Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zootechnik
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Charakteristika chovu skotu v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat plemena skotu a základní exteriérové a produkční požadavky Ústní ověření
b Charakterizovat a vysvětlit pojem: užitkovost (mléčná, masná, kombinovaná) a uvést způsoby jejího hodnocení Písemné ověření
c Popsat současný vývoj a stav dojených a masných stád - plemennou skladbu, základní přehled o stavech, užitkovosti a reprodukci, uvést produkci mléka a hovězího masa v ČR a spotřebu mléka, mléčných výrobků a hovězího masa na obyvatele v ČR Písemné ověření
d Stanovit kritéria pro výběr vhodného plemene v daných podmínkách Praktické předvedení
e Rozpoznat na předložených fotografiích plemena skotu a určit a charakterizovat plemena skotu v konkrétním zemědělském podniku Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat zásady plemenářské práce ve stádech skotu (selekce, kontrola užitkovosti, sestavení připařovacího plánu, dědičnost jednotlivých užitkových vlastností) Ústní ověření
g Popsat práci s výsledky kontrol dědičnosti uvedenými v katalozích býků Ústní ověření
h Popsat strukturu nákladů na krmný den nebo jednotku produkce u jednotlivých kategorií skotu a podíl jednotlivých nákladových položek Písemné a ústní ověření
i Popsat ukazatele ovlivňující ekonomiku chovu dojeného skotu a chovu masného skotu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace platné legislativy v chovu skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání a charakterizovat základní aspekty tohoto zákona z pohledu týrání zvířat a regulace bolestivých zákroků v chovu skotu Ústní ověření
b Popsat vybraná ustanovení vyhlášky o minimálních standardech na ochranu hospodářských zvířat a specifikovat požadavky na ochranu telat do šesti měsíců věku, býčků a plemenných býků, krav a jalovic Ústní ověření
c Popsat požadavky na organizaci práce a pracovních postupů při chovu skotu v souladu s nařízením vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat Ústní ověření
d Popsat vybraná ustanovení veterinárního zákona a navazujících vyhlášek, které definují povinnosti chovatele v oblasti veterinární péče a ochrany zdraví Ústní ověření
e Vyjmenovat evropské a národní podpory v chovu skotu (členění podpor, zpracování žádostí), předvést použití internetových aplikací MZe a SZIF Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Evidence a označování skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybraná ustanovení plemenářského zákona a příslušných vyhlášek, které se týkají šlechtění a plemenitby skotu Písemné ověření
b Předvést použití softwarových aplikací Registr zvířat a Portál farmáře, objasnit principy vedení ústřední evidence skotu – hlášení změn, stájový registr, povinnosti chovatele, např. vedení evidence při přirozené plemenitbě Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat pomůcky pro označování skotu a předvést praktické označení vybraných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit pojmy a údaje v průvodním listu skotu – části „A a B“ vybrané krávy Ústní ověření
e Vysvětlit zásady vedení a hodnocení faremní evidence včetně kontrolní činnosti Ústní ověření
f Popsat význam chovatelských sdružení a plemenných knih Ústní ověření
g Popsat strukturu zabezpečování plemenářských činností v ČR Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování chovného prostředí, technologie a systémů ustájení skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem pohoda zvířat (welfare) v chovu skotu a specifikovat základních 5 svobod zvířat Písemné ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat zásady správné manipulace a zacházení se skotem a předvést rutinní postupy u vybrané kategorie skotu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obecné zásady ustájení jednotlivých kategorií skotu (mikroklima, osvětlení, větrání, prašnost, hluk aj.) Ústní ověření
d Charakterizovat různé systémy ustájení všech kategorií dojených plemen skotu v konvenčním, resp. ekologickém zemědělství Ústní ověření
e Charakterizovat různé systémy ustájení všech kategorií masných plemen skotu v konvenčním, resp. ekologickém zemědělství Ústní ověření
f Charakterizovat nejčastěji používané technologie u jednotlivých kategorií skotu Ústní ověření
g Popsat výhody a nevýhody stelivového (chlévská mrva, hnůj) a bezstelivového (kejda) systému ustájení Písemné ověření
h Posoudit vybraný chov, resp. vybrané kategorie skotu, z pohledu pohody chovu zvířat, kvality chovného prostředí a použitých technologií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování výživy a organizace krmení skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné zásady napájení, výživy a krmení jednotlivých kategorií skotu (kvalita, hygiena, množství, četnost napájení a krmení, konzervace a skladování krmiv) Ústní ověření
b Vysvětlit anatomické a fyziologické odlišnosti trávení u telat a ostatních kategorií skotu Písemné ověření
c Charakterizovat a specifikovat krmiva (koncentrovaná a objemová) pro výživu a krmení skotu dle užitkového typu, rozpoznat předložená krmiva Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat zásady pro sestavení základního krmivářského plánu, vyhodnotit modelový krmivářský plán Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit denní a celoroční potřebu krmiv pro jednotlivé kategorie skotu ve vztahu k obratu stáda Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat technologické postupy krmení skotu (směsná krmná dávka, pastva, kombinované a automatizované systémy zakládání a dávkování krmiva) Ústní ověření
