Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technolog kování
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s normami ČSN a EN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat potřebné údaje v základních normách týkajících se tvářených materiálů Ústní ověření
b Vyhledat potřebné údaje v základních normách týkajících se technologie tváření kovů a nekovů Ústní ověření
c Vyhledat potřebné údaje v základních normách týkajících se technologie tepelného zpracování kovů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha kovárenských pecí a stanovení režimů ohřevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat různé typy plynem vytápěných pecí s využitím schémat Praktické předvedení
b Obsluhovat indukční pece s využitím schématu Praktické předvedení
c Vypracovat režimy ohřevu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v tvářecích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip funkce bucharu a jeho technologických možností s využitím schématu Ústní ověření
b Popsat princip funkce hydraulického lisu a jeho technologických možností s využitím schématu Ústní ověření
c Popsat princip funkce mechanických lisů a jejich technologických možností s využitím schémat Ústní ověření
d Popsat princip funkce příčné klínové válcovačky a kovacích válců a jejich technologických možností s využitím schémat Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + d).
4

Stanovování standardních technologických postupů a technických podmínek volného kování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní operace volného kování Ústní ověření
b Vysvětlit stupeň prokování Ústní ověření
c Vysvětlit přídavky na obrábění, technologické přídavky, konstrukci výkovku Ústní ověření
d Vysvětlit volbu režimu vychlazování výkovků Ústní ověření
e Vypracovat technologický postup volného kování dle technické dokumentace (např. kroužku nebo ohýbaného výkovku) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) + e) nebo b) + d) + e).
4

Stanovování standardních technologických postupů a technických podmínek zápustkového kování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit třídění zápustkových výkovků Ústní ověření
b Vysvětlit přídavky na obrábění, technologické přídavky, konstrukce výkovku Ústní ověření
c Vypracovat technologický postup zápustkového kování dle technické dokumentace (např. plochého výkovku nebo ozubeného kola) Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Vysvětlit zvláštnosti kování neželezných kovů Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + c) nebo d) + c).
4

Stanovování technologických postupů pro kování za studena a za polotepla, bezvýronkové kování a řízené tváření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zvláštnosti kování za studena Ústní ověření
b Vysvětlit zvláštnosti kování za polotepla Ústní ověření
c Vysvětlit postup řízeného tváření Ústní ověření
d Vysvětlit postup bezvýronkového kování Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + d).
4

Stanovení režimu tepelného zpracování výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit binární diagram Fe-C Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit normalizační žíhání Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit kalení a popuštění, diagramy IRA (Izotermický rozpad austenitu) a ARA (Anizotermický rozpad austenitu) Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit tepelné zpracování nástrojových ocelí Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit tepelné zpracování slitin hliníku Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit tepelné zpracování slitin mědi Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) + e) nebo b) + d) + f).
4

Stanovení technologického postupu kování výkovků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit kalibraci výkovků Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit tryskání a omílání výkovků Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit moření výkovků Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit leštění výkovků ze slitin hliníku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) + c) nebo b) + d).
4

Provádění technických zkoušek v kovárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu destruktivního zkoušení výkovků Ústní ověření
b Vysvětlit podstatu nedestruktivního zkoušení výkovků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vyřizování reklamací a stížností v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné příčiny nevyhovujících mechanických vlastností Písemné a ústní ověření
b Popsat možné příčiny nevyhovujících výsledků metalografického zkoušení Písemné a ústní ověření
c Popsat možné příčiny nevyhovujících výsledků ultrazvukové zkoušky Písemné a ústní ověření
d Popsat možné příčiny vzniku povrchových defektů Písemné a ústní ověření
e Popsat možné příčiny nevyhovující geometrie Písemné a ústní ověření
f Vypracovat reklamační protokol Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit jedno z kritérií a) až e), kritérium f) vždy.
4

Orientace v systémech a standardech jakosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy řízení kvality v kovárenské výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit principy systému řízení kvality v hutní výrobě (ISO 9001, ISO 9002) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v kovárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat bezpečnostní předpisy platné v kovárenské výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit způsob kontroly dodržování technologických postupů v technologických procesech kovárenské výroby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení povinné dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dokumentaci používanou při zadávání technologických postupů a zásady jejího vedení Ústní ověření
b Popsat způsob archivace technologických postupů. Ústní ověření
c Provést zápis technologického postupu do používané dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

U kompetencí, kde je v poznámce u kriterií uvedeno splnit např. a+b, nebo c+e, nebo d+a atd. platí, že žadatel musí umět vše, ale zkoušející vybere podle zaměření uchazače příslušnou kombinaci kriterií k prozkoušení.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz kováren ČR

Ostroj, a. s.

Forcut, s. r. o., Ostrava

SPŠ Frýdek-Místek

VŠB –Technická univerzita Ostrava