Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik pneuservisu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v zásadách BOZP, PO, životního prostředí a právních předpisech v komplexním pneuservisu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace v zásadách BOZP a PO v oblasti servisu (oprav vozidel a pneumatik) Ústní ověření
b Popsat možná rizika poškození zdraví při práci na vozidlech, manipulaci s pneumatikami a pobytu v hlučném prostředí a zvolit adekvátní ochranné pomůcky Ústní ověření
c Použít osobní ochranné pracovní pomůcky v průběhu zkoušky Praktické předvedení
d Dodržet zásady požární ochrany a provést bezpečnou manipulaci s vulkanizačními látkami v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
e Orientovat se v zásadách nakládání s odpady, charakterizovat je, třídit a navrhnout další využití nebo ekologickou likvidaci Ústní ověření
f Orientovat se v podmínkách stanovených vyhláškou o schvalování technické způsobilosti a podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu při montáži a demontáži kol motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat typy zvedáků, způsob jejich bezpečného použití a obsluhy Ústní ověření
b Charakterizovat způsoby a důvody rozdílného zvedání vozidel Ústní ověření
c Popsat způsoby uchycení kol a postup jejich odborné demontáže Ústní ověření
d Popsat postup odborné demontáže kol, jejich uchycení na náboji nápravy a provést odbornou demontáž určeného kola osobního vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž pláště z ráfku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje, nářadí a pomůcky potřebné k provedení demontáže pláště Ústní ověření
b Předvést obsluhu montážního stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat druhy disků a ráfků kol Ústní ověření
d Charakterizovat vliv správné demontáže patky pláště z dosedací plochy ráfku, s ohledem na bezpečný provoz a životnost pneumatiky Ústní ověření
e Provést demontáž pláště z ráfku za dodržení technologických a bezpečnostních podmínek (vypuštění vzduchu, správné nastavení montážní hlavice …) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž pláště na ráfek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a výměnu pryžového ventilu, popsat typy ventilů a pravidla pro jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést odbornou montáž pláště na ráfek Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady huštění pneumatik husticím manometrem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu vyvážení kola určeného vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat význam vyvážení pro správný provoz pneumatiky, charakterizovat možné závady na plášti a podvozku při nesprávném vyvážení Ústní ověření
b Popsat typy a způsob vyvážení pneumatiky, výběr a umístění vyvažovacího závaží Ústní ověření
c Popsat rozdíly mezi vyvážením statickým a dynamickým Ústní ověření
d Popsat nářadí a pomůcky pro vyvažování kol (odmašťovač, kleště, plastová špachtle, duo. expert, kónusy) Ústní ověření
e Provést vyvážení pneumatiky na vyvažovacím stroji, umístění a připevnění závaží na ráfek/disk, popsat nejčastější chyby při vyvažování pneumatiky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu při montáži kola na nápravu určeného vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu šroubů/matic kol, popsat jednotlivé typy a pravidla použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné pomůcky a nářadí pro zpětnou montáž kol na motorové vozidlo Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zpětnou montáž kol na motorové vozidlo, ošetření náboje a dosedací plochy kol Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se v pravidlech použití momentového klíče pro dotažení matic nebo šroubů kol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doporučení nejvhodnějšího typu a druhu pneumatik pro jednotlivá motorová a přípojná vozidla s ohledem na zákonné předpisy, doporučení výrobce a požadavky provozovatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv pneumatik na jízdní vlastnosti vozidla, jeho bezpečnost, ekonomiku provozu, komfort a hlučnost, přenos síly na vozovku, brzdné schopnosti a chování na různém povrchu vozovky Ústní ověření
b Uvést předpisy a zákonné normy stanovující způsob používání pneumatik na vozidlech při provozu na pozemních komunikacích, zejména s ohledem na klimatické podmínky, rozměr a konstrukci pláště, nosnost a rychlost vozidla Ústní ověření
c Vysvětlit kódy, symboly, popisy a označení uváděná výrobcem na plášti (rozměry, rychlost, nosnost, použití, údaje o dalších vlastnostech pneumatiky) Ústní ověření
d Doporučit nejvhodnější kategorii a typ pláště pro dané vozidlo a typ podle jeho výkonových a jízdních parametrů, způsobu používání a charakteru provozu Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat požadavky na provoz pneumatiky podle zákona a technického průkazu výrobce vozidla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci a technologii výroby pláště osobního vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé částí kompletu pneumatiky podle ČSN 63 1001 Ústní ověření
b Popsat rozdíl konstrukcí pláště diagonální a radiální, možné výhody a nevýhody, pojmenovat konstrukční skladbu pláště podle druhu provozu a povrchu vozovky Ústní ověření
c Popsat technologie výroby pláště, použité materiály a jejich význam pro správnou funkci pneumatiky na vozidle Ústní ověření
d Popsat možné výrobní vady pneumatik a jejich projevy včetně vlivu na chování vozidla při jízdě (nerovnoměrnost kostry; výrobní separace;…) Ústní ověření
e Popsat jednotlivé části kompletu kola podle ČSN 63 1001 Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posouzení technického stavu pneumatik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé části pláště a jejich význam pro bezpečnou funkci pneumatiky, určit místa na plášti, která jsou možná pro opravu poškození, aniž by došlo k omezení bezpečné funkce pneumatiky a provozu vozidla a určit místa, která nelze opravovat Ústní ověření
b Vyjmenovat druhy oprav plášťů a popsat jejich možné renovace Ústní ověření
c Zvolit vhodný opravný materiál, zařízení a technologii opravy průpichu v koruně u radiálního pláště Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný materiál, zařízení a technologii opravy, průrazu v bočnici vzorového diagonálního pláště Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat podmínky stavu kostry pláště pro možnost protektorování Ústní ověření
f Popsat podmínky a zásady možného prohloubení dezénu nákladních plášťů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zjišťování vad či poškození pneumatik a jejich oprava