g Zhodnotit výživu a krmení stáda skotu v daném chovu, popsat základní nedostatky a navrhnout zlepšující opatření Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat způsob hodnocení příjmu krmiva a spotřeby krmiv a posoudit tělesnou kondici zadaných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
i Stanovit výpočtem konkrétní krmnou dávku pro zvolenou kategorii skotu a požadovanou užitkovost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování mléčné užitkovosti skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ukazatele mléčné užitkovosti, jejich hodnocení a využití při řízení stáda Písemné ověření
b Objasnit biologický princip tvorby, uvolňování a získávání mléka Ústní ověření
c Popsat dojicí systémy a charakterizovat typy dojíren a jejich určení Písemné a ústní ověření
d Popsat optimální pracovní postupy před, při a po dojení; chlazení a skladování mléka po nadojení až do jeho převzetí odběratelem, předvést přípravu dojnice k dojení a strojní dojení Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat faktory ovlivňující zdraví mléčné žlázy a kvalitu nadojeného mléka, prevence a eliminace mastitid Ústní ověření
f Popsat systém kontroly mléčné užitkovosti, jejího hodnocení a využití výsledků pro management stáda Ústní ověření
g Vysvětlit zásady zpeněžování mléka Ústní ověření
h Na základě předložené dokumentace posoudit úroveň mléčné užitkovosti v konkrétním zemědělském podniku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování masné užitkovosti skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit biologické principy růstu, jeho sledování a hodnocení na faremní úrovni Písemné ověření
b Popsat systém kontroly masné užitkovosti, jejího hodnocení a využití výsledků pro management stáda Ústní ověření
c Charakterizovat intenzívní a extenzívní způsob výkrmu skotu Ústní ověření
d Vysvětlit zásady zpeněžování jatečného skotu dle SEUROP, zařadit jatečně upravená těla na fotografiích do příslušných tříd zmasilosti a stupňů protučnělosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit na základě předložené dokumentace úroveň masné užitkovosti v konkrétním zemědělském podniku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování reprodukce v chovu skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ukazatele reprodukce a jejich hodnocení a využití při řízení stáda Písemné ověření
b Popsat fyziologii reprodukčního cyklu u skotu Písemné ověření
c Popsat zootechnická opatření při detekci říje, při inseminaci a zjišťování březosti v dojených stádech, vyhledat plemenici v říji Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést fixaci plemenice při inseminaci a připravit pomůcky k inseminaci Praktické předvedení
e Popsat nejčastěji používané biotechnologické metody v reprodukci skotu Ústní ověření
f Charakterizovat specifika reprodukce stád skotu bez tržní produkce mléka Ústní ověření
g Stanovit kritéria pro výběr plemeníka dle zootechnických cílů ve stádě skotu Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit tvorbu obratu stáda v návaznosti na ukazatele reprodukce a vypočítat modelový příklad Praktické předvedení a ústní ověření
i Vysvětlit zásady péče o krávu v období stání na sucho a přípravy na porod Ústní ověření
j Popsat příznaky blížícího se porodu na fotografiích nebo plemenicích Praktické předvedení a ústní ověření
k Rozpoznat a popsat základní vybavení porodníka, charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu a evidování průběhu porodů Praktické předvedení a ústní ověření
l Popsat zásady péče o matku a tele první den po porodu a vybrané ošetřovatelské úkony předvést Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování péče o zdraví skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit detekci příznaků onemocnění a změn v chování nemocného zvířete Ústní ověření
b Popsat způsoby kontroly zdraví skotu a systémy prevence onemocnění u jednotlivých kategorií skotu Písemné ověření
c Posoudit zdravotní stav jednotlivých kategorií skotu v daném zemědělském podniku, navrhnout příslušná zooveterinární opatření Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat a charakterizovat nejčastěji se vyskytující poruchy zdraví u jednotlivých kategorií skotu Písemné ověření
e Popsat praktická zootechnická opatření k eliminaci výskytu vybraných zdravotních poruch typických pro jednotlivé kategorie skotu Ústní ověření
f Popsat projevy tepelného a chladového stresu u jednotlivých kategorií skotu a navrhnout způsoby jeho eliminace Ústní ověření
g Popsat zásady prevence onemocnění a zásady ozdravovacích programů v chovu skotu (IBR - infekční bovinní rhinotracheitida, BVD - bovinní virová diarrhoe) Písemné ověření
h Popsat úkony vyplývající z metodiky kontroly zdraví u skotu (povinná vyšetření hrazená státem a chovatelem) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících živočišnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovně-právní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v konkrétních podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost základních právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
g Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Pro ověření znalostí a dovedností uchazeče budou kompetence ověřovány nejen v učebně, ale také přímo v zemědělském podniku zaměřeném na chov skotu. Při vstupu do chovu musí uchazeč splňovat požadavky veterinárních předpisů.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků pohody zvířat. Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.

Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

AGRO Jesenice u Prahy, a. s.