Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Dlaždič a asfaltér
Platnost standardu: od 30.1.2009 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci a dokumentaci asfaltérských prací, čtení prováděcích výkresů asfaltérských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a dokumentace asfaltérských prací Praktické předvedení s výkladem
b Číst prováděcí výkresy asfaltérských prací Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Orientace v konstrukčním řešení asfaltových povrchů chodníků a vozovek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit konstrukční řešení asfaltových povrchů chodníků a vozovek na prováděcím výkresu Slovně nad výkresovou dokumentací s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
2

Návrh pracovního postupu pokládání obalovaných drtí a litých asfaltů do profilů chodníků a vozovek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
2

Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění asfaltových povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy asfaltových povrchů chodníků a vozovek Praktické předvedení s výkladem
b Měřit a vytyčovat délky, výšky a směry Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění a opravy povrchů vozovek a chodníků z obalovaných drtí a litých asfaltů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy asfaltových povrchů chodníků a vozovek Praktické předvedení s vysvětlením
b Připravit podklad pod asfaltový povrch Praktické předvedení s vysvětlením
c Provést povrch z obalované drti dodané na stavbu Praktické předvedení s vysvětlením
d Provést povrch z litého asfaltu připraveného na místě ve vařiči Praktické předvedení s vysvětlením
e Provést konečnou úpravu asfaltového povrchu posypem Praktické předvedení s vysvětlením
f Ošetřit asfaltérské nářadí, pomůcky a zařízení po ukončení prací Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria. Kritéria c) a d) variantně dle zadání.
2

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro asfaltérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro asfaltérské práce Slovně s vysvětlením
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení malé mechanizace a manipulační prostředky pro asfaltérské práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Znalost předpisů BOZP, PO a hygieny práce při práci s asfaltovými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla BOZP, PO a hygieny práce při práci s asfaltovými materiály zpracovávanými za tepla Slovně nebo písemně s vysvětlením
b Popsat osobní ochranné pracovní prostředky pro asfaltérské práce a jejich použití Slovně nebo písemně s vysvětlením
c Popsat prostředky PO používané při práci s asfaltovými materiály, vysvětlit jejich použití Slovně nebo písemně s vysvětlením
d Popsat pracovní pomůcky pro práci s asfaltovými materiály Slovně nebo písemně s vysvětlením
e Popsat první pomoc při úrazu způsobeném horkým asfaltem Slovně nebo písemně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:

Vyučení v oboru vzdělání s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra asfaltérských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání dlaždičské práce, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).

- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály pro asfaltérské práce, nářadím a mechanizmy pro provádění asfaltérských prací a dopravu materiálů a pracovními pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

Měřidla: metr, pásmo, vodováha, vytyčovací šňůra

Nářadí a zařízení: hořáková pojízdná souprava, konve na zálivkový asfalt, pěch ruční, zhutňovací zařízení (např. ručně vedený deskový vibrátor), tavný kotlík, zálivkový vařič, zapalovač plynový pro přepravníky, vaničky na asfalt, kolečko stavební, hrabla, hrábě kovové, lopata, krumpáč, košťata, sekáče, kladivo, palička kovová, nádoby na vodu (kbelíky a konve)

Pomůcky: zábrany na ohrazení pracoviště, latě na kontrolu rovinnosti, emulze na čištění nářadí a zařízení

Materiál: dle zadání úkolu

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

Pomocný personál

 

Uchazeč

Pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného vlastníka, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR