Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Kloboučník
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Obsluha tvarovacích, lisovacích a žehlicích strojů pro zhotovování pokrývek hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroje požadovaným způsobem, tzn. dodržet návod stanovený pro obsluhu příslušného stroje: seznámit se s průvodkou výroby, připravit technologické pomůcky, vyhledat příslušné formy, uvést stroj do chodu, zkontrolovat nastavení stroje, tvarovat, lisovat, žehlit, zkontrolovat práci Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít předepsané ochranné a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat provozně-bezpečnostní předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obráběcích, vysekávacích a ořezávacích strojů ve výrobě pokrývek hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroje požadovaným způsobem, tzn. dodržet návod stanovený pro obsluhu příslušného stroje: seznámit se s průvodkou výroby, připravit technologické pomůcky, připravit a seřídit stroj, uvést stroj do chodu, opracovat, vyseknout, ořezat, zkontrolovat práci Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít předepsané ochranné a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat provozně-bezpečnostní předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení pro výrobu pokrývek hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda používaný stroj nebo zařízení odpovídá předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení
b Zkontrolovat stroj nebo zařízení, zda je čistý a funkční a zda parametry seřízení odpovídají zpracovávanému materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Seřídit stroj podle zpracovávaného materiálu a požadovaných parametrů polotovaru nebo výrobku Praktické předvedení
d Provést běžnou údržbu stroje a zařízení v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava materiálů pro zhotovování pokrývek hlavy stříháním, řezáním a vysekáváním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržet technologický postup uvedený v pracovní návodce, zejména dodržet velikostní sortiment, přesnost zadání a specifikaci střihu Praktické předvedení a ústní ověření
b Oddělit materiál stříháním nebo řezáním nebo vysekáváním Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít předepsané ochranné a pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Dodržovat provozně-bezpečnostní předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat kvalitu rozpracovaného výrobku při převzetí i po ukončení operace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava kloboučnických polotovarů zakreslováním ploch, kopírováním a rozmnožováním střihů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit kloboučnický polotovar k ručnímu nebo strojovému zpracování, připravit střihové díly Praktické předvedení a ústní ověření
b Zakreslit střihové polohy s ohledem na maximální výtěžnost materiálu, stanovit kalkulační velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit stupňování střihových šablon na daném vzorku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové úpravy polotovarů a klobouků a následné dotvarovávání a zdobení pokrývek hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržet technologický postup uvedený v pracovní návodce, zejména důkladně propracovat povrchové úpravy na daném vzorku hladkého nebo velurového nebo zámišového nebo speciálního velurového polotovaru Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést konečné tvarování klobouku (dotvarování) Praktické předvedení a ústní ověření
c Umístit a připevnit ozdobu na výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční tvarování a zdobení pokrývek hlavy (srstěných, vlněných, šitých a jiných) včetně dohotovení okrajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napařit a ručně vytvarovat výrobek s pomocí formy, pracovat s fixačním zařízením, použít různé tvary forem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit ozdobu v souladu s technickým nákresem a technickým popisem Praktické předvedení a ústní ověření
c Dohotovit okraje, umístit a připevnit ozdobu na výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční tvarování módních čepic nebo brigadýrek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvarovat pokrývku hlavy s přihlédnutím k použitým materiálům Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
3

Ruční tvarování baretů za vlhka na speciální formy s náročným vytahováním okrajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvarovat baret dle použitého materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
3

Ruční a strojové šití pokrývek hlavy, zhotovení a přišívání podšívek včetně vnitřního vybavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit technický nákres a technický popis výrobku Praktické předvedení
b Stanovit velikost nebo zjistit požadované míry zákazníka, vysvětlit velikostní sortiment Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit střih pro konkrétní výrobek (na základě technického nákresu a technického popisu), výrobek nastříhat Praktické předvedení
d Ušít výrobek ručně a na stroji, zhotovit a přišít podšívku, provést vnitřní vybavení výrobku, výrobek napařit Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=36&kod_sm1=29).

Uchazeči bude zadáno zhotovení klobouku jako služba pro individuálního zákazníka nebo v průmyslové výrobě pro kolekci firmy. Klobouky mohou být plstěné s podšívkou i bez podšívky, šité z různých druhů textilií s podšívkou i bez podšívky nebo zhotovené z termoplastických materiálů (ze slámy).

Zkouška bude probíhat za běžného provozu, při kterém s ohledem na charakter výroby jde zejména o finanční hodnoty zpracovávaných materiálů a kvalitu vyrobeného produktu. Uchazeč u každé prověřované odborné způsobilosti bude vykonávat prakticky ty pracovní operace nebo úkony, které nezpůsobí finanční ztráty, nebo některé úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu. Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborné způsobilosti, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzhledem k charakteru výroby klobouku a k provozním podmínkám, ve kterých bude probíhat zkoušení, jsou dále nastíněny konkrétní postupy zkoušení.

  1. Obsluha tvarovacích, lisovacích a žehlicích strojů pro zhotovování pokrývek hlavy: Předpokládá se, že operaci uvedenou pod kritériem a) bude uchazeč provádět na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky pod dohledem provozního pracovníka, při praktickém plnění kritéria c) bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího.
  2. Obsluha obráběcích, vysekávacích a ořezávacích strojů ve výrobě pokrývek hlavy: Předpokládá se, že operaci uvedenou pod kritériem a) bude uchazeč provádět na vzorcích připravených k vykonání zkoušky pod dohledem provozního pracovníka, při praktickém plnění kritéria c) bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího.
  3. Seřizování, ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení pro výrobu pokrývek hlavy: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a) až d) bude uchazeč provádět s odborným pracovníkem.
  4. Příprava materiálů pro zhotovování pokrývek hlavy stříháním, řezáním a vysekáváním: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a), b) a e) bude uchazeč provádět na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky, při plnění kritéria d) bude odpovídat na dotazy zkoušejícího a prakticky předvede při plnění kritérií a), b), c) a e).
  5. Příprava kloboučnických polotovarů zakreslováním ploch, kopírováním a rozmnožováním střihů: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a) až c) bude uchazeč provádět na předem připraveném výrobku a střihové dokumentaci.
  6. Povrchové úpravy polotovarů a klobouků a následné dotvarovávání a zdobení pokrývek hlavy: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a) až c) bude uchazeč provádět na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky pod dohledem provozního pracovníka a bude odpovídat na otázky zkoušejícího.
  7. Ruční tvarování a zdobení pokrývek hlavy (srstěných, vlněných, šitých a jiných) včetně dohotovení okrajů: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a) až c) bude uchazeč provádět na vzorcích připravených k vykonání zkoušky.
  8. Ruční tvarování módních čepic nebo brigadýrek: Předpokládá se, že operaci uvedenou pod kritériem a) bude uchazeč provádět v provozu na vzorcích připravených k vykonání zkoušky.
  9. Ruční tvarování baretu za vlhka na speciální formě s náročným vytahováním okrajů: Předpokládá se, že operaci uvedenou pod kritériem a) bude uchazeč provádět na vzorcích připravených k vykonání zkoušky.
  10. Ruční a strojové šití pokrývek hlavy, zhotovení a přišívání podšívek včetně vnitřního vybavení: Předpokládá se, že operace uvedené pod kritérii a) až d) bude uchazeč provádět podle předloženého vzorku a z materiálů připravených k vykonání zkoušky.

 

Po celou dobu hodnocení budou sledovány používané pracovní postupy, dodržování předpisů bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a samostatnost zkoušeného při volbě postupů a vykonávání jednotlivých činností.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek pracovní činnosti, tzn. na kvalitu zhotoveného výrobku dle pracovní instrukce (podniková norma pokrývky hlavy), zejména na vzhled a funkčnost.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení) v rozsahu hodnoticího standardu a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Tonak, a. s., Nový Jičín

Daniela Veselá - Model Veselá, Praha

Střední škola Odry, p. o.