Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika vodoinstalačních materiálů a závlahových komponentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit jednotlivé druhy závlahového potrubí a vysvětlit možnosti jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit systém technického značení závlahového potrubí a tvarovek Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat druhy postřikovačů a posoudit možnosti jejich využití Ústní ověření
d Popsat jednotlivé druhy elektromagnetických ventilů a možnosti jejich využití Písemné ověření
e Rozlišit jednotlivé druhy čerpadel a filtrů a prokázat znalost jejich parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat a popsat druhy řídicích systémů závlahových jednotek a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v projektové dokumentaci závlahových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit a charakterizovat základní náležitosti projektové dokumentace závlahových systémů Ústní ověření
b Zvolit vhodné čerpadlo, postřikovač, ventil, ovládací jednotku a příslušenství na základě projektové dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování technologického postupu při realizaci závlahových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit optimální technologický postup pro výkopové práce a úpravy terénu včetně volby příslušné mechanizace Praktické předvedení
b Navrhnout a provést ruční montáž předloženého potrubí a postřikovače v terénu Praktické předvedení
c Navrhnout technologický postup při montáži čerpadla, postřikovačů, ventilů, řídicí jednotky a příslušenství Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytyčování komponentů závlahového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytyčit rozmístění postřikovačů dle předložené projektové dokumentace Praktické předvedení
b Vytyčit trasy potrubí závlahového systému, umístění ventilových šachet a řídící jednotky závlahového systému s příslušenstvím Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Montáž závlahových komponentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit a spojit potrubí závlahového systému Praktické předvedení
b Zvolit a instalovat postřikovače, ventily, řídicí jednotku a příslušenství Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Seřizování komponentů závlahového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a instalovat vhodné trysky a nastavit výseče postřikovače Praktické předvedení
b Seřídit řídicí jednotku ve vztahu k provozním podmínkám Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a servis závlahového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti při jarním zprovoznění zavlažovacího systému Písemné ověření
b Popsat činnosti při zazimování zavlažovacího systému Písemné ověření
c Zkontrolovat elektrické části závlahového systému s malým napětím – změřit odpor a napětí elektrického obvodu multimetrem Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat možné poruchy a navrhnout způsoby jejich diagnostiky včetně odstranění Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí bude kromě práce venku zkouška probíhat i v krytých prostorách (haly, mechanizační místnosti) vybavených stoly, nářadím a nezbytnými technickými pomůckami.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

U kompetence Stanovování technologického postupu při realizaci závlahových systémů v kritériu b) je délka potrubí pro účely zkoušky stanovena minimálně na 10 m, včetně montáže 1 ks postřikovače.

 

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz zakládání a údržby zeleně

Střední zahradnická škola Ostrava

Acris zahrady, s. r. o.

Raining service, s. r. o.

Profigras, s. r. o

Fa Ivánek - Zeman