Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Modistka
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přijetí zakázky od zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště příjmu zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
b Oslovit zákazníka, na základě jeho požadavků a technologických možností zpracovat návrh výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit předběžnou cenu zakázky (informace čerpat z ceníku firmy) Praktické předvedení
d Dojednat se zákazníkem termín dokončení zakázky, vyplnit zakázkový list Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování výsledné kalkulace a předání zakázky zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat cenu výrobku podle skutečných nákladů, zpracovat údaje, které byly v průběhu výroby zaznamenány do zakázkového listu Praktické předvedení a ústní ověření
b Odsouhlasit hotový výrobek s návrhem, zkontrolovat kvalitu provedení a dodržení velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda hotový výrobek odpovídá estetickým požadavkům a přání zákazníka Ústní ověření
d Vyzkoušet hotový výrobek na zákazníkovi, po odsouhlasení velikosti a kvality vyhotovení vyplnit pokladní doklad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční individuální zhotovování návrhů a střihů historických nebo modelových klobouků, čepic, baretů, doplňků a ozdob s jednoduchým i náročným aranžováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit technický nákres a technický popis výrobku Praktické předvedení
b Zhotovit střih nebo vybrat formu pro konkrétní výrobek na základě technického nákresu a technického popisu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit model výrobku, vytvarovat na formě nebo ušít, vybavit podšívkou a ozdobit, postupovat na základě technického nákresu a technického popisu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zhotovování kloboučnických modelů a jiných pokrývek hlavy tvůrčím způsobem bez předlohy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit technický nákres a technický popis výrobku Praktické předvedení
b Vytvarovat výrobek ručně pomocí formy, pracovat s fixačním zařízením, používat různé tvary forem, nebo zhotovit nebo vybrat střihové šablony pro konkrétní výrobek a výrobek ušít Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit ozdobu v souladu s typem výrobku, technickým nákresem a technickým popisem Praktické předvedení a ústní ověření
d Dohotovit okraj, umístit a připevnit ozdobu na výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
e Dotvarovat ručně výrobek pomocí páry a provést závěrečnou fixaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční tvarování a zdobení pokrývek hlavy (srstěných, vlněných, šitých a jiných) včetně dohotovení okrajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytarovat ručně výrobek pomocí formy, pracovat s fixačním zařízením, používat různé tvary forem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit ozdobu v souladu s technickým nákresem a technickým popisem Praktické předvedení a ústní ověření
c Dohotovit okraje, umístit a připevnit ozdobu na výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést závěrečné ruční dotvarování výrobku pomocí páry a závěrečnou fixaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zhotovování dámských společenských klobouků, ozdob a květin z textilií a jiných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit výrobek pomocí formy, pracovat s fixačním zařízením, používat různé tvary forem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit ozdobu v souladu s technickým nákresem a technickým popisem Praktické předvedení a ústní ověření
c Dohotovit okraj, naaranžovat a připevnit zdobení, hotový výrobek vyžehlit na vyhřívané tvárnici a vyzkoušet Praktické předvedení a ústní ověření
d Dotvarovat ručně výrobek nebo ozdobu pomocí páry a provést závěrečnou fixaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční individuální zhotovování modistických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh nebo převzít návrh nebo převzít referenční modistický výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit, rozměřit a nastříhat materiál, materiál tvůrčím způsobem zpracovat na ozdobu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvarovat a dokončit pokrývku hlavy, naaranžovat a našít ozdobu na pokrývku hlavy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové úpravy polotovarů a klobouků a následné dotvarovávání a zdobení pokrývek hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržet technologický postup uvedený v pracovní návodce, zejména důkladně propracovat povrchové úpravy na daném vzorku hladkého nebo velurového nebo zámišového nebo speciálního velurového polotovaru Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést konečné tvarování klobouku (dotvarování) Praktické předvedení a ústní ověření
c Umístit a připevnit ozdobu na výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové šití pokrývek hlavy, zhotovení a přišívání podšívek včetně vnitřního vybavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit technický nákres a technický popis výrobku Praktické předvedení
b Stanovit velikost nebo zjistit požadované míry zákazníka, vysvětlit velikostní sortiment Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit střih pro konkrétní výrobek (na základě technického nákresu a technického popisu), výrobek nastříhat Praktické předvedení
d Ručně a na stroji šít výrobek, zhotovit a přišít podšívku, provést vnitřní vybavení výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava kloboučnických polotovarů zakreslováním ploch, kopírováním a rozmnožováním střihů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit kloboučnický polotovar k ručnímu nebo strojovému zpracování,
připravit střihové díly
Praktické předvedení a ústní ověření
b Zakreslit střihové polohy s ohledem na maximální výtěžnost materiálu, stanovit kalkulační velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit stupňování střihových šablon na daném vzorku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční tvarování módních čepic nebo brigadýrek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvarovat pokrývku hlavy s přihlédnutím k použitým materiálům Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
3

Ruční tvarování baretů za vlhka na speciální formy s náročným vytahováním okrajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvarovat baret dle použitého materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
3

Příprava materiálů pro zhotovování pokrývek hlavy stříháním, řezáním a vysekáváním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržet technologický postup uvedený v pracovní návodce,
zejména dodržet velikostní sortiment, přesnost zadání a specifikaci střihu
Praktické předvedení a ústní ověření
b Oddělit materiál stříháním nebo řezáním nebo vysekáváním Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít předepsané ochranné a pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Dodržovat provozně-bezpečnostní předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat kvalitu rozpracovaného výrobku při převzetí i po ukončení operace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování jakosti hotových pokrývek hlavy a modistických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy vad u polotovarů a plstěných výrobků Praktické předvedení
b Určit a zkontrolovat základní parametry hotových klobouků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=36&kod_sm1=29).

