Vy se ptáte

My odpovídáme

Jak probíhá schvalování standardů profesních kvalifikací?

Každý kvalifikační a hodnoticí standard profesní kvalifikace prochází schvalovacím procesem, který je popsán zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Podle zákona schvalovací proces uzavírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Každý kvalifikační a hodnotící standard, který ministerstvo schválí, je vložen do informačního systému NSK a stane se dostupným na výše uvedené adrese. 

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Jak zjistím, co mám umět?

Každá kvalifikace má svůj kvalifikační standard (KS) a hodnoticí standard (HS). Při otevření náhledu kvalifikace se otevírá ihned standard kvalifikační, hodnoticí standard naleznete v záložce vlevo. Kvalifikační standard říká, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnoticí standard říká, jak se tyto znalosti/dovednosti budou zkoušet V informačním textu pod tabulkami hodnoticí standard naleznete také požadavky na uchazeče (pokud jsou stanoveny) – vzdělání, případně požadavky na zdravotní způsobilost, či další nezbytné požadavky pro připuštění ke zkoušce. aj. 

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Kde je možné se nechat vyzkoušet?

Zkoušky poskytují podle zákona č.179/2006 sb. tzv. autorizované osoby, jimiž mohou být např. školy či školící centra, různé firmy (právnické osoby), ale i fyzické osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva), nebo i fyzické podnikající osoby.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Kde lze nalézt kontakty na autorizované osoby?

Seznam autorizovaných osob včetně kontaktů naleznete na webových stránkách, vždy u každé schválené kvalifikace pod záložkou Autorizované osoby.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Kde lze zjistit výši úhrady za zkoušku (cenu)?

Výše úhrady za zkoušku (cenu) určuje autorizovaná osoba. Liší se u různých autorizovaných osob, proto je vhodné si ji přímo zjistit u konkrétní autorizované osoby.

Výše úhrady za zkoušku nezahrnuje cenu kurzů.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Co když u standardu kvalifikace není seznam autorizovaných osob?

Důvodem je většinou to, že se jedná o nově schválené standardy, které jsou již zveřejněné, ale autorizované osoby se teprve mohou začít ucházet o autorizaci. V případě, že není uvedena autorizovaná osoba, prosím vyčkejte a sledujte webové stránky, kde by měla být informace uveřejněna. Seznam autorizovaných osob je průběžně zveřejňován po získání autorizace od příslušného autorizujícího orgánu/ministerstva.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Chtěl bych získat rekvalifikaci přes NSK. Kde najdu kurzy?

Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali (takto to vyplývá ze zákona č. 179/2006 Sb.). Je ale možné přihlásit se a absolvovat rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT: www.msmt.cz; www.vzdelavaniaprace.cz. Podle vyhlášky
č. 176/2009 Sb. platí, že existuje-li schválená profesní kvalifikace pro danou oblast, musí nově akreditované rekvalifikace být zakončeny zkouškou dle profesní kvalifikace. V takovém případě byste měli získat certifikát o profesní kvalifikaci automaticky se zakončením kurzu, pokud zkoušku z profesní kvalifikace úspěšně složíte.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Kde získám potřebné informace a formulář žádosti o autorizaci?

Žadateli mohou pomoci informace uvedené na webových stránkách MŠMT, kde je ke stažení formulář žádosti o autorizaci a další nezbytné informace, požadavky a pokyny.

Vše potřebné k žádosti o autorizaci lze nalézt na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/pro-zadatele-o-autorizaci?highlightWords=autorizace

Žadatel o autorizaci předloží vyplněnou žádost spolu s dalšími požadovanými dokumenty příslušnému autorizujícímu orgánu. Za každou žádost zaplatí správní poplatek.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Kdo může žádat o autorizaci?

Žádat o autorizaci může právnická osoba, fyzická osoba, nebo fyzická podnikající osoba. Pokud žádá o autorizaci právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba, musí v žádosti uvést své tzv. autorizované zástupce, s nimiž má uzavřen pracovně právní vztah. Požadavky stanovené v hodnoticím standardu na odbornou způsobilost pak musí splňovat autorizovaný zástupce.

Pokud žadatel splní všechny požadavky stanovené zákonem č. 179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání i hodnotícím standardem dané profesní kvalifikace, autorizující orgán mu udělí autorizaci s platností na pět let.

