Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kameník
Platnost standardu: Od 29.1.2009 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání technické dokumentace pro obsluhu a údržbu složitých strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vybrat informace a porozumět jim Prakticky s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
3

Čtení výkresů pro strojní opracování kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy strojního opracování kamene Prakticky s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
3

Orientace v technologických postupech strojního opracování kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup odpovídající zadanému úkolu Písemně nebo slovně
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Písemně nebo slovně
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů strojního opracování kamene

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Písemně nebo slovně
Je třeba splnit kritérium.
3

Znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní předpisy BOZP a orientovat se v nich Prakticky předvést s vysvětlením
b Dodržovat předpisy BOZP a hygieny práce Prakticky předvést s vysvětlením
c Používat osobní ochranné pracovní prostředky Prakticky předvést s vysvětlením
d Popsat možnosti ochrany životního prostředí proti vlivu strojů – ochrana proti hluku, zacházení se škodlivými látkami Písemně nebo slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Znalost konstrukce a výkonových parametrů strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci stroje podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
b Popsat výkonové parametry stroje podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracovávání programů pro programově řízené stroje a strojní zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat nebo upravit program pro programově řízený stroj podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
3

Obsluhování a údržba programově řízených strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat řídící prvky programově řízeného stroje Prakticky předvést s vysvětlením
b Popsat programové vybavení stroje, programování a úpravy programu Prakticky předvést s vysvětlením
c Obsluhovat stroj podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
d Popsat údržbu stroje Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluhování programově řízených výrobních linek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat řídící prvky výrobní linky Prakticky předvést s vysvětlením
b Popsat programové vybavení linky, programování a úpravy programu Prakticky předvést s vysvětlením
c Obsluhovat výrobní linku podle zadání Prakticky předvést s vysvětlením
d Popsat údržbu linky Prakticky předvést s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Absolvent musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jednotlivých odborných způsobilostí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo).

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných způsobilostí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR