Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení provozní laboratoře ve výrobě krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést povinné a dobrovolné deklarované znaky kvality krmných směsí a premixů Ústní ověření
b Uvést základní přístrojové vybavení provozní laboratoře Písemné ověření
c Uvést analytická stanovení, která je nutné zajistit ve smluvní laboratoři Písemné ověření
d Rozvrhnout plán úkolů laboratoře do jednotlivých pracovních postupů na konkrétní časové období pro zadanou výrobu krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vzorkování krmiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsob a místo odběru vzorků z kritických kontrolních bodů Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit laboratorní vzorek krmiva Praktické předvedení
c Uvést zásady archivace vzorků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocení výsledků analýz odebraných vzorků ve výrobě krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést kritéria hodnocení jakosti krmiv Písemné a ústní ověření
b Uvést kritéria pro hodnocení bezpečnosti krmiv Písemné a ústní ověření
c Stanovit frekvenci odběru vzorků z kritických kontrolních bodů Ústní ověření
d Vysvětlit způsoby ověřování správnosti výsledků analýz a měření v provozní laboratoři a správnosti výsledků smyslového posuzování Ústní ověření
e Zhodnotit předložený výsledek analýzy krmné směsi pro brojlerová kuřata a pro výkrm prasat Praktické předvedení a ústní ověření
f Zhodnotit předložený výsledek analýzy krmiva na obsah nežádoucích látek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Rozhodování o zastavení výroby či expedice krmiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést právní předpisy, kterými jsou stanoveny maximální povolené limity residuí nežádoucích látek v krmných směsích a premixech Ústní ověření
b Uvést právní předpis, ve kterém jsou uvedeny zakázané látky a produkty Ústní ověření
c Uvést důvody pro návrh zastavení výroby či expedice krmných směsí a premixů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Navrhování opatření ke zvyšování kvality výroby krmných směsí a premixů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady opatření vedoucích ke zvýšení kvality výroby Ústní ověření
b Navrhnout opatření pro minimalizaci rizika výskytu zadaných nežádoucích látek v krmivech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba před vlastní zkouškou seznámí uchazeče s provozní laboratoří, kde bude zkouška probíhat. Ke zkoušce budou připraveny výsledky analýz krmných směsí. Důraz je kladen na všeobecný přehled uchazeče v oblasti krmivářství a laboratorních rozborů krmných směsí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrofert Holding

ZD Krásná Hora

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Česká zemědělská univerzita