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné provozní vady pneumatik a jejich projevy Ústní ověření
b Pojmenovat vyobrazené vady pláště a jejich charakteristiky podle reklamačních standardů Ústní ověření
c Určit druh poškození na vzorcích poškozených, vadných plášťů a přípustnost dalšího použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Opravit za studena osobní radiální plášť v koruně po průpichu Praktické předvedení
e Opravit za studena diagonální plášť v bočnici po průrazu Praktické předvedení
f Připravit kostru nákladního pláště 22,5" (palce) na opravu vulkanizací za tepla a popsat technologický postup navazující vulkanizace Praktické předvedení
g Posoudit na dvou vzorcích plášťů možnost opravy poškození a určit metodu opravy studenou / tepelnou vulkanizací, a stanovit odpovídající opravné materiály a postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakterizovat TPMS-Tyre Presseure Monitoring System-a jeho použití v osobních vozidlech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést důvody zavedení monitoringu tlaku v pneumatikách do sériové výroby automobilů Ústní ověření
b Prokázat znalost legislativy TPMS (nařízení EU č. 661/2009) a zákonné požadavky na TPMS (v souladu s nařízením EHK/OSN č. 64) Ústní ověření
c Charakterizovat přímý a nepřímý měřicí sytém TPMS, popsat rozdíly, výhody a nevýhody Ústní ověření
d Vyjmenovat nezbytné nářadí, pomůcky a přístroje pro práci s TPMS senzory Ústní ověření
e Popsat různé typy senzorů, části senzoru, servisní kity senzorů a důvody doporučené výměny servisních kitů senzorů Ústní ověření
f Vysvětlit pravidla a důležitá specifika pro výběr senzoru k danému typu osobního vozidla a ráfku kola Ústní ověření
g Orientovat se v katalozích výrobců senzorů a určit vhodný typ pro dané vozidlo Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést možnosti klonování a programování senzorů, způsoby spárování s vozidlem a diagnostiku systému TPMS Praktické předvedení a ústní ověření
i Provést demontáž a montáž čidel TPMS, včetně použití speciálního nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat pravidla oprav pneumatik při současném použití senzorů TPMS Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určení příčiny nepravidelného opotřebení pneumatik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené vadou tlumičů Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené chybnou geometrií Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené vůlí v zavěšení kol Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené nerovnoměrným účinkem brzd Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit z předložených vzorků nepravidelné opotřebení pneumatiky způsobené vůlí ložiska kola Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v autodatech konstrukčních dílů a pneumatik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést náhodné vyhledání technických údajů dílů a pneumatik Praktické předvedení
b Provést vyhledání technických údajů se správnou specifikací pneumatik pro zadané vozidlo s ohledem na legislativu, bezpečnost jízdy, životnost a ekonomický provoz Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Seřízení geometrie podvozku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby měření a přístroje pro měření geometrie vozidel Ústní ověření
b Vyhledat v manuálu či přístroji data geometrie k měřenému vozidlu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat přípravné kroky na vozidle před zahájením měření kontroly geometrie na vozidle Písemné ověření
d Identifikovat případné vadné díly podvozku a provést jejich výměnu na měřeném vozidle Praktické předvedení
e Změřit a nastavit geometrii přistaveného vozidla podle parametrů výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výměna součástí zavěšení kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat vadnou součást zavěšení kol přední nápravy (čepy; silentbloky …) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyměnit vadnou součást zavěšení kol Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukci a činnosti brzdové soustavy motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy provedení brzdových soustav motorových vozidel Ústní ověření
b Popsat principy posilovačů brzd vozidel Ústní ověření
c Popsat principy činnosti ABS vozidel Ústní ověření
d Popsat principy činnosti ESP vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení opravy brzd na motorovém vozidle

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu předních a zadních brzd, změření brzdových kotoučů, popsat podmínky pro bezpečný provoz Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyměnit kotouče a segmenty na přední nápravě zkušebního vozidla Praktické předvedení
c Vyměnit kotouče a segmenty nebo bubny a čelisti zadní nápravy zkušebního vozidla Praktické předvedení
d Provést kontrolu bodu varu brzdové kapaliny, popsat druhy kapalin, pravidla pro vzájemnou mísitelnost a intervaly výměny brzdové kapaliny Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyměnit brzdovou kapalinu a odvzdušnění brzdového systému zkušebního vozidla Praktické předvedení
f Popsat zásady testu brzd na válcové zkušebně brzd Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-pneuservisu#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupním předpokladem uchazeče o zkoušku je oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

Při ověřování kriterií formou praktického předvedení je nutné přihlížet k:

- dodržování pravidel BOZP, PO a hygieny práce

- používání ochranných pomůcek

- nakládání s odpady

- pochopení a dodržování technologických postupů

- jestliže nebude zkušební vozidlo vykazovat vady potřebné pro výkonání zkoužky u některých kompetencí, připraví autorizovaná osoba jejich simulaci

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

PNEU Šafránek, s. r. o.

Chára sport PNEU, a. s.

Jursa Miroslav Ing. OSVČ