Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení pozemkové evidence a evidence všech druhů map v lesním hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení a aktualizaci evidence pozemků v číselné i grafické podobě Ústní ověření
b Charakterizovat účel a postup zpracování každoroční inventarizace pozemků Ústní ověření
c Vyplnit příslušné daňové přiznání k dani z nemovitosti včetně výpočtu daně Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady důvodů osvobození od daně z nemovitosti Ústní ověření
e Vyjmenovat jednotlivé pozemkové a lesnické mapy užívané v lesním hospodářství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Shromažďování a posuzování podkladů pro návrhy majetkových smluv a pro majetkoprávní vypořádání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější podklady potřebné k majetkoprávnímu vypořádání Ústní ověření
b Vyhledat v internetové aplikaci katastru nemovitostí veškeré dostupné písemné a grafické informace k zadanému pozemku Praktické předvedení
c Popsat důvody vyhotovení geometrického plánu a orientovat se ve zpracovaných geometrických plánech Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést příklady využití územního (regulačního) plánu a orientovat se v předložené dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést účely zpracování znaleckých posudků o úřední (administrativní) ceně pozemku dle platných právních předpisů Ústní ověření
f Vyjmenovat nejčastější typy majetkoprávních smluv a důvody jejich vyhotovení Ústní ověření
g Popsat zásadní náležitosti kupní smlouvy o převodu nemovitosti Písemné ověření
h Provést na stanoveném tiskopisu vklad vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování spolupráce s orgány státní správy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a zemědělského půdního fondu Ústní ověření
b Uvést příklady běžné komunikace s katastrálním úřadem a úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa Ústní ověření
c Popsat legislativní postup změny nelesního pozemku vhodného k zalesnění na pozemek určený k plnění funkcí lesa Ústní ověření
d Popsat povinné náležitosti k žádosti o odnětí nebo omezení pozemku určeného k plnění funkcí lesa Písemné ověření
e Vysvětlit postup tvorby a změn honiteb dle zákona o myslivosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava pozemkových podkladů pro tvorbu lesních hospodářských plánů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivá díla hospodářské úpravy lesů podle velikosti a druhu vlastnictví Ústní ověření
b Vyjmenovat náležitosti lesních hospodářských plánů a orientovat se v lesnických mapách a plochové tabulce Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat pozemky určené k plnění funkcí lesa a uvést jejich podrobné členění pro účely zpracování lesních hospodářských plánů Ústní ověření
d Popsat možnosti řešení nesouladů skutečného způsobu využití pozemků a evidence pozemků určených k plnění funkcí lesa Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování a vyřizování žádostí o restituce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést alfanumerickou a grafickou identifikaci pozemků vedených ve zjednodušené evidenci Praktické předvedení
b Uvést možné informační zdroje nabývacích listin k pozemkům potenciálně určeným k restituci Ústní ověření
c Popsat obsah geometrického plánu a orientovat se ve zpracovaných geometrických plánech Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat předpoklady oprávněnosti jednotlivých restitučních nároků podle platné legislativy Ústní ověření
e Uvést obvykle vyžadované podklady k soudnímu řízení ve věci restitucí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kompletace spisů a dokladů právního charakteru a jejich příprava k archivaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní předpisy na úseku archivnictví Ústní ověření
b Popsat postup zatřiďování dokumentů dle spisového a skartačního řádu včetně doby jejich archivace Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Zkouška proběhne ve dvou částech a to v praktické a teoretické. Praktickou část je nutné absolvovat na počítači s připojením k internetu. Teoretická část proběhne v běžném kancelářském prostředí. Po ukončení zkoušky bude provedeno samostatně vyhodnocení obou částí. Výsledky obou částí mají při konečném hodnocení stejnou váhu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesy České republiky, s. p.

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.