Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Dlaždič - asfaltér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci a dokumentaci asfaltérských prací, čtení prováděcích výkresů asfaltérských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a dokumentace asfaltérských prací Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst prováděcí výkresy asfaltérských prací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Orientace v konstrukčním řešení asfaltových povrchů chodníků a vozovek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit konstrukční řešení asfaltových povrchů chodníků a vozovek na prováděcím výkresu Ústní ověření
Je třeba splnit kritérium.
2

Návrh pracovního postupu pokládání obalovaných drtí a litých asfaltů do profilů chodníků a vozovek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro pokládku obalovaných drtí a návrh zdůvodnit Ústní ověření
Je třeba splnit kritérium.
2

Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění asfaltových povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy asfaltových povrchů chodníků a vozovek Praktické předvedení a ústní ověření
b Měřit a vytyčovat délky, výšky a směry Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění a opravy povrchů vozovek a chodníků z obalovaných drtí a litých asfaltů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podklad pod asfaltový povrch min. 2,0 m² Praktické předvedení
b Provést povrch z obalované drti dodané na stavbu min. 2,0 m² Praktické předvedení
c Provést povrch z litého asfaltu připraveného na místě ve vařiči min. 2,0 m² Praktické předvedení
d Provést konečnou úpravu asfaltového povrchu posypem min. 2,0 m² Praktické předvedení
e Upravit asfaltový koberec postřikem pryskyřicí min. 2,0 m² Praktické předvedení a ústní ověření
f Ošetřit asfaltérské nářadí, pomůcky a zařízení po ukončení prací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro asfaltérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro asfaltérské práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení malé mechanizace a manipulační prostředky pro asfaltérské práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Znalost předpisů BOZP, PO a hygieny práce při práci s asfaltovými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla BOZP, PO a hygieny práce při práci s asfaltovými materiály zpracovávanými za tepla Ústní ověření
b Popsat osobní ochranné pracovní prostředky pro asfaltérské práce a jejich použití Ústní ověření
c Popsat prostředky PO používané při práci s asfaltovými materiály, vysvětlit jejich použití Ústní ověření
d Popsat pracovní pomůcky pro práci s asfaltovými materiály Ústní ověření
e Předvést první pomoc při úrazu způsobeném horkým asfaltem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/dlazdic-asfalter#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání dlaždič nebo v oboru vzdělání dlaždičské práce + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti asfalterských prací nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti asfalterských prací nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti asfalterských prací nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti stavební výroby.
  4. Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti asfalterských prací nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti stavební výroby.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je stanoven autorizujícím orgánem v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály pro asfaltérské práce, nářadím a mechanizmy pro provádění asfaltérských prací a dopravu materiálů a pracovními pomůckami odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

 

Měřidla: metr, pásmo, vodováha, vytyčovací šňůra.

Nářadí a zařízení: hořáková pojízdná souprava, konve na zálivkový asfalt, pěch ruční, zhutňovací zařízení (např. ručně vedený deskový vibrátor), tavný kotlík, zálivkový vařič, zapalovač plynový pro přepravníky, vaničky na asfalt, kolečko stavební, hrabla, hrábě kovové, lopata, krumpáč, košťata, sekáče, kladivo, palička kovová, nádoby na vodu (kbelíky a konve).

Pomůcky: zábrany na ohrazení pracoviště, latě na kontrolu rovinnosti, emulze na čištění nářadí a zařízení.

Materiál: podkladový materiál pod obalované drtě a lité asfalty pro plochu min. 5 m2, obalované drtě pro plochu 5 m2, lité asfalty pro plochu 5 m2, pryskyřice pro zásyp povrchu min. 10 m2

 

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy).

Pomocný personál

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro uskutečnění zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

EMV stavební firma