Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výrobní a montážní výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s normami a technickými tabulkami Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou zprávou a s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště před započetím montáže a volit strojní zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit bezpečné postupy při provádění montáže a demontáže a při obsluze strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít staveniště včetně udání výškových a orientačních bodů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží kovových stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající pracovní postup včetně technologických podmínek pro zadanou montáž či demontáž Ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postup a zdůvodnit jeho výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava a montáž kovových konstrukčních prvků do technologických celků dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat technologický postup, zvolit vhodné nářadí a měřidla, provést zaměření a vytyčení polohy montované konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést předepsané spojení montovaných dílů případně sestav (svařované, šroubované, nýtované) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit stavební kovovou konstrukci z jednotlivých konstrukčních prvků dle zadání (provedení lepeného spoje mezi konstrukcí a základem) Praktické předvedení
d Zvolit a provést kontrolní měření (rozměrů, kolmosti, rovinnosti) a funkční zkoušku konstrukce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a osazování sloupů, stožárů, stropních nosníků, překladů, panelů a podobných součástí a celků z kovových materiálů (ocel, Al, Cu) včetně dílců pro opláštění budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a vysvětlit technologický postup montáže konkrétního prvku dle zadání Ústní ověření
b Zvolit potřebné nářadí, pomůcky a manipulační zařízení Praktické předvedení
c Provést montáž konkrétního prvku dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit a provést kontrolní měření a funkční zkoušku konstrukce Praktické předvedení
e Předvést a zdůvodnit postup odstranění zjevné geometrické vady konstrukce, zjištěné na místě montáže a zdůvodnit zvolený postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění protikorozní a protipožární ochrany montovaných celků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést protikorozní ochranu a vysvětlit technologický postup aplikace včetně zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést opravu běžného poškození protikorozní ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit důvody a formy protipožární ochrany Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používaná při montáži kovových stavebních konstrukcí Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž včetně zásad BOZP Písemné a ústní ověření
c Zvolit a použít vhodné zvedací a manipulační zařízení dle zadání úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit nářadí a pracovní pomůcky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit strojní zařízení a manipulační prostředky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:

Poruchy vidění, závratě, duševní poruchy, poruchy chování, onemocnění oběhové soustavy, onemocnění ledvin, závažná onemocnění dýchacích cest a plic, závažná onemocnění pohybového systému znemožňující práci ve vynucené poloze a zátěž páteře a trupu.

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o způsobilosti ke svařování kovů (svářečský průkaz) – základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 050705 Z1 a vazačský průkaz.

 

Vzhledem k tomu, že hodnoticí standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, autorizovaná osoba rozpracuje hodnoticí standard do konkrétního zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení zejména následujících norem v platném znění:

ČSN 732601 – Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732603 - Provádění ocelových mostních konstrukcí

ČSN 732604 - Požadavky na údržbu a kontrolu ocelových konstrukcí

ČSN 730802 - Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 730810 - Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

ČSN 050610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování a řezání kovů plamenem

ČSN 050630 – Bezpečnostní předpisy pro svařování a řezání kovů el. obloukem

 

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SOŠ a SOU stavební, Brno – Bosonohy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

EMV, s. r. o., stavební firma