Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Nástrojař
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést pravidla bezpečnosti práce a protipožární předpisy při nožířských pracích Písemné ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při nožířských pracích Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady práce s nebezpečnými látkami ve strojírenství, nakládání s odpady Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí a výrobních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy nožířských výrobků a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technologické postupy výroby nožířských výrobků a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat z norem, strojnických tabulek informace k vybraným součástem nožířských výrobků o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských, ryteckých a nožířských operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit samostatně pořadí technologických operací při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nožířských výrobků či jejich součástí Písemné ověření
b Zvolit samostatně postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nožířských výrobků či jejich součástí Písemné ověření
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nožířských výrobků či jejich součástí Písemné ověření
d Zvolit technologické podmínky určené operace při výrobě nožířských výrobků či jejich součástí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění funkčních zkoušek nožířských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob zkoušky nožířských výrobků či jejich součástí a jejích podmínek Písemné ověření
b Provést zkoušku nožířských výrobků či jejich součástí Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky zkoušky nožířských výrobků či jejich součástí Ústní ověření
d Navrhnout případnou úpravu nožířských výrobků či jejich součástí podle výsledků provedené zkoušky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obrábět a zpracovávat ručně kovové materiály a plasty Praktické předvedení
b Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru, nářadí, přípravků, měřidel a pomůcek a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
c Používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
d Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně brousit a leštit části nožířských výrobků či jejich součástí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
b Ručně brousit a obtahovat ostří nožířských výrobků Praktické předvedení
c Ručně brousit a leštit části nožířských výrobků či jejich součástí s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednoduché tepelné zpracování drobných částí nástrojů, přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Samostatně stanovit žádoucí výši teploty pro daný materiál a technologickou operaci Praktické předvedení
b Ohřát součást na žíhací, kalicí či popouštěcí teplotu Praktické předvedení
c Ochladit součást po ohřevu Praktické předvedení
d Zkontrolovat výsledek tepelného zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování vícedílných zavíracích nožů, montáž střenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit zpracované jednotlivé části vícedílného zavíracího nože před montáží do celku Praktické předvedení
b Slícovat jednotlivé části vícedílného zavíracího nože Praktické předvedení
c Ustavit jednotlivé části vícedílného zavíracího nože do žádoucí polohy Praktické předvedení
d Zajistit polohu částí vícedílného zavíracího nože svrtáním, snýtováním Praktické předvedení
e Sestavit jednotlivé části vícedílného zavíracího nože Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slícovávání částí různých druhů nůžek, jejich sestavování a justáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Slícovat části nůžek Praktické předvedení
b Ustavit části nůžek do žádoucí polohy Praktické předvedení
c Zajistit polohu částí nůžek svrtáním, sešroubováním, snýtováním Praktické předvedení
d Sestavit jednotlivé části nůžek Praktické předvedení
e Nastavit žádoucí vzájemnou polohu nastavitelných částí nůžek a tuto polohu zajistit Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a smísit vícesložkové hmoty v předepsaném poměru a potřebném množství Praktické předvedení
b Připravit části nožířských výrobků k aplikaci tmelů, licích pryskyřic, lepidel Praktické předvedení
c Aplikovat při výrobě a opravách nožířských výrobků či jejich součástí tmely, licí pryskyřice, lepidla nanášením a odléváním Praktické předvedení
d Vystavit nožířské výrobky či jejich součásti s aplikovanými tmely, licími pryskyřicemi a lepidly působení předepsané teploty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy nožířských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat nožířské výrobky Praktické předvedení
b Posoudit opotřebení či poškození, rozhodnout o způsobu renovace či opravy nožířských výrobků či jejich součástí Praktické předvedení
c Vyměnit, opravit či renovovat opotřebené či poškozené části nožířských výrobků Praktické předvedení
d Sestavit a seřídit nožířské výrobky Praktické předvedení
e Ošetřit nožířské výrobky po nabroušení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ostření nožířských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit druh, tvar, zrnitost, tvrdost a další vlastnosti brusného nástroje pro ostření, úpravu a obtahování ostří běžných nožířských výrobků Praktické předvedení
b Ručně naostřit běžné nožířské výrobky a obtáhnout jejich ostří Praktické předvedení
c Naostřit náročné a speciální nožířské výrobky (speciální druhy nůžek a řemeslnických nožů, břitvy, strojky na stříhání vlasů) a obtáhnout jejich ostří Praktické předvedení
d Seřídit a justovat chod speciálních druhů nůžek Praktické předvedení
e Provést zkoušku jakosti naostření nožířských výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit obráběcí stroje používané při výrobě a opravách nožířských výrobků či jejich součástí a provést jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Uložit, udržovat, ostřit a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě a opravách nožířských výrobků Praktické předvedení
c Uložit, udržovat, konzervovat a skladovat hotové nožířské výrobky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=102902).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Výběr konkrétního předmětu zkoušky (nožířského výrobku či jeho části) a podrobných údajů potřebných pro splnění požadavků zkoušky (tj. výrobu, úpravu, opravu, seřízení, naostření) sdělí uchazeči autorizovaná osoba do 14 dnů po obdržení přihlášky ke zkoušce; při výběru zadání vychází zejména ze složitosti požadované práce. Požadovaný rozsah práce musí odpovídat celkové době, stanovené pro trvání zkoušky. Pokud není pro ověřování kritérii jednotlivých způsobilostí stanoven rozsah činností (tj. počet kusů, druhů, variant apod.), zadá autorizovaná osoba jejich konkrétní počet, umožňující dodržení doby, vymezené pro dobu trvání celé zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká zbrojovka, a. s., Uherský Brod

SŠ - COPt Uherský Brod

OSVČ - ( nožíř) David Kranz