Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký rytec
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Tvorba návrhu rytiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit výtvarný návrh rytiny podle zadání Praktické předvedení
b Zařadit předložený rytý předmět (na fotografii) do odpovídajícího slohového období, popsat hlavní znaky zjištěného období Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obecné rozdělení rytin podle způsobu tisku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách, technických a výtvarných podkladech pro provádění uměleckořemeslných ryteckých prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat rytiny, jejichž výrobu upravuje zákon a popsat význam této úpravy Ústní ověření
b Uvést zákony související s rytím zbraní (týká se přechovávání a ukládání zbraní, zachování značek na zbraních) Ústní ověření
c Přečíst jednoduchý technický výkres předmětu z oboru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přenášení výtvarných předloh pro ruční rytí na předměty z různých materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat různé způsoby přenášení návrhů Ústní ověření
b Připravit povrch předmětu pro rytí Praktické předvedení
c Přenést návrh rytiny na předmět zvoleným technologickým postupem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, nástrojů, pomůcek a materiálů pro zhotovení rytiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní postup a posloupnost jednotlivých pracovních operací Praktické předvedení
b Zvolit vhodný materiál, nářadí a způsob upínání Praktické předvedení
c Zdůvodnit volbu materiálu, nářadí a upínání (základní vlastnosti kovů, jejich obrobitelnost a tepelné zpracování) Ústní ověření
d Uvést příklady nekovových materiálů a popsat specifika jejich rytí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování nástrojů a nářadí pro různé druhy rytin s ohledem na materiál daného výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup výroby nebo úpravy konkrétního speciálního nářadí pro danou rytinu Praktické předvedení
b Vyrobit nebo vhodně upravit konkrétní nářadí nebo nástroje zvoleným technologickým způsobem Praktické předvedení
c Popsat rozdělení ryteckých nástrojů a způsob jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní a ruční obrábění kovů při provádění ryteckých prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést základní pracovní úkony na obráběcích strojích (soustruh, frézka, bruska, vrtačka) a základy bezpečnosti práce na daných strojích Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést základy ručního zpracování kovů (pilování, řezání, smirkování, leštění, ohýbání a rovnání) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování rytin pro tisk z hloubky, z výšky a reliéfních rytin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit zadaný výrobek, tzn. štoček pro tisk z hloubky, nebo rytinu pro tisk z výšky, nebo reliéfní rytinu Praktické předvedení
b Uvést příklady ostatních druhů rytin a jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Povrchové úpravy uměleckořemeslných rytých výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat techniky a technologické postupy povrchových úprav kovů Ústní ověření
b Zvolit, provést a zdůvodnit vhodnou povrchovou úpravu zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rytí nekovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést nekovové materiály používané v uměleckém rytectví, charakterizovat jejich vlastnosti a použití Ústní ověření
b Popsat a předvést specifika rytí nekovových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Uchazeč si přinese ke zkoušce osobní a pracovní pomůcky (základní rýtka, sekáčky, čakany, rytecké kladívko, psací a rýsovací potřeby, popřípadě optiku).

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Při zkoušce uchazeč zhotoví jeden výrobek, tzn. rytinu pro tisk z hloubky, rytinu pro tisk z výšky, nebo reliéfní rytinu. Praktické činnosti ověřované tímto standardem se vztahují k tomuto výrobku. Zadání návrhu rytiny určí autorizovaná osoba 30 dnů před konáním zkoušky, tzn. druh rytiny, téma, náročnost a formu návrhu, rovněž připraví předmět pro rytí v závislosti na zadání návrhu rytiny.

 

Autorizovaná osoba konkretizuje formu provedení návrhu rytiny pro všechny druhy rytin:

- rytina pro tisk z hloubky - návrh provedený v čárkách, v případě pečetidla černobílý plošný,

- rytina pro tisk z výšky - plošný černobílý návrh; v případě plastických razidel tužkou stínovaný návrh,

- rytina reliéfní - tužkou stínovaný návrh.

 

Pro ověřování následujících kritérií autorizovaná osoba připraví:

Tvorba návrhu rytiny - 5 fotografií charakteristických předmětů z různých slohových období, na jedné fotografii jeden předmět. Např. zbraně, nádoby, užitkové předměty, šperky, hodinky, nože

Orientace v normách, technických a výtvarných podkladech pro provádění uměleckořemeslných ryteckých prací - jednoduchý technický výkres předmětu z oboru, např. pečetidla, kovová razítka apod.

Strojní a ruční obrábění kovů při provádění ryteckých prací – kousky materiálu, které budou označeny značkou uchazeče, aby nedošlo k záměně výrobků

Povrchové úpravy uměleckořemeslných rytých výrobků - chemické přípravky pro černění za studena, patinování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla