Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Agronom
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika obilovin a jejich nároků na půdní a povětrnostní podmínky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy obilovin pěstovaných v ČR a jejich využití Ústní ověření
b Rozpoznat minimálně 4 druhy semen a minimálně 4 druhy rostlin obilovin v dané vývojové fázi Praktické předvedení
c Popsat nároky jednotlivých druhů obilovin na stanoviště Ústní ověření
d Vysvětlit vliv půdních a povětrnostních podmínek na produkci obilovin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj obilovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit obsah živin na daném stanovišti dle agrochemického zkoušení půd (AZP) Praktické předvedení
b Na základě výsledků AZP a plánovaného výnosu, navrhnout dávky živin pro základní hnojení, případně navrhnout úpravu pH v rámci osevního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout sortiment hnojiv s ohledem na danou obilovinu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vhodnost aplikace organického hnojení k obilovinám Ústní ověření
e Popsat přihnojení obilnin za vegetace včetně listových hnojiv a stanovit vhodnou vývojovou fázi obilovin k přihnojení Ústní ověření
f Navrhnout plán hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace a růst a vývoj obilovin na konkrétním pozemku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologického postupu pěstování obilovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat orebnou a bezorebnou technologii pro pěstování obilovin a jejich využití Ústní ověření
b Popsat technologii pro založení porostů obilovin Ústní ověření
c Popsat zařazení obilovin do osevního postupu Ústní ověření
d Popsat zásady správné zemědělské praxe pro pěstování obilovin Ústní ověření
e Popsat vhodnost a podmínky pro ekologickou produkci Ústní ověření
f Navrhnout odrůdu a vhodný technologický postup pro pěstování zadané obiloviny do určené lokality Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika škodlivých činitelů v obilovinách a ošetřování proti nim

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a určit základní škodlivé činitele v porostech jednotlivých druhů obilovin a na předložených vzorcích nebo na obrazové dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat systém integrované ochrany rostlin pro obiloviny Ústní ověření
c Posoudit stav porostu obiloviny na konkrétním pozemku a navrhnout případná opatření v ochraně rostlin, včetně mechanických zásahů a zadat pokyn k provedení konkrétního zákroku v porostu Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit podmínky pro minimalizaci eroze půdy při pěstování kukuřice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace sklizně a posklizňové úpravy u obilovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodný termín sklizně obilovin Ústní ověření
b Popsat technologii sklizně obilovin a zadat instrukce k provedení sklizně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat ukazatele kvality provedení sklizně obilovin Ústní ověření
d Popsat posklizňovou úpravu obilovin Ústní ověření
e Popsat požadavky na skladování obilovin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení prvotní evidence v zemědělském podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam aplikace přípravků na ochranu rostlin do předložené evidence a vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání přípravků na ochranu rostlin Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence hnojiv, pomocných látek a upravených kalů, zjistit z této evidence aplikaci hnojiv na konkrétním pozemku za poslední 3 roky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat zadaný blok/díl půdního bloku ve Veřejném registru půdy (LPIS) a veškeré popisné informace k němu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování ekonomických ukazatelů produkce obilovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat kladné a záporné vlastnosti obilovin v rámci různých typů hospodaření Písemné ověření
b Určit jednotlivé nákladové položky pěstování obilovin a objasnit možnosti jejich ovlivnění Ústní ověření
c Stanovit výkupní požadavky na obiloviny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací v rostlinné výrobě Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
i Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vlastní zkouška je zaměřena především na ověření řídících a organizačních dovedností nutných pro zajištění pěstování obilovin v zemědělském podniku. Podklady pro ověřování jednotlivých kompetencí budou brány z konkrétního podniku nebo vytvořeny pro vzorový podnik. Na zkoušku je třeba zajistit minimálně 4 vzorky semen obilovin, minimálně 4 rostliny obilovin, minimálně 10 druhů plevelů, a minimálně 10 vzorků napadených rostlin chorobami a škůdci, případně jejich obrazovou dokumentaci.

U kompetence "Charakteristika obilovin a jejich nároků na půdní a povětrnostní podmínky" bude kritérium b) ověřeno s využitím vzorků, fotografií a případně i v porostu.

 

U kompetence "Organizace výživy a hnojení s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj obilovin" bude k dispozici vzorový rozbor půdy a Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení.

 

U kompetence "Diagnostika škodlivých činitelů v obilovinách a ošetřování proti nim" bude k prověření kritéria c) k dispozici seznam přípravků na ochranu rostlin platný pro aktuální rok.

 

Uchazeč bude v průběhu zkoušky používat počítač s přístupem na web.

Zkoušku je vhodné konat ve druhém čtvrtletí kalendářního roku s ohledem na agrotechnické lhůty.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Školní statek Humpolec

ZD Bystřice u Benešova