Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik pro povrchovou těžbu
Platnost standardu: od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních předpisech v lomové těžbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost ustanovení právních a interních předpisů přímo souvisejících s těžbou, dopravou a odbytem v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu potřeb technika přípravy lomové těžby Ústní ověření
b Prokázat znalost ustanovení právních a interních předpisů přímo souvisejících s bezpečností práce v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu potřeb technika přípravy lomové těžby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v předpisech pro plánování těžebních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní části plánu otvírky, přípravy a dobývání, plánu využívání ložiska, plánu zajištění nebo likvidace Písemné ověření
b Číst údaje z mapových příloh, katastrálních map a důlně-měřičské dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Volba těžebních postupů v lomu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyprojektovat (zakreslením do grafických příloh) jednotlivé etáže lomu v potřebných časových horizontech v souladu s plánem otvírky, přípravy a dobývání lomu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit jednoduchý profil lomu z mapové dokumentace plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v podkladech, potřebných pro rozvoj lomu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní náležitosti pro výkup pozemků v předpolí lomu dle ustanovení právních a interních předpisů Ústní ověření
b Popsat základní postupy při řešení střetů zájmů dle ustanovení právních a interních předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování projektu skrývkových prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat projekt (písemnou formou) skrývání ornice v předpolí lomu Praktické předvedení
b Vypracovat postup (písemnou formou) skrývkových prací v lomu včetně výpočtu kubatury odklizových hmot Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v předpisech pro těžební práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a provozní dokumentaci dle vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., v rozsahu potřeb vykonávané činnosti Písemné a ústní ověření
b Popsat základní rozdělení a způsoby dobývacích prací v lomech a pro provádění skrývkových prací Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob vedení dokumentace pro přípravu výroby lomové těžby Písemné a ústní ověření
b Zaznamenat údaje do provozní dokumentace lomové těžby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována. Odkaz NSP: http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=27&id_jp=102871.

 

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na povrchové dobývání a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti povrchového dobývání nerostných surovin nebo ve funkci učitele praktického vyučování či učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na povrchové dobývání a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti povrchového dobývání nerostných surovin nebo ve funkci učitele praktického vyučování či učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Autorizovaná osoba musí být držitelem oprávnění k hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem podle věty první § 5 odst. 2, zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Ke zkoušce musí mít autorizovaná osoba k dispozici dokumentaci potřebnou pro povrchovou těžbu, včetně grafických příloh.

 

K dispozici dále musí být zákony a vyhlášky nezbytné pro povrchové dobývání.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

 

Materiálně-technické vybavení autorizované osoby musí umožňovat ověření všech kompetencí.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

LB MINERALS, s. r. o.

Sokolovská uhelná, a. s.

DOBET, spol. s r. o.

M – SILNICE, a. s.