Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Ošetřovatel zvířat v zoo
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Asistence v provozu prodejní jednotky zvířat zájmových chovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování, pravidla komunikace se zákazníkem na prodejně Ústní ověření
b Vysvětlit způsob přejímky, skladování, ošetřování a inventarizaci zboží, popsat a předvést způsob přejímky živých zvířat do prodejny a expedice zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kontrolu dodržování bezpečnosti a hygieny práce a protipožárních předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v chovaných druzích nejčastěji prodávaných zvířat zájmových chovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy drobných savců (hlodavci, zajícovci, malé šelmy, drápkaté opice) Písemné ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy obojživelníků a plazů (žáby, ocasatí obojživelníci, ještěři, želvy a hadi) Písemné ověření
c Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy ptáků (pěvci, papoušci, měkkozobí, hrabaví, vrubozobí) Písemné ověření
d Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy akvarijních ryb Písemné ověření
e Vyjmenovat a charakterizovat běžně chované a prodávané druhy bezobratlých - hmyz, včetně krmného, členovci, pavouci, štíři, měkkýši Písemné ověření
f Podle obrázků nebo v chovném zařízení určit alespoň 5 druhů z výše uvedených taxonomických kategorií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kompletace a údržba chovných zařízení pro prodávaná zvířata zájmových chovů a zajištění optimálního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy chovatelských zařízení pro prodávaná zvířata s předvedením manipulace a zajištění proti úniku zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní vybavení chovatelských zařízení s ohledem na vytváření optimálního prostředí a pohodu chovaných zvířat (welfare) Ústní ověření
c Vysvětlit a předvést způsoby měření teploty a vlhkosti dle jednotlivých typů ubikací (akvária, terária, paludária, klece a zahradní výběhy), ozřejmit denní světelný a tepelný režim Praktické ověření
d Vysvětlit a předvést jakým způsobem je zajištěno větrání v uzavřených prostorách terárií a zastínění u venkovních zařízení Praktické ověření
e Popsat způsob a časový rozvrh údržby chovatelských zařízení s ohledem na náročnost chovaných a dále prodávaných druhů zvířat, předvést způsob prezentace 3 druhů zvířat na prodejně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování kvalifikované poradenské činnosti k chovu zvířat v zájmových chovech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poskytnout kvalifikované a objektivní informace o 3 druzích zakoupených zvířatech, včetně doporučení nebo pomoci při zajištění bezpečného transportu zvířete z prodejny Ústní ověření
b Ukázat na příkladech způsoby navázání a posilování kontaktů se zákazníky, organizace předváděcích a informačních akcí Praktické předvedení
c Vysvětlit podstatu odborných služeb zákazníkům, včetně vyřizování dotazů a stížností, a využití kontaktů se zkušenými chovateli a veterináři Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha přístrojů a technického zázemí chovů zvířat, zajištění bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy prodávaných technických zařízení určených k zabezpečení optimálních podmínek v odchovných zařízeních pro zvířata zájmových chovů (terárium, akvaterárium, ptačí voliéra, klec pro chov savců) Písemné a ústní ověření
b Obsluhovat technická zařízení zaručující potřebné mikroklima v uzavřených prostorách a ve vodním prostředí (topné systémy, vodní filtry, zvlhčovače, regulace osvětlení) Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví s ohledem na možnost přenosu závažných onemocnění (zoonóz), respektovat základní povinnosti při práci s biologickým materiálem, údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat hlavní zásady bezpečnosti práce při manipulaci s hlodavci a drobnými šelmami, ptáky, plazy a bezobratlými živočichy, popsat používání ochranných pomůcek a první pomoc při poranění zvířaty se zvláštním zřetelem k jedovatým druhům, předvést manipulaci s 5 druhy zvířat (jeden zástupce z každé ze tříd: savci, ptáci, plazi, ryby a hmyz) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence nákaz v chovech jednotlivých druhů prodávaných zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní postupy prevence nákaz v chovech - dodržování čistoty, veterinární vyšetření nově příchozích jedinců, opatření při výskytu ekto- a endoparazitů, při vypuknutí epidemie, vakcinační schémata a pravidelné odčervení u vnímavějších druhů či zvířat chovaných v zátěžovém prostředí Ústní ověření
b Popsat typická onemocnění plazů, ptáků, drobných savců, akvarijních ryb a bezobratlých živočichů Písemné ověření
c Popsat součinnost s veterinární službou, vyjmenovat nákazy podléhající oznamovací povinnosti a nemoci savců a ptáků přenosné na člověka, vysvětlit pojem karantény a karanténního režimu. Písemné ověření
d Předvést postupy při likvidaci biologického odpadu z chovů (kadavery zvířat, znečištěná podestýlka, zbytky krmiv a vody z napáječek) ve smyslu platných hygienických a veterinárních předpisů, popsat režim úklidu na prodejně a prostředky používané k desinfekci ubikací zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava krmiv a krmení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat, popsat a porovnat základní typy krmiv pro savce, ptáky a plazy, uvést nejčastěji používané nutriční doplňky Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit z komponentů 3 krmné směsi (pro savce, ptáky a plazy) a stanovit časový rozvrh krmení a krmnou dávku Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozpoznat a popsat základní závady krmiv, uvést, jaké důsledky může mít jejich použití pro zdraví chovaných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace zákonů, nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov a obchodování se zvířaty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stručně vysvětlit účel a účinnost zákona na ochranu zvířat proti týrání a vyhlášky o chovu nebezpečných zvířat a povinnosti z nich vyplývající Ústní ověření
b Stručně vysvětlit význam živnostenského zákona pro chovatelskou praxi a obchodování se zvířaty určenými pro zájmové chovy Ústní ověření
c Vysvětlit význam Mezinárodní konvence o obchodu s ohroženým druhy světové fauny (CITES) a její aplikace v praxi prodejen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30171&kod_sm1=26).

Žadatel předloží platné lékařské osvědčení o schopnosti pracovat se zvířaty.

 

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji dodržování bezpečnosti, stejně jako hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných prací. Přitom je nutno posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu s ohledem na druh zvířete a podle podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na praktické ověření manipulace se zvířaty, zručnost a etiku manipulace podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Požadována je znalost způsobu transportů a minimalizací vzniku stresu a nebezpečí poranění zvířat. Předpokládá se znalost nebezpečí hrozící v případě manipulace s většími druhy hlodavců, ptáků, plazů, primátů, menšími šelmami a jedovatými druhy živočichů.

Vyžadována je rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky a zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných nařízení.

V kompetenci Kompletace a údržba chovných zařízení pro prodávaná zvířata zájmových chovů a zajištění optimálního prostředí je kritérium a) vztaženo ke skupinám zvířat uvedeným v kompetenci Orientace v chovaných druzích nejčastěji prodávaných zvířat zájmových chovů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Zoologická zahrada Jihlava

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav

Ing. Ivan Koštýř, Vzdělávací agentura se sídlem v Kostelci nad Černými lesy