlednit požadavky ozelenění (greening) Praktické předvedení
b Vysvětlit význam dodržování osevních sledů; uvést zásady střídání plodin a rizika víceletého pěstování stejné plodiny na pozemku; vysvětlit přednosti a nedostatky zemědělských plodin zařazených v osevním sledu; navrhnout praktická opatření v případě nedodržení těchto zásad Písemné a ústní ověření
c Zpracovat plán hnojení pro daný pozemek a osevní postup s ohledem na vyrovnané hnojení základními živinami a zachování organické hmoty v půdě Praktické předvedení
d Vyjmenovat omezující faktory hnojení v zemědělské praxi Ústní ověření
e Vyjmenovat a poznat minerální hnojiva obsahující základní živiny N, P, K a uvést obsah živin u nejvýznamnějších hnojiv; vyjmenovat organická a statková hnojiva a vysvětlit zásady jejich aplikace a skladování Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést faktory ovlivňující příjem živin a rozpoznat nejznámější příznaky nedostatku nebo nadbytku základních živin a mikroelementů u základních zemědělských plodin Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost postupů uplatňovaných v precizním zemědělství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování půdy, předseťová příprava, setí a sázení zemědělských plodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout předseťovou přípravu od sklizně dané předplodiny do setí, sázení u dvou zemědělských plodin, z toho jedné obilniny, při zadaných půdních a klimatických podmínkách, včetně doporučeného zpracování půdy vhodnou technikou, navržení výživy, ochrany zakládaného porostu a stanovení hloubky setí, sázení a výsevku na hektar Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhodnotit situaci na konkrétním pozemku z pohledu zpracování půdy a založení porostu, určit vyskytující se plevele a škodlivé činitele, stanovit vhodný způsob přípravy, založení a ochrany daného porostu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Ošetřování porostů zemědělských plodin a vegetace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout ošetření porostu za vegetace u dvou zemědělských plodin, z toho jedné obilniny, v zadaných půdních a klimatických podmínkách, včetně mechanických zásahů, přihnojení, ochrany, případně ošetření před sklizní Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav konkrétního porostu, určit vývojovou fázi porostu, stanovit zaplevelení, škodlivé činitele a navrhnout případná opatření na konkrétním pozemku Praktické předvedení
c Prokázat znalost integrované ochrany rostlin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Návrh sklizně zemědělských plodin, posklizňového ošetření a konzervace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh nejvhodnější technologie sklizně dvou zemědělských plodin, z toho jedné obilniny, v zadaných podmínkách včetně stanovení zralosti (sušiny) pro zahájení sklizně, sestavení sklizňové linky a popsání posklizňového ošetření sklizené produkce, případně její konzervace Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit v porostu plodiny určené ke sklizni stupeň zralosti, odhadnout termín začátku sklizně a navrhnout nejvhodnější technologie sklizně, včetně posklizňového ošetření sklizené produkce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin; provést záznam aplikace přípravku na ochranu rostlin do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání hnojiv; provést záznam aplikace hnojiv do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možné způsoby vedení evidence použití přípravků na ochranu rostlin a hnojiv Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Charakteristika požadavků pro nakládání s vodou, odpady, krmivy a rostlinnými produkty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní požadavky pro hospodaření s vodou (havarijní plán, povolení k odběru vody, povolení k vypouštění vody, výpočet bilance spotřeby vody, základní hodnocení rizika ekologické újmy) Písemné a ústní ověření
b Popsat základní požadavky pro nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
c Popsat pravidla pro nakládání s krmivy a rostlinnými produkty určenými pro potravinářské využití Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v dotační politice EU a ČR vztahující se k zemědělskému podnikání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přímé platby, jejich základní principy, způsoby podání žádosti a požadavky na žadatele u jednotlivých složek přímých plateb Písemné a ústní ověření
b Popsat priority Programu rozvoje venkova, jeho jednotlivá opatření, požadavky na žadatele, způsoby podání žádosti o dotaci; popsat zpracování žádosti a souvisejících dokumentů Písemné a ústní ověření
c Popsat a vyhledat další typy dotačních podpor souvisejících se zemědělstvím, zejména národní podpory Praktické předvedení a ústní ověření
d Zjistit u konkrétního žadatele možnost čerpání dotací, určit dotační tituly, stanovit výši a určit závazky pro žadatele, které z toho vyplynou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posouzení podmínek kontrol podmíněnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam a základní princip kontrol podmíněnosti, přehled kontrolních institucí, základní principy vlastních kontrolních úkonů Písemné a ústní ověření
b Představit přehled aktuálně platných požadavků kontroly podmíněnosti ve vztahu ke standardům Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jednotlivým povinným požadavkům na hospodaření (PPH) souvisejícím s rostlinnou výrobou Písemné a ústní ověření
c Posoudit na modelové situaci konkrétní nedodržení legislativy v rostlinné výrobě z hlediska standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES), zhodnotit dopady a navrhnout nápravná opatření při tomto nedodržení legislativy Praktické předvedení
d Posoudit na modelové situaci konkrétní nedodržení legislativy v rostlinné výrobě z hlediska povinných požadavků na hospodaření (PPM), zhodnotit dopady a navrhnout nápravná opatření při tomto nedodržení legislativy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Popis omezujících podmínek hospodaření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady nitrátové směrnice a aktuálního akčního programu a jeho opatření na konkrétním zadaném modelovém případu Písemné a ústní ověření
b Popsat opatření k zamezení eroze Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti zemědělství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a uvést význam dostupných databází a informačních systémů s důrazem na LPIS a další součásti na Portálu farmáře Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat význam LPIS (veřejný, neveřejný), popsat základní evidenční jednotku LPIS a rozdíl mezi evidencí půdy LPIS a v katastru nemovitostí, vyhledat zadaný díl půdního bloku v LPIS a veškeré popisné informace k němu, vyhledat daný díl půdního bloku v různých mapových vrstvách LPIS Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v mapách a popisných podkladech v katastru nemovitostí – vyhledání parcel a informací o nich Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhledat konkrétní údaj v mapě výskytu škodlivých organismů nebo v jednom ze speciálních registrů: registr odrůd, registr hnojiv, registr přípravků na ochranu rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování projektu v rostlinné výrobě a jeho prezentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat projekt na téma zadané autorizovanou osobou, který je založen na řešení praktického poradenského úkolu v rostlinné výrobě Praktické předvedení
b Obhájit řešení navržená v projektu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí mít minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v zemědělském oboru vzdělání a 5 let praxe v oblasti rostlinné výroby nebo vyšší odborné vzdělání v zemědělském oboru nebo vysokoškolské vzdělání bakalářské nebo magisterské v zemědělském oboru a minimálně 3 roky praxe v oblasti rostlinné výroby.

