Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Mistr kovárny
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických postupech kovárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní operace volného kování Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vyjmenovat způsoby předkování (volné, v přípravných dutinách, na zvláštních strojích…) Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vysvětlit proces dokování a ostřihování Ústní ověření s písemnou přípravou
d Vysvětlit, na čem závisí volba režimu a parametrů ohřevu Ústní ověření s písemnou přípravou
e Číst výkresovou dokumentace výkovků Ústní ověření s písemnou přípravou
f Vyjmenovat základní technologické vlastnosti ocelí, slitin hliníku a slitin mědi zpracovávaných v kovárnách Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit výkaz o výrobě Praktické předvedení
b Vyplnit výkaz o prostojích Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů BOZP a hygieny práce v řízeném úseku kovárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostřední Ústní ověření
b Popsat postup činnosti mistra při výskytu úrazu na pracovišti Ústní ověření
c Popsat způsob nakládání s odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku kovárenské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob rozdělení práce a úkolů pracovníkům řízeného úseku Ústní ověření s písemnou přípravou
b Popsat opatření prováděná při poruše některého z výrobních zařízení Ústní ověření s písemnou přípravou
c Popsat opatření prováděná při poruše v zásobování energiemi Ústní ověření s písemnou přípravou
d Popsat způsob řešení a postup v případě logistických problémů Ústní ověření s písemnou přípravou
e Popsat systém předávání strojů a zařízení k opravám a systém přejímky opravených strojů a zařízení Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením kovárenského provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy motivování zaměstnanců Ústní ověření
b Popsat hodnocení výsledků práce zaměstnanců Ústní ověření
c Popsat systém vedení pracovních porad se zaměstnanci Ústní ověření
d Vypracovat plán organizace porady s předáky cechu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení podkladů pro odměňování pracovníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zpracování podkladů pro odměňování pracovníků řízeného úseku Písemné a ústní ověření
b Popsat systém vedení personální agendy (kontrola a evidence směn) Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit ustanovení zákoníku práce v oblasti pracovní doby, přesčasů, dovolené, přestávek na oddech, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v systémech a standardech jakosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy řízení kvality v kovárenské výrobě (ISO, VDA) Ústní ověření po písemné přípravě
b Popsat opatření prováděná při výskytu nestandardních výrobků Ústní ověření po písemné přípravě
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Žadatel o vykonání zkoušky předloží:

a) výuční list v oboru kovář a doklad o minimálně pětileté odborné praxi v kovárně nebo

b) maturitní vysvědčení z oboru strojírenství nebo strojírenská metalurgie a doklad o minimálně pětileté odborné praxi v kovárně.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz kováren ČR

Ostroj, a. s.

Forcut, s. r. o., Ostrava

SPŠ Frýdek – Místek

VŠB - Technická univerzita Ostrava