02.09.2013

Zkoušky z profesních kvalifikací jdou napříč různými obory a už nejsou v praxi neznámou. Vyzpovídali jsme absolventa zkoušky a majitele zatím ojedinělého osvědčení profesní kvalifikace manažer kvality pana doc. Dr. Ing. Ivo Formánka.

 

  • Pane docente, jak jste se o možnosti složit zkoušku dozvěděl a z jakého důvodu jste se ke zkoušce přihlásil?

 

            O možnosti zkoušky jsem se dozvěděl na základě vlastní iniciativy. Problematice kvality se věnuji dlouhodobě a ve své praxi jsem si mnohokrát ověřil, jak je tato oblast pro úspěch firmy důležitá, dělá-li se poctivě. Abych sobě a svému okolí i po formální stránce dokázal, že kvalitě a problémům s ní spojeným rozumím, obrátil jsem se na organizaci DTO CZ, s. r. o. v Ostravě s dotazem, zda existuje zkouška, která by byla dostatečně obsáhlá a dostatečně obtížná k tomu, aby její úspěšné absolvování znalost principů kvality jednoznačně prokazovalo. Doporučena mi byla zkouška Manažer kvality, kód: 62 – 001– T v NSK, kvalifi kační úroveň NSK – EQF: 7., a jelikož daná zkouška vyhovovala mému zaměření i mým požadavkům, rozhodl jsem se ji absolvovat.

 

  • Co jste si od zkoušky sliboval a přineslo její absolvování splnění očekávání?

 

            Absolvování zkoušky splnilo mé očekávání. Zkouška rozhodně není jednoduchá a její pohled na kvalitu je opravdu komplexní, což považuji za velmi správné.

 

  • Jak jste se na zkoušku připravoval?

 

            Na zkoušku jsem se připravoval od září 2012 a absolvoval jsem ji v únoru 2013. Díky tomu, že se danou problematikou již roky zabývám a mám i mnoho praktických zkušeností, mohl jsem se připravovat samostudiem. DTO CZ, s. r. o., mi nabízel konzultace, které jsem asi ve dvou nebo ve třech případech využil.

 

  • Kde jste zkoušku skládal, jak zkouška probíhala a jak se vám zdála náročná?

 

            Zkoušku jsem skládal v DTO CZ, s. r. o., Ostrava a trvala celkem 8 hodin. Skládala se z písemných testů, ústní zkoušky a obhajoby studie týkající se zavádění systému řízení kvality projektů v nadnárodní firmě.

 

  • Jaký je váš osobní postoj k Národní soustavě kvalifikací, když jste si sám na sobě mohl vyzkoušet zkoušku z profesní kvalifi kace, a vidíte tento systém v personalistice jako účinný nástroj?

 

            Osobně se domnívám, že myšlenka NSK je velmi dobrá. Téměř každý z nás v profesním životě alespoň jednou či dvakrát změní své profesní zaměření, svou odbornost. NSK tak nabízí možnost dosáhnout formálního vzdělání a uznání i v jiném profesním oboru, než který jsme studovali. Podmínkou kredibility NSK však je, aby si zkoušky v rámci NSK udržely svou vysokou kvalitu. Pokud by náročnost a odborná úroveň těchto zkoušek poklesla, stala by se NSK zcela zbytečnou. Dosaženému a prokázanému vzdělání by nikdo nevěřil. *

 

***

 

NSK NABÍZÍ MOŽNOST DOSÁHNOUT FORMÁLNÍHO VZDĚLÁNÍ A UZNÁNÍ I V JINÉM PROFESNÍM OBORU, NEŽ KTERÝ JSME STUDOVALI.

 __________________________________________________

Zdroj: Komora.cz,  Jana Svobodová, HK ČR