Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Koželuh
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést rozbor předložené dokumentace ve vztahu ke konkrétnímu výrobku Praktické předvedení
b Určit druhy strojů a zařízení podle technické dokumentace, potřebných ke zhotovení předložené usně a kožešiny, zdůvodnit použití konkrétního technického vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit polotovary a materiály na základě technické dokumentace, potřebné ke zhotovení konkrétního výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit pracovní postup při dodržení zásad BOZP u vytypované pracovní operace koželužského procesu a vyhodnotit jeho správnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit suroviny a materiál potřebný ke zhotovení předloženého vzorku usně a kožešiny, zhodnotit vlastnosti z hlediska kvality a zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Vymezit technické podmínky pro vytypovanou pracovní operaci koželužského výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat ekologické zpracování koželužského odpadu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předepsané ochranné pomůcky a zdůvodnit nutnost jejich použití Ústní ověření
b Provést fyzickou kontrolu funkčnosti vytypovaného koželužského stroje, připravit jej pro pracovní operaci, nastavit potřebné parametry a uvést stroj do chodu s ohledem na předpisy BOZP Praktické předvedení
c Určit kritická místa vytypovaných koželužských strojů z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení
d Popsat složení vytypovaného koželužského stroje a prokázat znalost obsluhy strojů a zařízení potřebných pro konečnou úpravu usní nebo kožešin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést seřízení vytypovaného stroje pro koželužskou výrobu včetně nastavení daných parametrů a dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu vybraného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, zdůvodnit nutnost pravidelné údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup výroby holiny a zdůvodnit nutnost vykonání jednotlivých pracovních operací Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat pracovní postup u jednotlivých operací používaných při výrobě a opracování holiny Písemné ověření
c Vykonat zadanou pracovní operaci pro výrobu a opracování holiny v souladu s technologií výroby a za dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Činění kožešin a usní včetně přípravy roztoků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup při činění, rozlišit jednotlivé druhy činění a vysvětlit použití usní a kožešin vyčiněných těmito způsoby Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a rozdělit činicí látky pro technologické způsoby chromočinění a třísločinění, popsat přípravu činicích roztoků Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit použití potřebných polotovarů a chemikálií pro činění s ohledem na ekologické zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
d Vykonat pracovní operaci činění výrobním způsobem chromočinění s ohledem na ekologické zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a zpracování usní a kožešin po činění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé úpravy a zpracování usní a kožešin a navrhnout způsob konečné úpravy pro konkrétní materiál Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat a popsat konkrétní způsob úpravy předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup u pracovní operace napínání, stanovit účel práce a předvést tuto operaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi materiály upravovanými broušením líce a broušením rubu, rozeznat tyto způsoby úpravy na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat pracovní postup a předvést pracovní operaci sušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu surovin a polotovarů připravených ke zpracování, případné vady vyhodnotit, určit jejich vznik a stanovit způsob jejich zpracování včetně další využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést mezioperační kontrolu kvality u vlastní provedené pracovní operace, v případě zjištění nedostatků stanovit způsob odstranění a dle navržené technologie vadu odstranit Praktické předvedení
c Posoudit kvalitu hotového výrobku, vyhodnotit případné nedostatky, stanovit jeho využitelnost Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní a kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usňových a kožešinových materiálů, popsat jejich vlastnosti z hlediska kvality provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu vyrobených usní a kožešin podle daných parametrů z hlediska zpracování a konečné povrchové úpravy včetně bodového ohodnocení kvality usně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=37&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku koželužské výroby. Autorizovaná osoba určí druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly, a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí před zkouškou u kompetencí Činění usní a kožešin včetně přípravy roztoků; Úprava a zpracování usní a kožešin po činění; Posuzování kvality usní a kožešin, zda bude kompetence zaměřena na kožešinový nebo usňový materiál.

U odborné kompetence Posuzování kvality usní a kožešin, kritérium a), autorizovaná osoba zadá počet vzorků (v minimálním počtu 5 - maximálně 10 vzorků) podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkolů a ke kvalitě provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava