05.09.2023

Článek k nové PK z 63. sady

Paní mistrová, pane mistr“, to jsou původní, ale pořád hojně používaná oslovení pro ty učitele a učitelky z odborných škol, kteří učí žáky konkrétním odborným dovednostem ve zvoleném povolání. Oficiálně a podle legislativy se tato pedagogická pozice jmenuje učitel odborného výcviku.

Letošní novela zákona o pedagogických pracovních přinesla (mimo řadu dalších) jednu sice nenápadnou, ale ve skutečnosti velmi převratnou změnu týkající se této pedagogické profese: Učitelem nebo učitelkou odborného výcviku na střední škole se budou moci stát i lidé, kteří úspěšně složí zkoušku z profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Tato zcela nová profesní kvalifikace byla 12. 8. 2023 zveřejněna v Národní soustavě kvalifikací pod názvem Instruktor/instruktorka odborného výcviku (75-022-R).

Jde o významný průlom v oblasti regulovaných povolání, protože učitelskou kvalifikaci mohli dosud získat pouze lidé, kteří nejprve povinně prošli přípravným vzděláváním, které následně úspěšně zakončili zkouškou. Nově může tedy jít zájemce rovnou ke zkoušce, aniž by musel absolvovat přípravné vzdělání.

Nepůjde však o jednoduchou cestu, protože zkouška bude velmi náročná a komplexní. Ostatně pedagogické kompetence ověřované po praktické i teoretické rovně jsou na vysokoškolské úrovni.

Další velmi podstatnou změnou, kterou přinesla novela, je otevření profese učitele/učitelky odborného výcviku i profesionálům bez maturity. Tzv. odborný výcvik probíhá v učebních oborech zakončených závěrečnou zkouškou. Ta je tedy nyní dostačujícím odborným oborovým vzděláním pro učitele odborného výcviku, pokud současně splní i další podmínky kladené zákonem.

Uvedenou změnu najdeme v § 9 zákona o pedagogických pracovnících. Zde jsou uvedeny tři varianty a), b) a c), z nichž varianty b)c) obsahují možnost získání odborné kvalifikace prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací:

  • 9, odst. 4, písm. b): Učitel odborného výcviku získává odbornou kvalifikaci středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a získáním profesní kvalifikace pro činnost instruktora odborného výcviku podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
  • 9, odst. 4, písm. c): Učitel odborného výcviku získává odbornou kvalifikaci středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy,
2. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo
3. získáním profesní kvalifikace pro činnost instruktora odborného výcviku podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Tzv. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost je jedním z pěti předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka (§ 3, odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících). Dalšími předpoklady jsou: plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a prokázání znalosti českého jazyka.

Uveďme si příklad: Učitele odborného výcviku pro obor Truhlář se nově může stát i člověk, který v minulosti úspěšně absolvoval učební obor Truhlář, úspěšně absolvoval zkoušku NSK pro profesní kvalifikaci Instruktor/instruktorka odborného výcviku (75-022-R), je plně svéprávný, bezúhonný, zdravotně způsobilý a prokázal znalost českého jazyka.

Aby tato cesta získávání odborné kvalifikace  prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací mohla začít fungovat, je potřeba, aby vznikla alespoň jedna tzv. autorizovaná osoba. Tou se bude moci stát subjekt, který splní podmínky uvedené v zákoně č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a také tzv. požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby uvedené v hodnoticím standardu pro tuto novou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby jsou v hodnoticím standardu uvedeny ve dvou variantách:

  1. vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu, splnění odborné kvalifikace pro výkon povolání učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku podle zákona o pedagogických pracovnících (§ 9 odst. 2, resp. § 9 odst. 3 zákona pro učitele praktického vyučování a § 9 odst. 4 pro učitele odborného výcviku) a nejméně 5 let odborné praxe v povolání učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku střední školy nebo nejméně 5 let odborné praxe v oblasti přípravného nebo dalšího vzdělávání učitelů praktického vyučování a odborného výcviku.
  2. vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy nebo v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu studijního oboru pedagogika a nejméně 5 let odborné praxe v povolání učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku nebo nejméně 5 let odborné praxe v oblasti přípravného nebo dalšího vzdělávání učitelů praktického vyučování a odborného výcviku.

Materiálně technické zabezpečení zkoušky zahrnuje zkušební místnost vybavenou sezením vhodným pro práci s portfoliem a psacími potřebami, výpočetní technikou, tabulí a dataprojektorem, dále portfolio uchazeče, sada modelových situací, pracoviště žáků pro daný obor vzdělání splňující všechny zákonné požadavky a výrobní materiály, resp. suroviny pro daný obor vzdělání.

Z hlediska místa a metody zkoušky je zásadní novinkou, že podstatnou součástí zkoušky je přímá výuka vedená uchazečem, a to buď v rámci odborného výcviku ve škole, ve které aktuálně působí jako učitel, nebo v rámci odborného výcviku ve škole, kterou zajistí autorizovaná osoba. To pro případ, že uchazečem o zkoušku bude člověk, který aktuálně v žádné škole nevyučuje.

Výrazným prvkem zkoušky je využití portfolia uchazeče a velký důraz na praktické učitelské dovednosti uchazeče a jeho schopnosti reflektovat svou pedagogickou práci a práci školy.

Kompetence uchazeče bude u zkoušky hodnotit tříčlenná zkušební komise. Délka zkoušky je stanovena na 13–16 hodin, ověřování se tedy „vejde“ do dvou dnů.

Kvalifikační i hodnoticí standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Bližší informace podá garant této profesní kvalifikace, Mgr. Richard Veleta (richard.veleta@npi.cz).

Profesní kvalifikace Instruktor/instruktorka odborného výcviku (75-022-R) zatím nemá tzv. autorizovanou osobu, není tedy zatím možné se ke zkoušce přihlásit. Z našich informací však vyplývá, že v terénu jsou lidé, kteří by této příležitosti k získání pedagogické kvalifikace rádi využili. Očekáváme proto, že by v horizontu několika měsíců mohl některý ze subjektů získat autorizaci. Typicky to pravděpodobně budou vysoké školy připravující učitele a také instituce poskytující další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Chcete-li se k této profesní kvalifikaci na něco zeptat, neváhejte kontaktovat jejího garanta Richarda Veletu z Národního pedagogického institutu ČR – richard.veleta@npi.cz.

Pokud budete zvažovat, že se vaše instituce stane pro tuto nebo kteroukoliv jinou profesní kvalifikací tzv. autorizovanou osobou, doporučujeme společně s hodnoticím standardem nastudovat i tyto Informace pro žadatele o udělení autorizace dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/pro-zadatele-o-autorizaci.