Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik pro povrchovou těžbu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních předpisech v lomové těžbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost ustanovení právních a interních předpisů přímo souvisejících s těžbou, dopravou a odbytem v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu potřeb technika přípravy lomové těžby Ústní ověření
b Prokázat znalost ustanovení právních a interních předpisů přímo souvisejících s bezpečností práce v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu potřeb technika přípravy lomové těžby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v předpisech pro plánování těžebních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní části plánu otvírky, přípravy a dobývání, plánu využívání ložiska, plánu zajištění nebo likvidace Písemné ověření
b Číst údaje z mapových příloh, katastrálních map a důlně-měřičské dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Volba těžebních postupů v lomu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyprojektovat (zakreslením do grafických příloh) jednotlivé etáže lomu v potřebných časových horizontech v souladu s plánem otvírky, přípravy a dobývání lomu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit jednoduchý profil lomu z mapové dokumentace plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v podkladech, potřebných pro rozvoj lomu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní náležitosti pro výkup pozemků v předpolí lomu dle ustanovení právních a interních předpisů Ústní ověření
b Popsat základní postupy při řešení střetů zájmů dle ustanovení právních a interních předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypracování projektu skrývkových prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat projekt (písemnou formou) skrývání ornice v předpolí lomu Praktické předvedení
b Vypracovat postup (písemnou formou) skrývkových prací v lomu včetně výpočtu kubatury odklizových hmot Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v předpisech pro těžební práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a provozní dokumentaci dle vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., v rozsahu potřeb vykonávané činnosti Písemné a ústní ověření
b Popsat základní rozdělení a způsoby dobývacích prací v lomech a pro provádění skrývkových prací Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob vedení dokumentace pro přípravu výroby lomové těžby Písemné a ústní ověření
b Zaznamenat údaje do provozní dokumentace lomové těžby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována. Odkaz NSP: http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=27&id_jp=102871.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

LB MINERALS, s. r. o.

Sokolovská uhelná, a. s.

DOBET, spol. s r. o.

M – SILNICE, a. s.