Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Úpravář usní
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést rozbor předložené dokumentace ve vztahu ke konkrétnímu výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Podle technické dokumentace určit druhy strojů a zařízení, potřebných ke zhotovení předložené usně, zdůvodnit použití konkrétního technického vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
c Na základě technické dokumentace určit polotovary a chemikálie potřebné ke zhotovení konkrétního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožedělných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a U vytypované pracovní operace koželužského procesu stanovit pracovní postup při dodržení zásad BOZP, vyhodnotit jeho správnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit suroviny a materiál potřebný ke zhotovení předloženého vzorku usně, zhodnotit vlastnosti z hlediska kvality, zdůvodnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Vymezit technologické podmínky pro vytypovanou pracovní operaci koželužského výrobního procesu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat ekologické zpracování koželužského odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předepsané ochranné pomůcky a zdůvodnit nutnost jejich použití Ústní ověření
b Provést fyzickou kontrolu funkčnosti vytypovaného koželužského stroje, připojit jej ke zdroji elektrického proudu, připravit pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a uvést konkrétní stroj do chodu s ohledem na předpisy BOZP Praktické předvedení
c Určit kritická místa vytypovaných koželužských strojů z hlediska bezpečnosti práce, vyjmenovat ochranné pracovní pomůcky a zdůvodnit nutnost jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat složení vytypovaného koželužského stroje a prokázat znalost obsluhy strojů a zařízení potřebných pro konečnou úpravu usní, popsat jejich složení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést seřízení vytypovaného stroje pro koželužskou výrobu včetně nastavení daných parametrů, a to s přihlédnutím k dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu vybraného koželužského stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, zdůvodnit nutnost pravidelné údržby Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba a opracování holiny v koželužské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup výroby holiny, zdůvodnit nutnost jednotlivých pracovních operací a popsat jejich pracovní postupy Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést pracovní operaci námok při dodržení technologického postupu, zásad BOZP a s ohledem na ekologicky čisté zpracování Praktické předvedení
c Vykonat zadanou pracovní operaci pro výrobu a opracování holiny v souladu s technologií výroby a za dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a zpracování usní po činění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost konečné úpravy usní, popsat jednotlivé úpravy a navrhnout odpovídající způsob konečné úpravy pro konkrétní materiál Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat a popsat konkrétní způsob úpravy předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést pracovní operaci napínání, popsat pracovní postup a stanovit účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl mezi materiály upravovanými broušením líce a broušením rubu, rozeznat tyto způsoby úpravy na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést pracovní operaci sušení, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu surovin a polotovarů připravených ke zpracování, případné vady vyhodnotit, určit jejich vznik a stanovit způsob jejich zpracování včetně další využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést mezioperační kontrolu kvality u vlastní provedené pracovní operace, v případě zjištění nedostatků stanovit způsob odstranění a dle navržené technologie vadu odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit kvalitu hotové usně, vyhodnotit případné nedostatky, stanovit využitelnost usně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usňových materiálů, popsat jejich vlastnosti z hlediska kvality provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu vyrobených usní podle daných parametrů z hlediska zpracování a konečné povrchové úpravy včetně bodového ohodnocení kvality usně Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit vady předložených usní, najít způsob jejich eliminace z hlediska další využitelnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=37&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku kožedělné výroby.

Autorizovaná osoba určí u kompetence Výroba a opracování holiny u kritéria c) jakou bude zkoušený provádět pracovní operaci (odchlupování, mízdření, omykání, štípání).

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta technologická

ORTO plus, s. r. o.