Konkrétní požadavky na autorizovanou osobu pro danou kvalifikaci naleznete v hodnoticím standardu v dalších informacích v části organizační pokyny – v kolonce „ Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby“. 

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

V případě, že si jako potenciální autorizovaná osoba chci doplnit pedagogické minimum, na koho se mohu obrátit nebo kde mohu najít tyto informace?

Tuto informaci získáte na stránkách MŠMT, kde jsou uvedeny možné kurzy pro autorizované osoby, např. pro doplnění pedagog. minima, pokud autorizovaná osoba nemá požadované pedagogické vzdělání, praxi atd. http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/kurzy-pro-autorizovane-osoby

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Jaké odborné či jiné podmínky musí splňovat žadatel o statut autorizované osoby?

Autorizovanou osobou se může stát fyzická nebo právnická osoba, nebo fyzická podnikající osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jde zejména o požadavky na odbornou způsobilost a na materiálně technické zabezpečení nutné pro výkon zkoušky. Rozsah rámcově vymezuje hodnoticí standard a zpravidla blíže specifikuje autorizující orgán - ministerstvo, které je odborně příslušné k profesním kvalifikacím, na něž se chce autorizovaná osoba specializovat.

Příslušný autorizující orgán je uveden v každém ze schválených standardů profesních kvalifikací.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Jak na stránkách registru změnit své údaje, kdy budu na stránky přidán jako autorizovaná osoba?

O veškeré změny je třeba žádat příslušný autorizující orgán, který autorizaci vydal. Ten zajistí zveřejnění autorizované osoby po udělení autorizace a také zajistí provedení oznámených změn.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Kde najdu doplňující informace, které stanovují požadavky na uchazeče o zkoušku?

V hodnoticím standardu naleznete také požadavky na uchazeče (pokud jsou stanoveny), např. požadavky na jeho vzdělání, případně požadavky na zdravotní způsobilost, apod.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Co to je kvalifikační standard?

Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační standard (KS) a hodnoticí standard (HS). Při otevření náhledu kvalifikace se otevírá ihned standard kvalifikační, hodnoticí standard naleznete v záložce vlevo. Kvalifikační standard stanoví, co má uchazeč o zkoušku znát a umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. 

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Co to je hodnoticí standard?

Hodnoticí standard stanoví, jak se tyto znalosti a dovednosti budou ověřovat, tedy jak se budou zkoušet. 

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Co jsou sektorové rady?

Sektorové rady jsou odvětvově zaměřené týmy odborníků, kteří mají v oblasti vývoje kvalifikací mandát zastupovat zaměstnavatele. Sektorové rady jsou nástrojem zaměstnavatelů, mohou ovlivňovat na základě vývoje ve světě práce oblast profesní přípravy a rozvoje lidských zdrojů v České republice. Od počátku (první rady vznikly v roce 2006) jsou spojeny s vývojem Národní soustavy kvalifikací, od roku 2007 s tvorbou Národní soustavy povolání. 

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Jak souvisí NSK a NSP?

Národní soustava kvalifikací (NSK) vychází z vytvářené Národní soustavy povolaní (NSP). Pro vytváření NSK by mělo být primární vymezování profesních kvalifikací, ve vazbě na NSP. Povolání (např. typové pozice) v soustavě povolání a úplné a další profesní kvalifikace v soustavě kvalifikací jsou popisovány kompetencemi (způsobilostmi), které jsou součástí jediné společné databáze (kompetencí).

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Co je uznávání výsledků učení a k čemu je?

Uznávání výsledků učení je proces, kterým je možné udělit na základě ověření stanovených kompetencí oficiální statut. Může k tomu dojít prostřednictvím:

  • udělení kvalifikací (certifikáty, diplomy nebo tituly);
  • přiznání ekvivalence, jednotky kreditu nebo odmítnutí, validace získaných dovedností a/nebo kompetencí;

Uznávání výsledků učení usnadňuje situaci v případě, kdy zájemce o uznání výsledků učení získal kvalifikaci v určitém oboru, avšak pracuje v jiném. Uplatní se i tehdy, pokud zájemce chce v novém oboru získat práci, kterou ovládá a potřebuje to potvrdit.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

K čemu mi osvědčení o profesní kvalifikaci bude? Může toto osvědčení nahradit výuční list?

Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván. Avšak podobně jako občanský průkaz není totéž jako cestovní pas, není tento doklad totéž jako výuční list.

Je-li pro výkon nějakého povolání kvalifikačním předpokladem výuční list v daném oboru, nelze ho tímto dokladem nahradit. Ale někdy lze vhodně složenými zkouškami z profesních kvalifikací získat možnost vykonat závěrečnou zkoušku v daném oboru a získat výuční list (tudíž i příslušný stupeň vzdělání), aniž by předtím bylo nutné absolvovat obvyklou školní docházku.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Chtěl bych si dodělat výuční list/maturitu přes NSK, je to možné?

V rámci NSK lze předně získat tzv. profesní kvalifikaci (PK). To je kvalifikace, která uchazeči umožňuje zaměstnatelnost v daném povolání, případně i získání Živnostenského listu (dle podmínek konkrétního povolání). Například pro řemeslné živnosti se požaduje složení celé úplné profesní kvalifikace, pro živnosti volné stačí profesní kvalifikace.

Uchazeč, který získal PK, bude uplatnitelný v daném oboru. Chce-li získat výuční list, je to možné pouze v případě, že existuje příslušný obor vzdělání a uchazeč získá potřebné PK k tomu, aby složil závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání ve škole, která obor vyučuje.

Tuto možnost naleznete u příslušné PK pod záložkou Další informace. Pokud tato informace není uvedena, pak tato PK není součástí žádné skupiny standardů vedoucích k úplné profesní kvalifikaci.

Kvalifikace odpovídající úrovni maturitní nyní řešíme v rámci projektu NSK2. Předpokládá se, že i pro tuto úroveň bude možné získat certifikát o maturitní zkoušce, ale pravděpodobně ne u všech oborů. 

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Mohu dělat zkoušku, když mám jen základní vzdělání?

Ano, zákon o dalším vzdělávání to umožňuje, NSK je určená právě lidem, kteří potřebují platný a všeobecně uznávaný certifikát, který se váže na konkrétní profesi. Tedy pro lidi, kteří středoškolské vzdělání nedodělali, ale mají příslušnou praxi, nebo mají střední nebo vysokou školu, ale v jiném oboru, a potřebují doklad o své praxi.

U kvalifikací vyšší kvalifikační úrovně se ve většině případů požadují i další požadavky, proto si prostudujte příslušný hodnoticí standard Vámi zvolené kvalifikace, kde jsou případně další požadavky uvedeny. 

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Jaké kurzy/učebnice jsou nutné ke zkoušce?

Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali (takto to vyplývá ze zákona 179/2006 Sb). Pokud uchazeč zjistí podle hodnoticího standardu, že mu některé vědomosti či dovednosti chybí, a chce si je doplnit, může se obrátit na vzdělávací instituci/školu, která tyto kurzy poskytuje a která mu doporučí vhodný kurz anebo část kurzu dle potřeby ve vazbě na kvalifikaci. Stejně tak může doporučit studijní materiály.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Jak získat k životopisu Europassu Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace?

Dodatek lze získat dvěma způsoby:

  1. Oslovit autorizovanou osobu, která Vám osvědčení o získání profesní kvalifikace vydala, a požádat ji o vystavení.
  2. Pokud autorizovaná osoba například zanikla nebo dodatky nevydává, můžete požádat e-mailem o vydání dodatku na europass@npicr.cz. Žádost musí obsahovat:
    • kód a název profesní kvalifikace,
    • jméno a adresu autorizované osoby,
    • datum vydání osvědčení o profesní kvalifikaci.

Další informace naleznete na blogu NSK.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Kde zjistit, jaká profesní kvalifikace je schválena?

Schvalování standardů profesních kvalifikací vytvářených v rámci projektu probíhá průběžně, proto je vhodné sledovat webové stránky NPI ČR, kde je průběžně aktualizován přehled o schválených standardech od listopadu 2011: http://www.nuv.cz/t/schvalene-nsk, nebo přímo webové stránky www.narodnikvalifikace.cz, kde je možné najít všechny konkrétní schválené standardy profesních kvalifikací.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Kdy a kde lze požádat o autorizaci?

Žadatel o autorizaci pro konkrétní profesní kvalifikaci si může požádat u příslušného autorizujícího orgánu o autorizaci v okamžiku, kdy jsou kvalifikační a hodnoticí standardy příslušné profesní kvalifikace zveřejněny v informačním systému NSK (www.narodnikvalifikace.cz).

