Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výroba cukru a dalších cukrovarnických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obecně technologický postup výroby cukru (blokové schéma) Ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup výroby cukru na daném úseku (difuze, epurace, dekalcifikace, saturace, filtrace, odparka), popsat funkci daného stroje či zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha strojního zařízení a automatického systému řízení na surovárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci strojního zařízení na surovárně (např. výkony a typy čerpadel, měniče, objemy nádrží, činnost filtrů a zahřívačů) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit funkci a obsluhu automatického systému řízení na surovárně (ASŘ) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příjem a zpracování suroviny pro výrobu cukru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci příjmu cukrové řepy v cukrovaru Ústní ověření
b Zkontrolovat průběh příjmu a zpracování suroviny; v případě signalizace poruchy zastavit vymezené činnosti na surovárně Praktické předvedení
c Zpracovat surovinu na úseku surovárny dle požadovaných technologických parametrů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posouzení kvality suroviny pro výrobu cukru a smyslové posouzení jakosti polotovarů a hotových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit pomocí základního měření kvalitu suroviny nebo polotovaru nebo meziproduktu procházejícího surovárnou a uvést jejich vliv na výrobní proces a kvalitu výsledného produktu Praktické předvedení
b Uvést požadované parametry kvality suroviny a při nevyhovující kvalitě suroviny uvést způsob nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení základní evidence v surovárně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zavést na základě vybrané situace data do automatického systému řízení (ASŘ) používaného na surovárně Praktické předvedení
b Vysvětlit způsob vyhodnocování parametrů v ASŘ Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitačních činností v cukrovaru, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin, využívání systému a standardů kvality potravinářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést hygienicko-sanitační činnosti prováděné na surovárně a dodržovat je při práci Písemné ověření a praktické předvedení
b Popsat předpisy pro bezpečné zacházení s chemickými látkami, technologické postupy a způsoby manipulace s chemickými látkami na pracovišti Písemné ověření
c Používat při práci OOPP (ochranné pomůcky) Praktické předvedení
d Vyjmenovat standardy kvality používané v cukrovaru a uvést jejich aplikaci na surovárně (ISO, HACCP, popř. další) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení zaměstnanců surovárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a rozvrhnout pracovní činnosti zaměstnanců v provozu surovárny Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování BOZP a PO (bezpečnosti práce a požární ochrany) na pracovišti surovárny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP)

 

Všechny osoby, které se přímo účastní praktické zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející sleduje dodržování hygienicko-sanitačních principů bezpečné práce v cukrovarech a dodržování technologického postupu. Při hodnocení je posuzováno rovněž hospodárné využívání surovin, dodržování principů bezpečnosti práce a principů HACCP při práci na surovárně, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moravskoslezské cukrovary, a. s.

Tereos TTD, a. s.

Hanácká potravinářská společnost, s. r. o.

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská ul.