Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Zaměstnanec lyžařského areálu
Platnost standardu: od 7.2.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizování záchranných prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy záchranných akcí Ústní nebo písemné ověření
b Stanovit postup podle metodických pokynů při záchranné akci Ústní nebo písemné ověření
c Popsat vazby na složky integrovaného záchranného systému při záchranné akci Ústní nebo písemné ověření
d Popsat osvětlovací a signalizační techniku používanou při záchranných pracích Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
e Vysvětlit a popsat základní pojmy o radiospojení – druhy stanic, radiokomunikační řád, pravidla komunikace Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění záchranných prací v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou techniku a prostředky pro danou záchrannou akci Praktické předvedení
b Spouštět a vytahovat zraněného pomocí lanové techniky – půllodní uzel Praktické předvedení
c Ovládat transportní prostředky – kanadské sáně, akia člun, nosítka Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování zdravotní pomoci v zimním období

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat zajištění bezpečnosti na místě nehody Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
b Provést přivolání odborné pomoci Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
c Předvést a popsat vyproštění, polohování a transport zraněného Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
d Předvést a popsat první pomoc u traumat (končetiny, hrudník, břicho, páteř, polytrauma) Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
e Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů u dětí Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
f Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u náhlých stavů z fyzikálních a jiných příčin (omrzliny, podchlazení, laviny) Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
g Předvést a popsat poskytnutí první pomoci u intoxikací, u náhlých stavů v psychiatrii Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení
h Prokázat znalost právní odpovědnosti a etiky při poskytování první pomoci Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat dovednost jízdy na lyžích v pluhu Praktické předvedení
b Odšlapovat Praktické předvedení
c Provádět krátký i dlouhý oblouk Praktické předvedení
d Prokázat bezpečnou jízdu s transportními prostředky – prázdné i plné Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Uchazeč musí před zahájením zkoušky předložit potvrzení sportovního lékaře doložené funkčním vyšetřením včetně zátěžového testu pro práci ve zvlášť ztížených podmínkách.

Způsobilosti určené pro zimní období jsou ověřovány v zimním období. Získání kvalifikace záchranář pro lyžařské tratě je podmíněno splněním všech způsobilostí.

Zkouška je ověřována v horském zimním terénu.

Kvalifikaci je nutné pravidelně obnovovat jedenkrát za 2 roky v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými zástupci autorizované právnické osoby s autorizací pro příslušnou dílčí kvalifikaci. Minimálně jeden člen zkušební komise musí být lékař horské služby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat následující podmínky:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, splnění kvalifikace instruktor horské služby, alespoň 5 let praxe u horské služby a předložení doporučení náčelníka Horské služby ČR, o. p. s., pro výkon této činnosti.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mmr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

V rozsahu používaného vybavení Horské služby ČR, o. p. s. – transportní prostředky, lyže sjezdové, obvazový materiál, vakuové dlahy, lékárnička, resuscitační model, vysílačka, zpětný projektor, PC.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) 2 až 3 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.