Uchazeči bude zadáno zhotovení modistického výrobku nebo pokrývky hlavy, tj. ruční zhotovení pokrývky hlavy, včetně ozdoby, tvůrčím způsobem jako služba pro individuálního zákazníka. Může se jednat o zdobení z různých druhů materiálů (plsť, stuhy z různých materiálů, prýmky, peří, základní materiál pokrývky hlavy, kožešina aj.), různého provedení a velikosti. Pokrývky hlavy mohou být z plsti i jiných materiálů, popřípadě ručně šité z textilního materiálu, náročné na zpracování. O konkrétním provedení výrobku rozhoduje uchazeč svým tvůrčím přístupem.

 1. Přijetí zakázky od zákazníka: Předpokládá se, že operace bude uchazeč prezentovat na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky pod dohledem zkoušejícího a současně bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího, při praktickém plnění kritérií uchazeč stanoví cenu a vyplní zakázkový list, správný postup bude ověřen zkoušejícím.
 2. Zpracování výsledné kalkulace a předání zakázky zákazníkovi: Předpokládá se, že operace bude uchazeč prezentovat na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky a současně bude odpovídat na otázky zkoušejícího.
 3. Ruční individuální zhotovování návrhů a střihů historických nebo modelových klobouků, čepic, baretů, doplňků a ozdob s jednoduchým i náročným aranžováním: Předpokládá se, že operace bude uchazeč vykonávat na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky a bude odpovídat na otázky zkoušejícího.
 4. Ruční zhotovování kloboučnických modelů a jiných pokrývek hlavy tvůrčím způsobem bez předlohy: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky pod dohledem zkoušejícího, při praktickém plnění kritérií bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího.
 5. Ruční tvarování a zdobení pokrývek hlavy (srstěných, vlněných, šitých a jiných) včetně dohotovení okrajů: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět na vzorcích připravených k vykonání zkoušky.
 6. Ruční zhotovování dámských společenských klobouků, ozdob a květin z textilií a jiných materiálů: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět na vzorcích připravených k vykonání zkoušky a bude odpovídat na otázky zkoušejícího.
 7. Ruční individuální zhotovování modistických výrobků: Předpokládá se, že operace bude uchazeč vykonávat na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky a bude odpovídat na otázky zkoušejícího.
 8. Povrchové úpravy polotovarů a klobouků a následné dotvarovávání a zdobení pokrývek hlavy: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky pod dohledem provozního pracovníka a bude odpovídat na otázky zkoušejícího.
 9. Ruční a strojové šití pokrývek hlavy, zhotovení a přišívání podšívek včetně vnitřního vybavení: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět podle předloženého vzorku a z materiálů připravených k vykonání zkoušky.
 10. Příprava kloboučnických polotovarů zakreslováním ploch, kopírováním a rozmnožováním střihů: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět na předem připraveném výrobku a střihové dokumentaci.
 11. Ruční tvarování módních čepic nebo brigadýrek: Předpokládá se, že operaci bude uchazeč provádět v provozu na vzorcích připravených k vykonání zkoušky.
 12. Ruční tvarování baretu za vlhka na speciální formě s náročným vytahováním okrajů: Předpokládá se, že operaci bude uchazeč provádět na vzorcích připravených k vykonání zkoušky.
 13. Příprava materiálů pro zhotovování pokrývek hlavy stříháním, řezáním a vysekáváním: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky, při plnění kritéria d) bude odpovídat na dotazy zkoušejícího, případně prakticky předvede.
 14. Posuzování jakosti hotových pokrývek hlavy a modistických výrobků: Předpokládá se, že operace bude uchazeč předvádět na předem připraveném výrobku pro vykonání zkoušky.

Po celou dobu hodnocení budou sledovány používané pracovní postupy, dodržování předpisů bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a samostatnost uchazeče při volbě postupů a vykonávání jednotlivých činností tvůrčího charakteru. Zkoušející věnuje náležitou pozornost i přezkoušení pracovních činností zaměřených na přijetí zakázky od zákazníka, zpracování výsledné kalkulace a předání hotové zakázky zákazníkovi.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek pracovní činnosti, tzn. na kvalitu zhotoveného výrobku, zejména vzhled a funkčnost.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Autorizovaná osoba zpracuje seznam vybavení stroji a zařízením v rozsahu hodnoticího standardu a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Tonak, a. s., Nový Jičín

Daniela Veselá - Model Veselá, Praha

Střední škola Odry, p. o.