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Jak vznikají standardy?

Proces vytváření standardů se vyvíjí od roku 2005. Standardy vytvářejí zástupci zaměstnavatelů, tzn. skupiny odborníků v sektorových radách nebo jinak ustavených reprezentacích zaměstnavatelů. Tyto odborné skupiny nejprve analyzují potřeby trhu práce pro jednotlivá odvětví, z nichž vyplývají návrhy na vymezení nových profesních kvalifikací.

Návrhy kvalifikačních a hodnoticích standardů profesních kvalifikací vznikají v pracovních skupinách složených z expertů v daném odvětví. Ve standardu se také stanovuje kvalifikační úroveň jednotlivých kompetencí i profesní kvalifikace jako celku. Výchozím zdrojem dat je Národní soustava povolání, metodickou podporu poskytuje odborný pracovník NPI ČR, který současně zajišťuje, aby standardy byly v souladu s metodikou NSK. Vytvořené návrhy standardů profesních kvalifikací jsou předloženy sektorové radě nebo Koordinační radě, která s nimi vysloví souhlas nebo je vrátí k dopracování. Finální návrhy jsou ještě konzultovány s dalšími odborníky pro danou oblast, aby byla zajištěna jejich kvalita a transparentnost.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Kdy bude schválena určitá kvalifikace (její standard)?

Schvalování standardů profesních kvalifikací vytvářených v rámci projektu probíhá průběžně, proto je vhodné sledovat webové stránky NPI ČR, kde je průběžně aktualizován přehled o schválených standardech – k dispozici na: http://www.nuv.cz/t/schvalene-nsk.

Konkrétní schválené standardy profesních kvalifikací lze nalézt na: www.narodnikvalifikace.cz

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Kdo schvaluje standardy v NSK?

Proces schvalování standardů v NSK má zajistit jejich nezpochybnitelnou kvalitu. Je proto poměrně složitý. Začíná souhlasným stanoviskem sektorové rady, případně jiné reprezentace zaměstnavatelů k návrhu standardů. Doporučené návrhy přebírá Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR), který standardy posuzuje z metodického hlediska, zajistí další přípravu pro schvalování profesní kvalifikace a poté předkládá standard do schvalovacího procesu na autorizující orgán (věcně příslušné ministerstvo). V procesu je zapojeno i Ministerstvo práce a sociálních věcí a schvalovací proces zakončuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Následně jsou standardy předkládány na MŠMT a po schválení poradou vedení MŠMT jsou standardy profesních kvalifikacích zveřejněny v informačním systému NSK www.narodnikvalifikace.cz.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Nenašel jsem konkrétní kvalifikaci. Co to pro mne znamená?

Pokud není kvalifikace uvedena na webových stránkách, znamená to, že ještě nebyla schválena a může být v procesu schvalování, který probíhá v několika fázích. Schválené profesní kvalifikace jsou bezprostředně vkládány na web www.narodnikvalifikace.cz, aby byly k dispozici pro zájemce o profesní kvalifikace a autorizované osoby. Více informací týkajících se problematiky dalšího vzdělávání naleznete na webu www.vzdelavaniaprace.cz, případně se můžete poradit v Centru kariérového poradenství, které řeší možnosti nejen formálního (školního) vzdělávání, ale i dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?

Co to je NSK a jak se řeší?

Naplňování Národní soustavy kvalifikací (NSK) je spojeno se dvěma projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V letech 2005–2008 probíhal projekt NSK1, který byl mj. zaměřen na tvorbu profesních kvalifikací nižších úrovní, tedy úrovní 1–3. Kvalifikační a hodnoticí standardy vytvořené v rámci projektu a schválené MŠMT jsou dostupné v informačním systému NSK na adrese www.narodnikvalifikace.cz. Dokončení naplňování soustavy a rozvoj jejího praktického využívání zajišťuje projekt NSK2, který byl zahájen v květnu 2009. Zaměřuje se na kvalifikace vyšších úrovní, zejména na úroveň 4, odpovídající vzdělávání v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Souběžně jsou rovněž připravovány i kvalifikační a hodnotící standardy pro profesní kvalifikace vyšších úrovní (5–7), jejichž vznik požaduje trh práce.

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?