Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Zaměstnanec lyžařského areálu
Platnost standardu: Od 7.2.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizování záchranných prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy záchranných akcí Ústní nebo písemné ověření
b Stanovit postup podle metodických pokynů při záchranné akci Ústní nebo písemné ověření
c Popsat vazby na složky integrovaného záchranného systému při záchranné akci Ústní nebo písemné ověření
d Popsat osvětlovací a signalizační techniku používanou při záchranných pracích Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
e Vysvětlit a popsat základní pojmy o radiospojení – druhy stanic, radiokomunikační řád, pravidla komunikace Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění záchranných prací v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci Praktické předvedení
b Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky – půllodní uzel Praktické předvedení
c Ovládat transportní prostředky – kanadské sáně, akia člun, nosítka Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování zdravotní pomoci v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat zajištění bezpečnosti na místě nehody Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
b Provést přivolání odborné pomoci Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
c Předvést a popsat vyproštění, polohování a transport zraněného Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
d Předvést a popsat první pomoc u traumat (končetiny, hrudník, břicho, páteř, polytrauma) Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
e Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů u dětí Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
f Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (omrzliny, podchlazení, laviny) Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
g Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u intoxikací, u náhlých stavů v psychiatrii Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
h Prokázat znalost právní odpovědnosti a etiky při poskytování první pomoci Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat dovednost jízdy na lyžích v pluhu Praktické předvedení
b Odšlapovat Praktické předvedení
c Provádět krátký i dlouhý oblouk Praktické předvedení
d Prokázat bezpečnou jízdu s transportními prostředky – prázdné i plné Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Uchazeč musí před zahájením zkoušky předložit potvrzení sportovního lékaře doložené funkčním vyšetřením včetně zátěžového testu pro práci ve zvlášť ztížených podmínkách.

Způsobilosti určené pro zimní období jsou ověřovány v zimním období. Získání kvalifikace záchranář pro lyžařské tratě je podmíněno splněním všech způsobilostí.

Zkouška je ověřována v horském zimním terénu.

Kvalifikaci je nutné pravidelně obnovovat jedenkrát za 2 roky v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.