Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Plsťař
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění předepsaných měření a zkoušek při výrobě plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat kvalitu chlupového plástu a odstranit viditelné vady Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat měřicí přístroje (metry, pH metry, váhy), včetně dodržování pravidel pro metrologii Praktické předvedení
c Zkontrolovat složení jednotlivých chlupových směsí pro daný druh polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba kloboučnické plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat plásticí stroj, tj. uvést stroj do chodu, připravit zvon a obvaz, seřídit podávací rameno Praktické předvedení
b Předplsťovat a plstit, tj. uložit plást do plachetky, vložit plachetku s plástem do stroje, překládat plásty Praktické předvedení
c Plstit za mokra, tj. nastavit stroj, naložit podávací pás, překládat plásty Praktické předvedení
d Vyrobit vlněný polotovar, tj. připravit materiál, mykat, plástit, plstit Praktické předvedení
e Odvodňovat a sušit polotovar, tj. naplnit odstředivku, obsluhovat odstředivku, obsluhovat sušicí pec (vysokofrekvenční pec) Praktické předvedení
f Prokázat znalost výrobních předpisů včetně údajů o zpracovávaném materiálu, technologickém postupu a vyráběném polotovaru Ústní ověření
g Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu strojů Praktické předvedení
h Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky při obsluze strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v pracovních a technologických postupech při výrobě plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stanovené parametry polotovarů a výrobků Praktické předvedení
b Zjistit a odstranit vady polotovarů a výrobků Praktické předvedení
c Sestavit postup pracovních operací pro daný druh polotovarů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení základní dokumentace při výrobě plsti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit „průvodku“ Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit „mzdový lístek“ Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30906&kod_sm1=29)

 

Uchazeči bude zadána příprava a výroba plástu a zhotovení polotovaru.

Zkouška bude probíhat za běžného provozu při výrobě plsti, při kterém s ohledem na charakter výroby jde zejména o finanční hodnoty zpracovávaných materiálů a kvalitu vyrobeného produktu. Uchazeč u každé prověřované odborné způsobilosti bude vykonávat prakticky ty pracovní operace nebo úkony, které nezpůsobí finanční ztráty, některé postupy simuluje, nebo některé úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu. Také může vykonávat některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, popřípadě vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu. Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné způsobilosti, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. jak si uchazeč vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu plsťařské výroby. Vzhledem k charakteru výroby plsti a k provozním podmínkám, ve kterých bude probíhat zkoušení, jsou dále nastíněny konkrétní postupy zkoušení.

  1. Odborná kompetence Provádění předepsaných měření a zkoušek při výrobě plsti: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a) až c) bude uchazeč provádět na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky.
  2. Odborná kompetence Výroba kloboučnické plsti: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a) až e), g), h) bude uchazeč provádět pod dohledem provozního pracovníka. Při plnění kritéria f) bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího, otázky pro zkoušení si zkoušející připraví před zkouškou podle údajů uvedených v kritériu f) a podle aktuálního výrobního programu firmy.
  3. Odborná kompetence Orientace v pracovních a technologických postupech při výrobě plsti: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a) až c) bude uchazeč provádět na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky.
  4. Odborná kompetence Vedení základní dokumentace při výrobě plsti: Předpokládá se, že činnosti uvedené pod kritérii a) a b) bude uchazeč provádět na předem připravených formulářích standardně používaných při výrobě plsti.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Tonak, a. s., Nový Jičín

Daniela Veselá - Model Veselá, Praha

Střední škola Odry, p. o.