Zkouška se bude konat v průběhu vegetačního období.

 

Některá kritéria budou ověřována přímo na zadaném konkrétním pozemku. U kompetence Zpracování půdy, předseťová příprava, setí a sázení zemědělských plodin bude takto ověřeno kritérium b); u kompetence Ošetřování porostů zemědělských plodin a vegetace budou takto ověřena kritéria a) a b) a u kompetence Návrh sklizně zemědělských plodin, posklizňového ošetření a konzervace bude takto ověřeno kritérium b).

Pro účely ověřování způsobilostí byly stanoveny tyto skupiny základních plodin: obilniny, olejniny, okopaniny a pícniny. Uchazeč může během zkoušky za účelem vyhledání podkladů používat jakékoliv tištěné nebo elektronické pomůcky, včetně připojení k internetu.

 

Součástí zkoušky je obhajoba projektu zadaného autorizovanou osobou v rozsahu 10 až 15 minut. Ten je založen na řešení praktického poradenského úkolu v rostlinné výrobě, např. řešení doporučení agrotechnických opatření pro zvýšení výnosu dané plodiny, plán integrované ochrany v rámci podniku, podání žádosti o dotaci apod. Uchazeč zpracuje projekt před vykonáním zkoušky a odevzdá ho nejpozději 10 dnů před vykonáním zkoušky. Pro zpracování projektu se doporučuje tato struktura: název projektu, základní informace o projektu, cíl projektu, vlastní práce, doporučení pro praxi, závěr. Minimální rozsah projektu je 10 stran formátu A4, formu jeho předání (písemně, elektronicky) určuje autorizovaná osoba.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Ing. Miloš Stránský, poradce, OSVČ

Ministerstvo zemědělství