Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Strojník papírenského stroje
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologii výroby papíru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní sortiment výroby papíru (papíry, vícevrstvé kartony a lepenky) Ústní ověření
b Popsat základní suroviny pro výrobu papíru, kartonu a lepenek Písemné a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit záklaní parametry papírů, kartonu a lepenek (plošná hmotnost, tloušťka, vlhkost, popel, hladkost, bělost) a určit způsoby jejich zjišťování Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a vysvětlit probíhající procesy a technologické operace probíhající v jednotlivých fázích výroby Písemné a ústní ověření
e Stanovit klíčové faktory ovlivňující kvalitu finálního produktu výroby papíru, odebrat vzorek pro kontrolu jakosti v laboratoři Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí Ústní ověření
g Orientovat se ve výrobně-technické dokumentaci, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha papírenských strojů ve výrobě papíru, vícevrstvých kartonů a lepenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukční části papírenského stroje včetně podpůrných zařízení a jejich základní funkce Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní principy najíždění a odstavování a na konkrétní části papírenského stroje předvést jeho obsluhu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dálkové řízení odvodňovacího stroje a sušícího stroje ve výrobě a zpracování papíru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy fungování dálkového řízení Ústní ověření
b Nasimulovat zadávání parametrů pro dálkové řízení procesu dle konkrétní modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat, popsat a zdůvodnit úkony potřebné při najíždění, odstavování a obsluze odvodňovacího a sušicího stroje Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha sušících a hladících zařízení v papírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip fungování sušicích a hladicích zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit funkci základních komponentů sušicí části Ústní ověření
c Provést úkony potřebné při obsluze sušicích a hladicích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést potřebné úkony při najíždění, odstavování parokondenzátního systému Praktické předvedení a ústní ověření
e Operativně reagovat na nestandardní situaci při obsluze sušicích a hladicích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Regulace sušících plstěnců včetně zavádění papíru u papírenského stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip regulace běhu sušicích plstěnců a sít Písemné a ústní ověření
b Operativně reagovat na nestandardní situaci při procesu regulace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit princip zavádění papíru na konkrétní části papírenského stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha zařízení pro povrchovou úpravu různých druhů papíru, vícevrstvých kartonů a lepenek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy zařízení pro povrchovou úpravu a definovat princip jejich fungování Písemné a ústní ověření
b Provést potřebné úkony při obsluze konkrétního zařízení pro povrchovou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést potřebné úkony při najíždění a odstavování konkrétního zařízení pro povrchovou úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení v papírenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat čištění, údržbu a ošetřování technického vybavení v papírenské výrobě Písemné a ústní ověření
b Popsat a dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ústní ověření
c Zvolit vhodné nástroje a technické pomůcky pro čištění, údržbu a ošetřování zařízení a předvést jejich použití v konkrétním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost jeí vyžadována.

Při ověřování kompetencí se doporučuje zaměřit na:

 

  • Práci s výrobně-technickou dokumentací
  • Pracovní postupy
  • Faktory ovlivňování kvalitu výrobku
  • Dodržování zásad BOZP

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licentovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mondi Štětí, a. s.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí