Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sebereflexe doprovázejícího

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Reflektovat vlastní postoj ke smrti Ústní ověření
b Zhodnotit osobní důvody kandidáta pro doprovázení umírajících a pozůstalých Ústní ověření
c Popsat objektivní důvody pro přerušení nebo ukončení doprovázení umírajících a pozůstalých Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v rituálech souvisejících se smrtí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé druhy rituálů, které se v České republice běžně provádějí u lůžka umírajícího Ústní ověření
b Objasnit důležitost a význam pohřebních a smutečních obřadů, hřbitovů a pietních míst v České republice a vysvětlit zákonné podmínky zřízení pomníčku u míst tragických nehod (pozitiva, negativa) Ústní ověření
c Rozlišit a popsat jednotlivé fáze umírání Písemné ověření
d Vysvětlit důvody a zákonné podmínky pro pravidelnou návštěvu umírajícího ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Doprovázení umírajících

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést rozhovor s umírajícím na téma jeho poslední vůle Praktické předvedení
b Předvést každodenní péči o psychickou pohodu umírajícího Praktické předvedení a ústní ověření
c Zprostředkovat umírajícímu na jeho přání návštěvu duchovního Praktické předvedení
d Aktivně naslouchat umírajícímu Praktické předvedení
e Umýt a obléci tělo zemřelého Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Doprovázení pozůstalých

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat osoby blízké zemřelému a kontaktovat je Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat způsoby, jak spolupracovat s příbuznými umírajícího Ústní ověření
c Uplatnit metody a techniky pro usnadňování průběhu procesu truchlení Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat specifika doprovázení pozůstalých dětí, dospívajících, dospělých a seniorů Ústní ověření
e Popsat vhodné formy doprovázení pozůstalých s fyzickým handicapem Ústní ověření
f Vysvětlit význam vzpomínek na zemřelého v procesu truchlení Ústní ověření
g Charakterizovat odlišnosti při individuální a komunitní práci s emocemi pozůstalých v důsledku hromadných neštěstí a katastrof Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypravování pohřbu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést způsoby zajištění přechodného uložení lidských pozůstatků v domácím prostředí Ústní ověření
b Ve spolupráci s lékařem provádějícím prohlídku těla zemřelého a zástupcem registrované církve nebo náboženské společnosti navrhnout přiměřenou dobu obřadu nad tělem zemřelého Ústní ověření
c Vyjmenovat všechny potřebné dokumenty k vypravení pohřbu Ústní ověření
d Předvést, jak zařídit občanský pohřeb dle poslední vůle zemřelého do země Praktické předvedení
e Předvést, jak zařídit důstojný pohřeb v úzkém rodinném kruhu svépomocí Praktické předvedení
f Připravit podklady pro žádost o pohřebné včetně pohřebného pro mrtvě narozené dítě, vdovský (vdovecký), sirotčí důchod apod. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základní orientace v oblasti postmortálních práv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit sousloví „právo na život“ a „lidská důstojnost“ Ústní ověření
b Vyjmenovat jednání odporující Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (čl. 8) Ústní ověření
c Vyjmenovat způsoby ochrany osobnosti post mortem podle občanského zákoníku Ústní ověření
d Popsat postup při darování těla zemřelého anatomickému ústavu v České republice Ústní ověření
e Objasnit, kdy a za jakých okolností se v České republice provádí absolutně povinná pitva a kdy je naopak nutné pitvu odmítnout Ústní ověření
f Popsat postup při darování orgánů umírajícího (zemřelého) včetně přispěvku Ministerstva zdravotnictví pro vypravitele pohřbů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vykonávání poslední vůle

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup a vytvořit vzor sepsání platné závěti, dědické smlouvy a ústní formy závěti v souladu s dědickým právem v České republice Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit, jak dbát o řádné splnění poslední vůle zemřelého a plnění jeho pokynů s péčí řádného hospodáře Ústní ověření
c Vysvětlit a vytvořit vzor odkazu zemřelého pro případ smrti podle občanského zákoníku Praktické předvedení
d Popsat způsob vymáhání pohledávky vypravitele za náklady pohřbu po dědicích a vysvětlit, jak zabránit jejímu promlčení Ústní ověření
e Vysvětlit rozdíl mezi řízením o dědictví a zajištěním uspořádání majetkových poměrů po smrti zůstavitele, rozlišit roli notáře jako soudního komisaře a vykonavatele závěti v České republice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba oznámí uchazeči písemně termín a místo konání zkoušky. Součástí pozvánky bude přehled právních pramenů, především občanského zákoníku, zákona o zdravotních službách a zákona o pohřebnictví.

Před zahájením zkoušky potvrdí uchazeč písemně zkoušejícímu, že není v době konání zkoušky sám v roli pozůstalého, popř. že od úmrtí osoby blízké uplynulo více než 15 měsíců.

Zkouška probíhá ve vhodně upravené místnosti, aby bylo možné navodit atmosféru soukromí a klidu pro vykonání praktické části zkoušky. Formu navození modelových situací určí autorizovaná osoba (zvukový záznam, fiktivní telefonický rozhovor, účast figuranta v roli truchlícího nebo umírajícího apod.) Praktické předvedení u kompetencí Doprovázení umírajících a Doprovázení pozůstalých probíhá vždy s figurantem (hráčem role umírajícího nebo pozůstalého), který musí být empatický a disponovat výrazovými prostředky (herectvím) tak, aby dokázal projevit odpovídající emoce.

Jako součást přípravy na zkoušku je doporučeno vyplnění dotazníku uchazečem o zkoušku. Dotazník k vyplnění předá uchazeči autorizovaná osoba. Dotazník bude uveřejněn na www.mmr.cz.

Praktické ověřování se provádí řešením rozmanitých modelových situací s hráčem role (figurantem), který hraje roli "umírajícího" a "pozůstalého" dle rámcového scénáře autorizované osoby.

Figurant musí porozumět dané situaci.

Doporučujeme, aby praktická část zkoušky byla zaznamenána audiovizuálně a archivována po dobu trvání udělené autorizace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Jiří Haman, Vazby květin, s. r. o.

Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Magistrát města Jihlavy

Tobit, o. s.